Uitspraak Nº 505021 / HA RK 20-166. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-07-21

Datum uitspraak:21 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Midden-Nederland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

WRAKINGSKAMER

Locatie: Utrecht

Zaaknummer/rekestnummer: 505021 / HA RK 20-166

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakingszaken van 21 juli 2020

op het verzoek in de zin van artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder: Rv) van:

[verzoeker] ,

wonend in [woonplaats] ,

(verder te noemen: verzoeker).

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het proces-verbaal van de zitting van 2 juli 2020 met daarin opgenomen het wrakingsverzoek van verzoeker gericht tegen mr. R.M. Berendsen, kantonrechter bij deze rechtbank;

- de schriftelijke reactie van mr. R.M. Berendsen van 9 juli 2020.

1.2.

Het wrakingsverzoek is op 14 juli 2020 in het openbaar behandeld door de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakingszaken (verder: de wrakingskamer). Bij de mondelinge behandeling is verzoeker verschenen. De gewraakte rechter is met bericht van verhindering niet verschenen. Namens [werkgever] B.V. is, met bericht van afwezigheid, niemand verschenen.

1.3.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 Het wrakingsverzoek
2.1.

Het verzoek tot wraking is gericht tegen mr. R.M. Berendsen als behandelend rechter (hierna te noemen: de rechter), in de zaak met het zaaknummer 8482187 / LE VERZ 20-25 tussen verzoeker als verzoekende partij en [werkgever] B.V. als verwerende partij.

2.2.

Verzoeker heeft op de zitting van 2 juli 2020 het volgende ten grondslag gelegd aan zijn wrakingsverzoek:

“U houdt mij voor dat als u het ontslag op staande voet aanvaard, dat de werkgever stelt dat ik dan een dringende reden heb gegeven om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens werkweigering en de werkgever verder stelt dat ik dan een schadevergoeding van minimaal één maand opzegtermijn ben verschuldigd.
Daarop antwoord ik dat dit een tegenverzoek is vanuit het verweerschrift en dat er maar één zaak per verzoek mag worden behandeld. Ik hoor u zeggen dat u dit wel moet beoordelen en dat een verweerder ook een tegenverzoek mag indienen.
Daarop deel ik u mee dat ik u wraak. Op uw vraag wat de reden daarvoor is verklaar ik dat bij beantwoording van het kenmerk.nr in de brief staat dat er maar één zaak mag worden behandeld. Het is onmogelijk dat er twee verzoeken in één zaak worden behandeld.

Op uw vraag of ik aan de wraking ten grondslag leg dat u ook het tegenverzoek gaat beoordelen en dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT