Uitspraak Nº 2200566619. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-13

ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2145
Docket Number2200566619
Date13 Octubre 2022
CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)

PROMIS

Rolnummer: 22-005666-19

Parketnummers: 10-080955-18 en 22-003217-17 (TUL)

Datum uitspraak: 13 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 5 december 2019 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te Gouda op [geboortedatum],

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4 en 5 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van voorarrest. Voorts is een beslissing genomen omtrent de vordering van de benadeelde partij, de vordering tot tenuitvoerlegging van de bij arrest van 17 januari 2018 van het gerechtshof Den Haag voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf en de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Partiële niet-ontvankelijkheid van de verdachte

In eerste aanleg is ten aanzien van de feiten 1 en 2 bewezenverklaard het tenlastegelegde met betrekking tot de aangevers [aangever 1], [aangever 2] en [aangever 3] en is ten aanzien van feit 3 bewezenverklaard het tenlastegelegde met betrekking tot de aangevers [aangever 1] en [aangever 2]. De verdachte is in eerste aanleg partieel vrijgesproken van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde met betrekking tot de overige aangevers.

Het hof leest de tenlastelegging als een (impliciet)

cumulatieve/alternatieve tenlastelegging. De verdachte is – zoals zojuist weergegeven - in eerste aanleg partieel vrijgesproken van hetgeen hem onder 1, 2 en 3 cumulatief/alternatief aan hem is tenlastegelegd.

Het hoger beroep is namens de verdachte onbeperkt ingesteld en mitsdien gericht tegen deze in eerste aanleg gegeven beslissingen tot partiële vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: ‘Sv’) staat voor de verdachte tegen deze beslissingen geen hoger beroep open.

Het hof zal de verdachte daarom niet-ontvankelijk

verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in dat vonnis waarvan beroep gegeven partiële vrijspraken.

Voor de leesbaarheid van de weergave van de tenlastelegging hieronder zal het hof deze onderdelen

– ondanks dat deze onderdelen in hoger beroep niet meer aan de orde zijn - echter wel vermelden en pas bij de bewezenverklaring uitstrepen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover in hoger beroep nog van belang - tenlastegelegd dat:

1.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2018 tot en met 2 mei 2018 te Rotterdam en/of Gouda en/of Tilburg en/of Almere, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in (een) (gedeelte van) één of meer geautomatiseerd(e) werk(en), te weten een server en/of netwerk van de ING Bank en/of ABN AMRO Bank, althans een bank, is/zijn binnengedrongen, althans een deel daarvan, doordat verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

één of meerdere Tikkie link(s), althans (een) applicatie(s), heeft/hebben verzonden naar [aangever 1] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 2] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 3] (zaak Mediamarkt) en/of en/of [aangever 4] (zaak Ipad) en/of [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [aangever 8], althans één of meer andere perso(o)n(en), waarbij die [aangever 1] en/of [aangever 2](zaak Mediamarkt) en/of [aangever 3] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [aangever 8] en/of één of meer andere perso(o)n(en), naar phishings website(s) werd(en) geleid, waardoor één of meer (inlog)gegevens van de bankrekening(en) van voornoemde perso(o)n(en) zijn opgevangen/afgevangen en/of achterhaald,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens (telkens) inlogden met die al dus verkregen gegevens (al dan niet met behulp van mobiel bankieren betaal-apps van de ING Bank) op/van voornoemd(e) geautomatiseerd(e) werk(en), waarin hij verdachte en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en) en gegevens voor zichzelf en/of een ander heeft/hebben opgenomen, afgetapt of overgenomen, althans betalingen mee heeft/hebben verricht;

2.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2018 tot en met 2 mei 2018 te Rotterdam en/of Gouda en/of Tilburg en/of Almere, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) één of meerdere toegangscode(s) en/of daarmee vergelijkbaar gegeven, waardoor toegang kon worden gekregen tot een (deel van een) geautomatiseerd(e) werk(en)

heeft vervaardigd, verkocht, verworven, ingevoerd, verspreid en/of anderszins ter beschikking heeft gesteld en/of voorhanden heeft gehad, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c Wetboek van strafrecht werd gepleegd, door één of meerdere TAN codes en/of (inlog)gegevens (ondere andere van [aangever 1](zaak Mediamarkt) en/of [aangever 2] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 3] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 4] (zaak Ipad) en/of [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [aangever 8]), althans één of meerdere toegangscode(s)

(waarmee kon worden ingelogd op een server en/of website van de ING Bank, althans een bank en/of bankrekening(en) van [aangever 1] en/of [aangever 2] en/of [aangever 3] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [aangever 8] , althans één of meer andere perso(o)n(en))

heeft doorgegeven aan en/of verspreid onder, althans ter beschikking gesteld, aan vrienden en/of mededader(s), althans één of meer andere personen en/of voorhanden heeft gehad;


3.
hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2018 tot en met 28 mei 2018 te Rotterdam en/of Gouda en/of Tilburg, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels de ING Bank (telkens) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en), althans tot afgifte van enig goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid meermalen, althans éénmaal,

inlog- en/of accountgegevens en/of gebruikersgegevens van (ING) bankrekening(en) van [aangever 1] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 2] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 3] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [aangever 8], althans één of meer andere perso(o)n(en), waarbij die [aangever 1] en/of [aangever 2](zaak Mediamarkt) en/of [aangever 3] (zaak Mediamarkt) en/of [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [aangever 8] heimelijk en zonder toestemming verworven en/of (vervolgens)

met die gegevens (van de ING bankrekening(en) van die in de voorgaande alinea genoemde personen) ingelogd op de server en/of website en/of een netwerk, althans een deel daarvan, van voornoemde ING Bank, als zijnde hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) die in de voorgaande alinea genoemde personen en/of (vervolgens)

(al dan niet met behulp van een mobiel bankieren app van de ING Bank op naam van de in de vierde alinea genoemde personen) (digitaal) één of meerdere goederen aangekocht/betaalt,

waardoor de ING Bank werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;


4.
hij op of omstreeks 16 april 2018 te Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans éénmaal,

met het oogmerk van wederrechtelijk toeëigening heeft/hebben weggenomen één of meerdere geldbedrag(en) (ongeveer 2.488,22,=), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door met een ING mobiel bankieren app (op naam van voornoemde [aangever 2] en welke mobiel bankieren app was geïnstalleerd op een/de telefoon(s) van verdachte en/of die van zijn, verdachtes, mededader(s)) waartoe hij verdachte en/of zijn mededader(s) niet gerechtigd was/waren één of meerdere mobiele telefoon(s), althans eén of meer goederen aangekocht bij de Mediamarkt aan het [straat] te Rotterdam, te betalen;


5.
hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 juli 2018 te Rotterdam en/of Gouda, althans in Nederland,

heeft deelgenomen aan een organisatie die werd gevormd door hem, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of één of meer anderen,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten (onder meer)

het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT