Uitspraak Nº 23-000369-22. Gerechtshof Amsterdam, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:GHAMS:2022:3081
Docket Number23-000369-22
Date27 Octubre 2022
CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000369-22

datum uitspraak: 27 oktober 2022

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 2 februari 2022 in de strafzaak onder parketnummer 96-317308-20 tegen

[verdachte01] ,

geboren te [geboorteplaats01] ( [geboorteland01] ) op [geboortedatum01] 1986,

adres: [adres01] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 oktober 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Het openbaar ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de raadsman naar voren heeft gebracht.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen, met dien verstande dat het hof komt tot een enigszins andere motivering van de vrijspraak van het tenlastegelegde. Deze wordt in de plaats gesteld van hetgeen de politierechter onder kopje 3. Vrijspraak heeft overwogen.

Motivering vrijspraak

Het ademanalyse formulier, zoals bedoeld in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, is niet opgenomen in het procesdossier. Naar het oordeel van het hof kan bij het ontbreken van deze zogenaamde ‘kassastrook’, wanneer evenmin op enige andere wijze achteraf controleerbaar is of aan de onderzoeksvoorschriften is voldaan, niet met een voor een bewezenverklaring vereiste mate van zekerheid worden vastgesteld dat er sprake is van een onderzoek als bedoeld in art. 8, tweede lid, aanhef en ander a WVW 1994. De verdachte moet dan ook worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

BESLISSING

Het hof:

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT