Uitspraak Nº 7825072 CV EXPL 19-12748. Rechtbank Amsterdam, 2019-12-03

Datum uitspraak:2019/12/03
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7825072 CV EXPL 19-12748

vonnis van: 3 december 2019

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging
Federatie Nederlandse Vakbeweging

gevestigd te Utrecht

eiseres

nader te noemen: FNV

gemachtigde: mr. M.J. Klinkert

t e g e n

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
1. Picnic Nederland B.V.
nader te noemen: Picnic Nederland

2. Picnic B.V.
nader te noemen: Picnic

3. Picnic Services B.V.
nader te noemen: Picnic Services

4. Picnic Hubs B.V.
nader te noemen: Picnic Hubs

5. Picnic Fulfilment B.V.
nader te noemen; Picnic Fulfilment

6. Picnic Fulfilment Centers B.V.
nader te noemen: Picnic Fulfilment Centers

7. Picnic FCA Utrecht B.V.
nader te noemen: Picnic FCA

8. Picnic Fleet B.V.
nader te noemen: Picnic Fleet

9. Picnic International B.V.|
nader te noemen: Picnic International

10. Picnic Technologies B.V.
nader te noemen: Picnic Technologies

allen gevestigd te Duivendrecht

gedaagden

nader gezamenlijk te noemen: Picnic c.s.

gemachtigde: mr. P.G. Vestering en mr. H.S. Hidajat - Engelsman

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Uitgegaan wordt van de volgende processtukken en proceshandelingen:

- dagvaarding van 24 mei 2019, met producties;
- conclusie van antwoord, met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling mondelinge behandeling;
- mondelinge behandeling die heeft plaatsgevonden op 1 november 2019. FNV is vertegenwoordigd door [naam 1] , vergezeld door mr. A. Simsek en mr. A. Dielemans als gemachtigden. Picnic c.s. is vertegenwoordigd door [naam 2] (hierna: [naam 2] ), vergezeld door de gemachtigden. De gemachtigden hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitaantekeningen die zijn overgelegd. Partijen hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Na verder debat is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1. FNV is een vereniging van werknemers en komt op grond van haar statuten op voor de belangen van die werknemers.

1.2. De vennootschappelijke structuur van Picnic c.s. is dus als volgt:

1.3. Picnic exploiteert een online supermarkt. Klanten van Picnic kunnen met behulp van een applicatie (hierna: app) online winkelen in de supermarkt van Picnic. Klanten hebben toegang tot deze online supermarkt als zij de benodigde gegevens hebben ingevuld en door Picnic daarin zijn toegelaten. De bestelling die klanten van Picnic bij de online supermarkt plaatsen worden bij de klanten thuis bezorgd. Picnic exploiteert niet (ook) een fysieke winkel. Bij Picnic zijn nu ongeveer 15 medewerkers in dienst, voornamelijk kantoorpersoneel en personeel dat belast is met leiding en toezicht.

1.4. Bij Picnic c.s. zijn in totaal ongeveer 2500 uitzendkrachten werkzaam, het merendeel daarvan bij Picnic Fulfilment en Picnic Hubs. De uitzendkrachten worden van verschillende uitzendbureaus betrokken.

1.5. In een brief van 8 januari 2019 zijn Picnic c.s door FNV onder meer opgeroepen om de CAO voor het levensmiddelenbedrijf (hierna: de CAO) toe te passen.

1.6. Op 22 februari 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Picnic c.s. en FNV. Namens Picnic c.s. heeft [naam 2] in een e-mail van 22 februari 2019 aan FNV laten weten dat Picnic c.s. niet gehouden zijn de CAO toe te passen omdat zij niet onder de werkingssfeer van de CAO vallen.

1.7. In de CAO is onder meer het volgende bepaald:
“artikel 1: werkingssfeer
1. Deze overeenkomst geldt, tenzij in dit artikel of elders in deze CAO anders is bepaald, alleen voor alle werknemers als bedoeld in artikel 2d die een arbeidsovereenkomst hebben met Coop Supermarkten of een werkgever die is aangesloten bij het Vakcentrum en alle werkgevers die één of meer winkels exploiteren die voldoen aan de omschrijving van artikel 2 onder a, met uitzondering van:
a. personen, uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam in een kantoor van de onderneming;
b. personen, uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam in of voor een distributiecentrum van de werkgever, waaronder begrepen chauffeurs, als hun arbeidsvoorwaarden in een andere CAO geregeld zijn;
c. personeel, uitsluitend belast met leiding, toezicht, of controle over meer dan een winkel en niet zelf in de verkoop zijnde;
d. personen, uitsluitend belast met schoonmaakwerkzaamheden of bewakingswerkzaamheden.
(…)
artikel 2: definities
Deze overeenkomst verstaat onder:
a. winkel: iedere fysieke en virtuele inrichting waar overwegend een verscheidenheid aan verbruiksartikelen zoals: kruidenierswaren, zuivel en eieren, kaas, aardappelen, groente fruit (…..) huishoudelijke artikelen, dierenbenodigdheden, bloemen en planten worden verkocht, eventueel gecombineerd met een aanvullend assortiment gebruiksartikelen. (…)
in geval van samenloop is bepalend de hoofdactiviteit in loonbedrag en aantal arbeidsdagen. Is de hoofdactiviteit niet een fysieke of virtuele winkel (…) in de breedste zin van het woord (…) dan vallen alleen de medewerkers die zich met het levensmiddelenbedrijf bezighouden onder de cao.
b. distributiecentrum (DC): iedere inrichting waarin logistieke activiteiten worden verricht ten behoeve van de belevering van de winkels. Onder werknemers van een DC worden tevens begrepen de chauffeurs van de lichte en zware vrachtwagens.
c. werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die één of meer winkels in de zin van deze overeenkomst exploiteert en werknemers in de zin van deze overeenkomst in dienst heeft, met uitzondering van de werkgever die is aangesloten bij (…)
d. werknemer: elke persoon in dienst bij de werkgever
(…)
k. uitzendkracht: ieder die krachtens een uitzendovereenkomst conform artikel 7:690 BW werkzaamheden verricht voor de werkgever.”

Vordering

2. FNV vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis dat voor recht wordt verklaard dat “de gedagvaarde besloten vennootschappen, althans Picnic c.s., althans Picnic Fulfilment, Picnic Hubs, Picnic, Picnic Technologies en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT