Uitspraak Nº 8606468 CV EXPL 20-1844. Rechtbank Overijssel, 2020-07-27

Datum uitspraak:27 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
aRECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

Zaaknummers : 8606468 CV EXPL 20-1844

Vonnis in kort geding van 27 juli 2020

in de zaak van

de stichting

Stichting Mijande Wonen,

Gevestigd te Vriezenveen, gemeente Twenterand,

eiseres, hierna te noemen Mijande Wonen,

gemachtigde: mr. R.F.A. Rorink te Hardenberg,

tegen

1 [bewindvoerder] ,

in haar hoedanigheid van bewindvoerder over de (toekomstige) goederen van

[gedaagde] ,

gevestigd en kantoorhoudende te Almelo,

2. [gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden, hierna te noemen (ieder afzonderlijk) de bewindvoerder en [gedaagde] ,

dan wel (gedaagden gezamenlijk) [gedaagde] c.s.,

gemachtigde: mr. L.J. Krijgsman te Enter.

1 De procedure
1.1.

Het kort geding is bij exploot van dagvaarding van 3 juli 2020 ingeleid.

1.2.

De mondelinge behandeling van de zaak vond plaats op 13 juli 2020 via een Skype-verbinding in verband met de overheidsmaatregelen als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. Daarbij zijn verschenen namens Mijande Wonen mevrouw [naam] (sociaal consulent), vergezeld van de wijkagent [wijkagent] , bijgestaan door mr. Rorink en voorts de heer [gedaagde] , bijgestaan door mr. Krijgsman. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Op grond van een schriftelijke huurovereenkomst huurt [gedaagde] sinds 5 februari 2019 van Mijande Wonen de woning aan de [adres 1] (hierna: het gehuurde of de woning).

Op de huurovereenkomst zijn de algemene huurvoorwaarden van Mijande Wonen van toepassing verklaard.

2.2.

Voorafgaand aan deze huurovereenkomst, dat wil zeggen tot 5 februari 2019, huurde [gedaagde] van Mijande Wonen de woning gelegen aan de [adres 2] .

2.3.

Op 22 juni 2019 ontving Mijande Wonen een e-mail van de buurvrouw van [gedaagde] waarin wordt geklaagd over harde muziek vanuit de woning. Op 8 juli 2019 ontving Mijande Wonen van dezelfde buurvrouw wederom een bericht over overlast in de nachtelijke uren.

2.4.

De sociaal consulent van Mijande Wonen, mevrouw [naam] bracht samen met de wijkagent in augustus 2019 een bezoek aan [gedaagde] om de klachten te bespreken.

2.5.

In september 2019 meldt de buurvrouw van [gedaagde] die eerder had geklaagd over [gedaagde] aan Mijande Wonen dat zij geen overlast meer ervaart van [gedaagde] .

2.6.

In oktober 2019 vond een incident plaats waarbij twee auto’s in brand zijn gestoken. [gedaagde] is destijds aangehouden op verdenking van brandstichting. Enkele dagen later is hij vrijgelaten.

2.7.

Bij brief van 31 oktober 2019 richt de gemachtigde van Mijande Wonen zich tot [gedaagde] . In die brief wordt aangegeven dat buurtbewoners zich geïntimideerd voelen door [gedaagde] en dat zij klagen over geluidsoverlast veroorzaakt door [gedaagde] .

2.8.

In juni 2020 is [gedaagde] aangehouden door de politie. Hij zit thans in voorlopige hechtenis op verdenking van bedreiging van zijn buurvrouw.

3 Het geschil
3.1.

Mijande Wonen vordert op de bij de dagvaarding genoemde gronden, bij wijze van voorlopige voorziening, - samengevat weergegeven - en zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. (primair) [gedaagde] c.s. te veroordelen om de woning te ontruimen;

II. (subsidiair) [gedaagde] c.s. bij wijze van ordemaatregel als gedragsaanwijzing op te leggen dat:

a. [gedaagde] zich als goed huurder dient te gedragen;

b. [gedaagde] lijf en goed van buurtgenoten dient te respecteren;

c. [gedaagde] overlast (in welke vorm dan ook) in en vanuit de woning, en zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts dient te staken;

d. [gedaagde] na 22:00 uur geen voor de buurtbewoners hoorbare geluidsapparatuur meer mag gebruiken;

e. [gedaagde] na 22:00 uur geen bezoek meer mag ontvangen.

III. (subsidiair) [gedaagde] c.s. voorwaardelijk -dat wil zeggen voor het geval [gedaagde] niet integraal en gedurende een periode van twee jaren na de datum van dit vonnis aan de onder sub II weergegeven gedragsaanwijzingen voldoet- te veroordelen om de woning te ontruimen en ter vrije beschikking van Mijande Wonen te stellen;

IV. (primair en subsidiair) [gedaagde] c.s. te veroordelen in de proceskosten en de nakosten.

3.2.1.

Ter onderbouwing van die vordering is het navolgende aangevoerd.

Mijande Wonen verlangt een einde van de huurovereenkomst met [gedaagde] en vordert, vooruitlopende daarop, in deze procedure de ontruiming door [gedaagde] van de woning.

3.2.2.

[gedaagde] is gehouden ervoor zorg te dragen dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT