Uitspraak Nº 8633160. Rechtbank Noord-Holland, 2020-12-30

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
Docket Number8633160
ECLIECLI:NL:RBNHO:2020:10755
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 8633160 \ CV EXPL 20-3234

Uitspraakdatum: 30 december 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap Naadloze Vloerenbedrijf "De Granietzuil" B.V.

gevestigd te Koog aan de Zaan

eiseres

verder te noemen: De Granietzuil

gemachtigde: mr. F.P. Klaver, advocaat te Alkmaar

tegen

de besloten vennootschap Woodstock Vloeren B.V.

gevestigd te Obdam

gedaagde

verder te noemen: Woodstock

gemachtigde: mr. J.W.L. Vader, advocaat te Alkmaar

1 Het procesverloop
1.1.

De Granietzuil heeft bij dagvaarding van 25 juni 2020 een vordering tegen Woodstock ingesteld. Woodstock heeft schriftelijk geantwoord en daarbij een tegenvordering ingediend. De Granietzuil heeft vervolgens nog schriftelijk gereageerd in de zaak van de tegenvordering. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

1.2.

Op 2 december 2020 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. De gemachtigde van partijen hebben gebruik gemaakt van pleitaantekeningen, die zijn overgelegd.

2 De feiten
2.1.

De Granietzuil is een onderneming die zich onder meer bezighoudt met het leveren en aanbrengen van magnesietvloeren.

2.2.

Woodstock is een onderneming die zich hoofdzakelijk richt op het leveren en plaatsen van vloeren. Woodstock heeft een aantal van de door haar in opdracht van klanten te verrichten werkzaamheden aan De Granietzuil uitbesteed.

2.3.

De Granietzuil heeft in opdracht van Woodstock (via architect [XX] ) een magnesietvloer aangebracht in een pand aan de [adres] . De Granietzuil heeft Woodstock hiervoor de factuur 19771 d.d. 25 juni 2019 ad € 11.016,00 in rekening gebracht. Woodstock heeft € 5.000,00 betaald, zodat € 6.016,00 resteert.

2.4.

De Granietzuil heeft in opdracht van Woodstock een magnesietvloer aangebracht in een pand aan de [adres 2] . De Granietzuil heeft Woodstock hiervoor de factuur 19772 d.d. 25 juni 2019 ad € 3.862,50 gestuurd.

3 De vordering
3.1.

De Granietzuil vordert dat de kantonrechter Woodstock veroordeelt tot betaling van € 11.534,52. Dit bedrag is opgebouwd uit een hoofdsom van € 9.878,50, een bedrag aan rente tot aan de dag der dagvaarding van € 787,09 en een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten van € 868,93. Ook vordert De Granietzuil wettelijke (handels)rente over € 11.534,52 en veroordeling van Woodstock in de proceskosten en de nakosten.

3.2.

Zij legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat zij in opdracht en voor rekening van Woodstock werkzaamheden heeft verricht, met bijlevering van materialen, op de adressen [adres] en [adres 2] . De Granietzuil heeft Woodstock hiervoor (pro resto) € 6.016,00 en € 3.862,50 gefactureerd. Ondanks herhaalde aanmaning weigert Woodstock tot betaling van de facturen over te gaan. Woodstock is hierdoor in verzuim geraakt. De Granietzuil heeft vervolgens haar incassogemachtigde moeten inschakelen om betaling van de facturen te verkrijgen. Hierdoor is Woodstock ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

4 Het verweer en de tegenvordering
4.1.

Woodstock betwist de vordering (gedeeltelijk). Zij stelt voorop dat De Granietzuil niet heeft voldaan aan de stel- en substantiëringsplicht. Verder voert zij aan – kort samengevat – dat De Granietzuil toerekenbaar tekort is geschoten dan wel onrechtmatig heeft gehandeld bij de uitvoering van de opdrachten. De Granietzuil heeft enerzijds nagelaten bepaalde materialen c.q. zaken te leveren dan wel gebreken kosteloos en zonder nadere voorwaarden te herstellen en anderzijds heeft De Granietzuil zich onbehoorlijk c.q. dreigend naar Woodstock uitgelaten en daardoor een correcte uitvoering van de opdracht gefrustreerd. De opdrachtgevers van Woodstock hebben door het handelen van De Granietzuil de facturen van Woodstock uiteindelijk onbetaald gelaten dan wel afgezien van de betreffende opdrachten. Dit heeft geleid tot kosten en schade voor Woodstock waar De Granietzuil aansprakelijk voor is.

4.2.

Woodstock vordert bij wijze van tegenvordering dat de kantonrechter voor recht verklaart dat De Granietzuil gehouden is tot vervangende en aanvullende schadevergoeding aan Woodstock, met veroordeling van De Granietzuil om aan Woodstock te betalen een schadevergoeding van € 19.479,85, althans een schadebedrag dat de kantonrechter in redelijkheid en billijkheid vermag vast te stellen c.q. te schatten, al dan niet – indien de kantonrechter van oordeel mocht zijn dat de schadeomvang nog nader zal dienen te worden begroot – met de bepaling en verwijzing dat de schade, al dan niet gedeeltelijk, nader wordt begroot en opgemaakt bij staat en wordt vereffend volgens de wet, deze schade te vermeerderen met de handelsrente, althans de wettelijke rente vanaf de dag der schadeplichtigheid tot aan de dag der voldoening. Woodstock vordert tevens betaling van de buitengerechtelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT