Uitspraak Nº 23-000812-22. Gerechtshof Amsterdam, 2022-10-27

CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHAMS:2022:3048
Date27 Octubre 2022
Docket Number23-000812-22

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000812-22

datum uitspraak: 27 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Amsterdam van 22 maart 2022 in de strafzaak onder parketnummer 13-062483-22 tegen

[verdachte01] ,

geboren te [geboorteplaats01] ( [geboorteland01] ) op [geboortedatum01] 2005,

adres: [adres01] ,

thans uit anderen hoofde gedetineerd in Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 oktober 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

primair

hij op of omstreeks 13 maart 2022 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om een geldbedrag en/of een of meer goederen, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele aan [slachtoffer01] , in elk geval aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde(n) weg te nemen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

-bij die [slachtoffer01] is/zijn gaan staan en/of

-die [slachtoffer01] heeft/hebben aangesproken en/of

-die [slachtoffer01] een telefoon heeft/hebben getoond en/of

-de rits van de tas van die [slachtoffer01] heeft/hebben geopend en/of

-aan de tas van die [slachtoffer01] heeft/hebben gezeten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair
[medeverdachte01] op of omstreeks 13 maart 2022 te Amsterdam, althans in Nederland, ter uitvoering van het door die [medeverdachte01] voorgenomen misdrijf om een geldbedrag en/of een of meer goederen, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele aan [slachtoffer01] , in elk geval aan een ander dan die [medeverdachte01] toebehoorde weg te nemen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen

-de rits van de tas van die [slachtoffer01] heeft geopend en/of

-aan de tas van die [slachtoffer01] heeft gezeten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 13 maart 2022 te Amsterdam, althans in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door

-bij die [slachtoffer01] te gaan staan en/of

-die [slachtoffer01] aan te spreken en/of

-die [slachtoffer01] een telefoon te tonen en/of

-die [slachtoffer01] af te leiden;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de kinderrechter.

Bewijsoverweging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het tenlastegelegde. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte geen wezenlijke rol speelde tijdens de poging tot diefstal en dat geen sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking, nu de verdachte enkel de vriendin van [slachtoffer01] heeft aangesproken, hetgeen bevestiging vindt in de camerabeelden.

Het hof stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT