Uitspraak Nº 23-000128-22. Gerechtshof Amsterdam, 2022-10-27

CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHAMS:2022:3079
Date27 Octubre 2022
Docket Number23-000128-22

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000128-22

datum uitspraak: 27 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 6 januari 2022 in de strafzaak onder parketnummer 96-189367-21 tegen

[verdachte01] ,

geboren te [geboorteplaats01] ( [geboorteland01] ) op [geboortedatum01] 1995,

adres: [adres01] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 oktober 2022.

Het openbaar ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsvrouw naar voren hebben gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.
hij op of omstreeks 8 juni 2021 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, als degene tegen wie verdenking was gerezen als bestuurder van een personenauto te hebben gehandeld in strijd met artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994, geen gevolg heeft gegeven aan een aan hem gegeven bevel van een hulpofficier van justitie of van een daartoe bij regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen ambtenaar van politie, zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen en/of geen medewerking daaraan heeft verleend;

2.
hij op of omstreeks 8 juni 2021 te Amsterdam, als bestuurder van een motorvoertuig (personenauto) op de voor het openbaar verkeer openstaande weg binnen de bebouwde kom, Joan Muyskenweg, geen gevolg heeft gegeven aan een verkeersteken dat een gebod of verbod inhoudt, immers heeft hij in strijd met een bord A1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 - op welk bord (in verband met wegwerkzaamheden) een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur was aangegeven - gereden met een snelheid van ongeveer 95 kilometer per uur, in elk geval de toegestane maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur heeft overschreden.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de politierechter.

Bewijsoverweging ten aanzien van feit 1

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd, kort gezegd, dat er sprake is van een proces-verbaal met een standaard format waaruit niet een ondubbelzinnige weigering van de verdachte kan worden afgeleid.

Oordeel van het hof

Het hof verwerpt het verweer en is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het bepaalde in artikel 163, lid 6, WVW 1994. Hiertoe overweegt het hof als volgt.

Uit het proces-verbaal van rijden onder invloed van 13 juni 2021 blijkt dat de verbalisanten de verdachte op die dag om 22:46 uur zagen rijden als bestuurder van een personenauto op de Joan Muyskenweg te Amsterdam. De verdachte reed aanzienlijk harder dan de toegestane snelheid, waarop hij staande werd gehouden. Vervolgens vorderden de verbalisanten om 22:48 de verdachte mee te werken aan een voorlopig ademonderzoek. Dit onderzoek kon niet leiden tot een uitslag omdat de verdachte onvoldoende lucht uitblies. De verbalisanten constateerden voorts dat de adem van de verdachte riekte naar alcohol. Vervolgens vorderden de verbalisanten een speekseltest, welke geen indicatie aangaf voor gebruik van enig middel.

Om 22:50 is de verdachte bevolen mee te werken aan een ademanalyse en blijkens voornoemd proces-verbaal van bevindingen is aan de verdachte uitgelegd welke gevolgen een weigering met zich mee kon brengen. Opnieuw kon het ademonderzoek niet slagen omdat de verdachte te weinig lucht uitblies. Aansluitend is aan de verdachte verzocht mee te werken aan bloedonderzoek. De verdachte verleende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT