Uitspraak Nº 7788209 CV EXPL 19-11665. Rechtbank Amsterdam, 2020-03-19

Datum uitspraak:2020/03/19
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7788209 CV EXPL 19-11665

vonnis van: 19 maart 2020

fno.: 452

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

1 [huurders]

2. [huurders]

beiden wonende te Amstelveen ,

eisers,

nader te noemen: [huurders] /huurders,

gemachtigde: mr. S.L. Schram,

t e g e n

1 [verhuurders]

2.

zowel privé als in hun hoedanigheid van vennoten van de VOF [naam 1] , gevestigd te Amsterdam ,

beiden wonende te Broek in Waterland ,

gedaagden,

nader te noemen: [verhuurders] /verhuurders,

gemachtigde: mr. M. van Heeren.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 15 mei 2019 met producties;
- conclusie van antwoord met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling comparitie van partijen.

Voorafgaand aan de comparitie van partijen heeft de gemachtigde van [verhuurders] nadere producties ingediend. De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 19 december 2019. [huurder 1.] is in persoon verschenen, vergezeld door de gemachtigde. [verhuurder 2.] is in persoon verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. [huurders] hebben ter zitting hun vordering dat [verhuurders] worden veroordeeld tot het betalen van de door [huurders] betaalde deskundigenkosten ingetrokken. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1 Feiten

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

Met ingang van 1 augustus 2010 heeft Keizer Capital B.V. de bedrijfsruimte aan de [adres] te Amsterdam (hierna: het gehuurde) gehuurd van Rappange Administratie B.V. De huurovereenkomst werd aangegaan voor de duur van vijf jaar.

1.2.

De aanvangshuurprijs bedroeg € 30.000,00 per jaar (niet met BTW belast).

1.3.

De bestemming van het gehuurde is “winkel voor de verkoop van boeken en souvenirs in de ruimste zin des woords.”

1.4.

Artikel 4.5 van de huurovereenkomst luidt: “Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt om een huurprijsaanpassing te realiseren, wordt de huurprijs jaarlijks per 01 augustus voor het eerst met ingang van 1 augustus 2011 aangepast in overeenstemming met 20.1 algemene bepalingen en met inachtneming van 20.2 tot en met 20.10 algemene bepalingen met een minimum van 6%.”

1.5.

Artikel 9.27 van de huurovereenkomst luidt: “Partijen zijn nader overeengekomen dat de huur jaarlijks per 1 augustus zal worden verhoogd aan de hand van het prijsindexcijfer C.B.S. met een minimaal percentage van 6%.”

1.6.

Op de huurovereenkomst zijn de algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW van toepassing verklaard (ROZ-voorwaarden van winkelruimte met nummer 67/2008).

1.7.

In artikel 20.3 van deze algemene bepalingen is bepaald: “(…) Een partij betaalt de kosten van een door hem benoemde deskundige. De kosten van een derde deskundige worden door huurder en verhuurder ieder voor de helft gedragen.”

1.8.

[verhuurders] zijn sinds 21 september 2011 eigenaar van het gehuurde.

1.9.

Bij “Akte indeplaatsstelling” van 1 juli 2012 zijn [huurder 1.] en [naam 2] privé en in de hoedanigheid van vennoten van de vennootschap onder firma [naam 1] (hierna: [naam 1] ) opvolgend huurder geworden van het gehuurde. [naam 2] is inmiddels overleden. [huurder 2.] is met ingang van 1 augustus 2013 als vennoot toegetreden tot [naam 1] .

1.10.

Op de huurovereenkomst zijn “Aanvullende voorwaarden bij akte indeplaatsstelling d.d. 01 juli 2012” van toepassing. Partijen zijn overeengekomen dat de huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande op 1 juli 2012 en lopende tot en met 30 juni 2017 met twee aansluitende huurverlengingen van ieder vijf jaar, derhalve tot en met 30 juni 2022, respectievelijk 30 juni 2027. Tevens zijn partijen een met omzetbelasting belaste verhuur overeengekomen.

1.11.

De huurprijs bedraagt thans € 47.815,32 per jaar exclusief btw, te weten € 3.984,61 exclusief BTW per maand.

1.12.

Bij brief van 24 januari 2018 heeft de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT