Uitspraak Nº 8591147 \ CV EXPL 20-1779. Rechtbank Overijssel, 2020-07-24

Datum uitspraak:24 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

Zaaknummer : 8591147 \ CV EXPL 20-1779

Vonnis in kort geding van 24 juli 2020

in de zaak van

de stichting,

Stichting Mijande Wonen,
gevestigd te Vriezenveen, gemeente Twenterand

eisende partij, hierna te noemen: Mijande Wonen,

gemachtigde: mr. R.F.A. Rorink te Hardenberg,

tegen

1 [gedaagde sub 1] ,

in haar hoedanigheid van bewindvoerder over het (toekomstige) vermogen van

[gedaagde sub 2] ,

kantoorhoudende te [vestigingsplaats]

en

2. [gedaagde sub 2] ,

wonende te [woonplaats] , gemeente Twenterand ,

gedaagde partijen, hierna te noemen: [gedaagde sub 1] dan wel [gedaagde sub 2] ,

gemachtigde: mr. K. ter Mors te Almelo.

1 De procedure
1.1.

De kantonrechter heeft kennis genomen van het exploot van dagvaarding van 2 juli 2020 met producties. Daarop is een mondelinge behandeling van de zaak bepaald op 10 juli 2020. Bij brief, ter griffie ontvangen op 9 juli 2020, hebben partijen aangegeven dat zij een regeling in der minne hebben bereikt. Zij hebben daarbij het verzoek gedaan die regeling in een vonnis vast te leggen. De mondelinge behandeling van de zaak heeft geen doorgang gehad. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De beoordeling
2.1.

Partijen hebben een regeling getroffen, met het verzoek aan de kantonrechter de inhoud daarvan in een vonnis op te nemen. Samengevat weergegeven zijn partijen het erover eens dat het primair gevorderde wordt afgewezen en dat het subsidiair gevorderde, daaronder ook begrepen de gedragsaanwijzing, integraal wordt toegewezen.

2.2.

Tot slot zijn partijen overeengekomen dat de proceskosten zullen worden gecompenseerd in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

2.3.

De overeengekomen regeling is conform het verzoek van partijen hierna in het vonnis opgenomen.

3 De beslissing in kort geding

legt aan [gedaagde sub 2] de volgende gedragsaanwijzing op en bepaalt dat:

a. [gedaagde sub 2] zich als goed huurder dient te gedragen;

b. [gedaagde sub 2] het gehuurde structureel dient te onderhouden en schoon te maken;

c. [gedaagde sub 2] vóór 1 augustus 2020 de voor- en achtertuin dient op te ruimen en opgeruimd dient te houden;

d. [gedaagde sub 2] vóór 1 augustus 2020 en vervolgens 1x per twee weken het gras in de voor- en achtertuin dient te maaien;

e. [gedaagde sub 2] overlast (in welke vorm dan ook) in en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT