Uitspraak Nº 23-001476-22. Gerechtshof Amsterdam, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:GHAMS:2022:3074
Docket Number23-001476-22
Date31 Octubre 2022
CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001476-22

datum uitspraak: 28 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 25 mei 2022 in de strafzaak onder parketnummer 15-032985-22 tegen

[verdachte01] ,

geboren te [geboorteplaats01] ( [geboorteland01] ) op [geboortedatum01] 1996,

thans gedetineerd in PI Alphen aan den Rijn, locatie Maatschapslaan.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 14 oktober 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen behalve ten aanzien van de opgelegde straf. In zoverre zal het vonnis worden vernietigd.

Oplegging van straf

De rechtbank Noord-Holland heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezenverklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 27 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Aan het voorwaardelijke strafdeel heeft de rechtbank een meldplicht bij de reclassering en de verplichtingen tot medewerking aan schuldhulpverlening, dagbesteding en begeleid wonen verbonden.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechtbank in eerste aanleg opgelegd, met uitzondering van de bijzondere voorwaarden. Ten aanzien van de bijzondere voorwaarden heeft de advocaat-generaal gevorderd dat aansluiting zal worden gezocht bij het reclasseringsadvies van Reclassering Nederland van 11 oktober 2022.

De raadsman heeft in verband met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte verzocht een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, waarbij het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan het reeds ondergane voorarrest, eventueel aan te vullen met een taakstraf. Hiertoe heeft de raadsman, samengevat, aangevoerd dat uit het voornoemde reclasseringsrapport van 11 oktober 2022 kan worden afgeleid dat de verdachte kwetsbaar is. Voorts kan de verdachte zijn familie gedurende het uitzitten van een lange gevangenisstraf niet financieel ondersteunen en heeft hij nadelige psychische gevolgen ondervonden van zijn detentie.

Het hof heeft in hoger beroep de op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT