Uitspraak Nº 7918569. Rechtbank Amsterdam, 2020-02-06

Datum uitspraak: 6 februari 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7918569 CV EXPL 19-15779

vonnis van: 6 februari 2020

fno.: 394

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. P.J. de Groen

t e g e n

Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Konica Minolta

gemachtigde: mr. H.J. Funke.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 5 juli 2019 met producties;
- antwoord met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling mondelinge behandeling.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 28 november 2019. [eiser] is verschenen, vergezeld door zijn partner en bijgestaan door zijn gemachtigde. Voor Konica Minolta zijn verschenen [medewerker gedaagde 1] , [functie] alsmede [medewerker gedaagde 2] ( [functie] ) en [medewerker gedaagde 3] [functie] ), vergezeld door de gemachtigde. [eiser] heeft op voorhand producties overgelegd. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. De behandeling is geschorst teneinde partijen in de gelegenheid te stellen onderling tot een oplossing van hun geschil te komen, hetgeen niet is gelukt. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING
Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

[eiser] is sinds 1 augustus 2011 in dienst van Konica Minolta op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij is thans werkzaam als [functie] .

1.2.

Het bruto maandsalaris van [eiser] bedroeg met ingang van 1 april 2018 € 5.037,84 en in 2019 € 5.156,23.

1.3.

In artikel 6 van de arbeidsovereenkomst staat:

Over de door de werknemer gerealiseerde omzet ontvangt werknemer 1,5% provisie. (…).
De target en provisierichtlijnen voor werknemer worden jaarlijks door werkgever vastgesteld bij aanvang van het fiscale jaar. Het fiscale jaar van werkgever loopt telkens van 1 april tot en met 31 maart. Voorts is de geldende Provisieregeling Direct Sales daar waar aangegeven van toepassing op werknemer.

1.4.

De Provisieregeling van Konica Minolta (versie van 1 april 2019) bepaalt in artikel 5.4:

De account eigenaar zoals geregistreerd in SAP ontvangt te allen tijde 100% provisie over de gescoorde order. In uitzonderlijke gevallen met goedkeuring vooraf door de General Manager Direct Sales mag een order verdeeld worden.

1.5.

[eiser] is sinds 18 juli 2018 wegens ziekte niet in staat geweest de bedongen arbeid te verrichten. Vanaf maart 2019 is [eiser] begonnen met re-integratie en vanaf medio juni 2019 is [eiser] weer 100% arbeidsgeschikt.

1.6.

[eiser] heeft over 2015 tot en met 2017 jaarlijks gemiddeld € 39.263,02 bruto provisie ontvangen. Over 2018 heeft [eiser] slechts provisie ontvangen over de periode van 1 april 2018 tot 18 juli 2018, een bedrag van € 2.903,88.

1.7.

Op de arbeidsovereenkomst is de CAO voor de informatie-, communicatie-, en kantoortechnologiebranche van toepassing (hierna de CAO).

In cluster 4 (Definities) staat in artikel 8 (doelinkomen):

Het doelinkomen is het vaste jaarinkomen vermeerderd met het variabele inkomen (provisie, commissie, bonus) dat is gerelateerd aan het behalen van 100% van de te realiseren doelstellingen, zoals vastgesteld op 1 januari van het kalenderjaar.

Artikel 9.1(bestanddelen jaarinkomen) luidt:

Het jaarinkomen in enig kalenderjaar bestaat uit de op 1 januari overeengekomen vaste en gegarandeerde salarisbestanddelen, waartoe in elk geval behoren:

- 12 maal het maandsalaris (…);

- met de werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkering(en) onder welke benaming ook, zoals vaste 13e maand, vaste eindejaarsuitkering, gegarandeerd tantième e.d.;

- vakantietoeslag;

- Voor de werknemer...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT