Uitspraak Nº 9513979. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-18

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3806
Date18 Octubre 2022
Docket Number9513979

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Civiel recht

Kantonrechter

Zittingsplaats Groningen

Zaaknummer: 9513979 \ CV EXPL 21-6629

Vonnis van 18 oktober 2022

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

te [woonplaats 1] ,
2. [eiser sub 2] ,

te [woonplaats 1] ,
3. [eiser sub 3] ,

te [woonplaats 1] ,
4. [eiser sub 4] ,

te [woonplaats 1] ,
5. [eiser sub 5] ,

te [woonplaats 1] ,
6. [eiser sub 6],

te [woonplaats 1] ,

eisende partijen,

hierna samen te noemen: [eisers] ,

gemachtigde: mr. T. Binnema,

tegen

[gedaagde] ,

te [woonplaats 2] ,

gedaagde partij,

hierna te noemen: [gedaagde] ,

gemachtigde: mr. A.L.S. Verhoog.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord
- de conclusie van repliek
- de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Tussen partijen, [eisers] als huurders en [gedaagde] als verhuurder, is met ingang van 1 december 2019 een huurovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de woning aan de [straat] . Er is een huurcontract opgesteld in de Nederlandse taal en de Engelse taal.

2.2.

In de Nederlandstalige versie van de huurovereenkomst is opgenomen, voor zover relevant:

“3 Betalingsverplichtingen, betaalperiode

3.1

Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit:

- netto huurprijs.

- de vergoeding voor de onder artikel 3.4 van deze huurovereenkomst genoemde gas water elektriciteit levering.

- de vergoeding voor de onder artikel 3.4 van deze huurovereenkomst genoemde bijkomende leveringen en diensten (servicekosten).

3.2

De eventuele vergoedingen voor gas water elektriciteit levering alsmede de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.1 tot en met artikel 17.15 van de algemene bepalingen. Op de vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

3.3

De huurprijs en de eventuele vergoedingen voor gas water elektriciteit levering en bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen voor of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze.

3.4

Per betaalperiode van 1 maand bedraagt de huur:

Netto huurprijs € 3.000,00

Voorschot op energiekosten € 00,00

Voorschot vergoeding voor de bijkomende leveringen en diensten € 00,00

Zodat de huurder in totaal heeft te voldoen € 3.000,00”

(…)

7 Voorschot levering en diensten (indien van toepassing)

7.1

Waaronder bijvoorbeeld:

- levering CAI signaal

- onderhoud CAI

- levering Internet

- onderhoud en controle van eventueel geplaatste brandblusapparatuur en brandinstallatie

- het dagelijks onderhoud van de installaties en de rookgasafvoerkanalen van centrale verwarming en warmwatervoorziening, de jaarlijkse schoonmaak- en controlebeurt daaronder begrepen.

- afschrijving stoffering en roerende zaken

- beheer- en administratiekosten.

- leegstandsderving.

- premie van de evt gesloten glasverzekering

- klein dagelijks onderhoud”

2.3.

In de Engelstalige versie van de huurovereenkomst is opgenomen, voor zover relevant:

“3. Payment obligations, terms of payment

3.1

With the start of the commencing date of this Rental Agreement the payment obligations of the Tenant exist out of:

- the rent

- the payment for the in article 3.4 of this Rental Agreement names supply of gas, water, electricity supply, if applicable according to article 3.4,

- the payment of the in article 3.4 of this Rental Agreement named additional supplies and services (services costs), if applicable according to article 3.4.

3.2

The payments for gas, water, electricity supply as well as the payment for additional supplies and services, if applicable according to article 3.4, will be determined according to the specifications in articles 15 and 15.1 from the General Conditions. The method of advance payments with a yearly balancing or a settlement at the end of the rental period is employed, as described in the above mentioned articles.

3.3

The rent and payment for gas, water, electricity supply and additional supplies and services, if applicable according to article 3.4, are due by advance payments, to be fulfilled before or on the firt day of each remenal term to which the payment refers. Landlord will decide the manner in which the payment obligations are to be fulfilled.

3.4

As per payment term of 1 month the rent amounts to:

Rent € 3.000,00

Prepayment utilities €

In total € 3.000.00”

2.4.

[eisers] hebben op 31 oktober 2020 de Huurcommissie verzocht uitspraak te doen over huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken.

2.5.

[eisers] hebben de huurovereenkomst per 1 november 2020 opgezegd.

2.6.

De Huurcommissie heeft een voorbereidend onderzoek in de woning laten uitvoeren. Hiervan is een rapportage opgemaakt. Hierin staat, voor zover relevant:

“Algemene conclusie

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er sinds jaren geen tot nauwelijks onderhoud aan het woongebouw is uitgevoerd.

Naar de mening van de rapporteur zou de gemeentelijke overheid onderzoek moeten instellen naar de (constructieve) bouwveiligheid van het onderhavige woongebouw. Het is naar de mening van de rapporteur is het niet uitgesloten dat de gemeente op basis van het bouwbesluit de vergunning tot bewoning per direct kan beëindigen.

Volgens de bevindingen van de rapporteur kent de woonruimte ernstige gebreken in de categorie B en C. Als de commissie de conclusie overneemt ten aanzien van het B gebrek, kan zij uitspreken dat een tijdelijke verlaging van de huurprijs tot 30% van de betaalde huurprijs gerechtvaardigd is. Als het gebrek in categorie B is verholpen, maar het gebrek in categorie C nog niet, dan gaat de verlaging naar 40% van de betaalde huurprijs.

(B2) In keuken, woon- of slaapvertrekken is als gevolg van de bouwkundige staat van de woonruimte sprake van condensatie, doorslaand of optrekkend vocht, waardoor zich zodanige schimmelvorming of houtrot in balken of vloerdelen voordoet, dat de bruikbaarheid van deze vertrekken ernstig is aangetast.

(B3) De bruikbaarheid van de woonruimte is ernstig belemmerd tengevolge van lekkage van de buitenschil van de woonruimte waardoor hemelwater de woonruimte binnendringt.

(B4) Vanwege de bouwkundige staat van het afvoerkanaal voor de hoofdverwarming is sprake van een zodanig gebrekkige afvoer van de rook- of verbrandingsgassen, dat de bewoonbaarheid van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT