Uitspraak Nº 5969429 CV EXPL 17-3801. Rechtbank Noord-Holland, 2017-11-29

Datum uitspraak:29 november 2017
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 5969429 \ CV EXPL 17-3801 JR / BL

Uitspraakdatum: 29 november 2017

Vonnis in de zaak van:

Eazzis Vakantie Beheer B.V.

gevestigd te Vaassen

eiseres

verder te noemen: Eazzis

gemachtigde: mr. E. Thijssen, advocaat te Roosendaal

tegen

Buitenhuis Beheer & Verhuur B.V.

gevestigd te Schoorl

gedaagde

verder te noemen: Buitenhuis

gemachtigde: mr. J.P.G. van Roeyen, advocaat te Terneuzen

1 Het procesverloop
1.1.

Eazzis heeft bij dagvaarding van 3 mei 2017 een vordering tegen Buitenhuis ingesteld en bij brief van 6 juni 2017 nadere stukken toegezonden. Buitenhuis heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 1 november 2017 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting hebben Eazzis en Buitenhuis bij brieven van 18 oktober 2017 nog stukken toegezonden.

2 De feiten
2.1.

Beide partijen zijn actief in de branche van beheer (en verhuur) van recreatieobjecten.

2.2.

In Julianadorp bevinden zich vier naast elkaar gelegen vakantieparken, waaronder Resort Duynzicht. De eigenaars van de op de vakantieparken gelegen appartementen en/of bungalows hebben zich per vakantiepark verenigd in een Vereniging van Eigenaars (VvE). De leden hebben de beheerwerkzaamheden uitbesteed aan de betreffende VvE’s.

2.3.

Vanaf januari 2007 heeft Eazzis in opdracht van deze VvE’s beheerwerkzaamheden uitgevoerd voor de vier vakantieparken.

2.4.

Ten behoeve van de uitvoering van deze beheerwerkzaamheden heeft Eazzis drie werknemers in dienst, te weten mevrouw [naam 1] (voor 20 uur per week, in de functie van receptioniste), mevrouw [naam 2] (voor 38 uur per week, in de functie hoofd receptie) en de heer [naam 3] (op basis van een nul-urencontract als medewerker technische dienst c.q. toezicht), verder te noemen: [naam 1] , [naam 2] en [naam 3] .

2.5.

Bij brief van 4 december 2015 heeft de VvE van Resort Duynzicht de beheerovereenkomst met Eazzis opgezegd per 31 december 2016.

2.6.

Met ingang van 1 januari 2017 worden de beheerwerkzaamheden voor Resort Duynzicht verricht door Buitenhuis.

3 De vordering
3.1.

Eazzis vordert – samengevat – dat de kantonrechter voor recht verklaart dat de overgang van de beheerwerkzaamheden van Resort Duynzicht van Eazzis naar Buitenhuis per 1 januari 2017 dient te worden beschouwd als overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW en dat daarmee de arbeidsovereenkomsten van [naam 1] , [naam 2] en [naam 3] zijn overgegaan van Eazzis naar Buitenhuis, met veroordeling van Buitenhuis om deze arbeidsovereenkomsten met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 over te nemen en deze werknemers tewerk te stellen op Resort Duynzicht in hun bedongen werkzaamheden, op straffe van een dwangsom, en tot betaling van het hen toekomende salaris vanaf 1 januari 2017, vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente, onder overlegging van deugdelijke salarisspecificaties. Verder vordert Eazzis veroordeling van Buitenhuis tot betaling van € 1.801,92 ten titel van schadevergoeding, vermeerderd met wettelijke rente.

3.2.

Eazzis legt aan de vordering – kort weergegeven – het volgende ten grondslag. Er is sprake van een overgang van onderneming die heeft plaatsgevonden in het kader van contractuele betrekkingen. De door Eazzis verrichte beheerwerkzaamheden op Resort Duynzicht zijn aan te merken als een economische eenheid met een voldoende gestructureerd en zelfstandig geheel van personen en elementen waarbij een economische activiteit met een eigen doelstelling werd uitgeoefend. De werkzaamheden werden uitgevoerd door drie vaste werknemers, die hoofdzakelijk waren aangesteld voor Resort Duynzicht. Verder werd er voor Resort Duynzicht gewerkt met een eigen reserveringssysteem, gecontracteerd met vaste leveranciers, was sprake van aparte logboeken, een parkreglement en een eigen bedrijfsvoering. Er is dus sprake van een georganiseerde duurzame eenheid met een economische activiteit, waarvan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT