Uitspraak Nº 23-000094-22. Gerechtshof Amsterdam, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:GHAMS:2022:3035
Docket Number23-000094-22
Date25 Octubre 2022
CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000094-22

datum uitspraak: 25 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 6 januari 2022 in de strafzaak onder parketnummer 13-275089-21 tegen

[verdachte01] ,

geboren te [geboorteplaats01] op [geboortedatum01] 1997,

adres: [adres01] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 11 oktober 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

primair:

hij op of omstreeks 10 oktober 2021 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, in/uit een auto, geparkeerd aan de [adres02] , ter hoogt van nummer [nummer01] , een jas van het merk Parajumper en een laptop in een laptoptas, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele aan politie Amsterdam-Amstelland, in elk geval aan een ander toebehoorde(n) heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking, inklimming;

subsidiair:

hij op of omstreeks 10 oktober 2021 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, een jas van het merk Parajumper, althans een goed heeft verworven, voorhanden heeft gehad, en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof een andere bewijsconstructie hanteert en tot een enigszins andere kwalificatie komt.

Ontvankelijkheid openbaar ministerie

De raadsman heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de strafvervolging. Daartoe heeft de raadsman aangevoerd dat het recht op een eerlijk proces zoals bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is geschonden, omdat sprake is van uitlokking en met het loktraject niet is voldaan aan de gestelde proportionaliteits- en subsidiariteitsvereisten. Het valt volgens de raadsman niet afdoende te controleren of het loktraject in dit geval noodzakelijk was. Bovendien blijkt uit het aanvullende proces-verbaal van bevindingen van 5 januari 2022 niet dat er voorafgaand aan het traject overleg heeft plaatsgevonden met het openbaar ministerie en is daarvoor door het openbaar ministerie geen toestemming verleend.

Het hof overweegt als volgt.

Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging van de verdachte. Het hof is van oordeel dat in deze zaak geen sprake is geweest van uitlokking. De verdachte heeft met een zaklamp in de auto geschenen om te kijken of zich daar spullen bevonden. De inzet van het lokmiddel heeft de verdachte niet tot andere handelingen gebracht dan waarop zijn opzet was gericht. Aan proportionaliteits- en subsidiariteitsvereisten voor de inzet van het lokmiddel is volgens het hof voldaan. Uit het aanvullend proces-verbaal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT