Uitspraak Nº 5184359 AZ VERZ 16-136. Rechtbank Limburg, 2016-08-31

Datum uitspraak:2016/08/31
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 5184359 AZ VERZ 16-136

Beschikking van de kantonrechter van 31 augustus 2016

in de zaak van

[verzoeker] ,

wonend aan de [adres] , [woonplaats] ,

verzoekende partij,

gemachtigde H. Wolfs,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKZO NOBEL NEDERLAND B.V., mede handelend namens SIKKENS VERKOOP NEDERLAND B.V.,

gevestigd aan de Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,

verwerende partij,

gemachtigde mr. C. Jacobs.

Partijen zullen hierna [verzoeker] en Akzo genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift

 • -

  het verweerschrift

 • -

  de pleitnota van de zijde van [verzoeker]

 • -

  de mondelinge behandeling d.d. 30 augustus 2016.

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald.

2 De feiten
2.1.

[verzoeker] , geboren op [geboortedatum] , is op 1 januari 1976 bij (de rechtsvoorganger van) Akzo in dienst getreden, aanvankelijk werkzaam als verfbereider en laatstelijk als logistiek medewerker. Op de arbeidsovereenkomst is de cao Akzo Nobel Nederland (hierna: cao) van toepassing. In de cao staat voor zover relevant (bijlage 12 van het verweerschrift):

Artikel 1 Definities

(…)

n. Jaarsalaris : Het salaris zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 8.

o. Jaarinkomen : Het jaarsalaris inclusief eventuele persoonlijke toeslagen ingevolge de toepasselijke CAO en de verlofcompensatietoeslag ingevolge artikel 14.1.4., vermeerderd met eventuele bijzondere beloningen zoals bedoeld in artikel 8.1.4., voor zover deze een vast karakter dragen.”

Artikel 8 Vaststelling jaarsalaris

8.1.

Jaarsalaris

8.1.1.

Iedere werknemer heeft recht op een jaarsalaris, er van uitgaande dat de werknemer het gehele jaar in dienst van de werkgever werkzaam is voor het gemiddeld aantal uren per week zoals vastgesteld ex artikel 6. De jaarsalarissen zijn opgenomen in Deel B.

(…)

8.1.4.

Het jaarsalaris wordt geacht een beloning te zijn voor functievervulling in dagdienst. Extra gewerkte uren en inconveniëntie worden beloond volgens de in Deel B onder “Bijzondere Beloningen” opgenomen bepalingen. (…)”

2.2.

[verzoeker] is sinds 25 september 2013 arbeidsongeschikt.

2.3.

Vanaf 25 september 2015 ontvangt [verzoeker] een IVA-uitkering van het UWV. In haar beslissing van 24 augustus 2015 vermeldt het UWV voor zover relevant (bijlage 3 van het verweerschrift):

“ (…) Volgens ons heeft uw werkgever voldoende gedaan aan uw re-integratie. Daarom stopt na de wachttijd van 104 weken zijn verplichting om bij ziekte uw loon door te betalen. (…)”

2.4.

Op 1 januari 2016 was [verzoeker] 40 jaar in dienst bij Akzo.

2.5.

De dienstjubileum regeling van Akzo luidt voor zover relevant (bijlage 11 van het verweerschrift):

“(…) Als je 25 of 40 jaar in dienst bent, ontvang je een bruto jubileumuitkering. De uitkering bedraagt een twaalfde van het vaste jaarinkomen bij een 25-jarig jubileum en tweemaal een twaalfde bij een 40-jarig jubileum. De hoogte van het jaarinkomen op de jubileumdatum is daarvoor bepalend. (…)”

3 Het geschil
3.1.

[verzoeker] verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de voet van artikel 7:671c lid 1 BW onder toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding, alsmede Akzo te veroordelen tot betaling van de jubileumuitkering.

3.2.

Akzo heeft verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

4 De beoordeling
4.1.

Artikel 7:671c lid 1 BW bepaalt dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst kan ontbinden op grond van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT