Uitspraak Nº 9760292 \ CV EXPL 22-1455. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-19

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:8852
Date19 Octubre 2022
Docket Number9760292 \ CV EXPL 22-1455
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 9760292 \ CV EXPL 22-1455 CK

Uitspraakdatum: 19 oktober 2022

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de stichting Stichting Wooncompagnie

gevestigd te Hoorn

eiseres

verder te noemen: Wooncompagnie

gemachtigde: mr. P.J. Remmelts

tegen

[gedaagde 1]

wonende te [woonplaats]

en

[gedaagde 2]

wonende te [woonplaats]

gedaagden

verder gezamenlijk te noemen: [gedaagden]

gemachtigde: mr. D.A. IJpelaar

1 Het procesverloop
1.1.

Wooncompagnie heeft bij dagvaarding van 15 maart 2022 een vordering tegen [gedaagden] ingesteld. [gedaagden] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 23 september 2022 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

1.3.

Voorafgaand aan de zitting heeft Wooncompagnie de producties 19 tot en met 30 ingezonden. Dat zijn stukken en USB-sticks met filmopnames

2 De feiten
2.1.

Wooncompagnie, een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet, heeft met ingang van 30 december 2017 een huurovereenkomst gesloten met [gedaagden] met betrekking tot de woning aan het adres [adres] te [plaats 1] (hierna: de woning). Op de huurovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

2.2.

[gedaagden] hebben eerder een andere woning van Wooncompagnie gehuurd in [plaats 2] . [gedaagde 2] is sinds 2000 huurder bij Wooncompagnie.

2.3.

Op 13 februari 2018 zijn partijen een “overeenkomst vrijwillige woongedrag aanwijzing” (hierna: de overeenkomst) overeengekomen, n.a.v. overlastmeldingen.

2.4.

In juli 2019 en april 2020 ontvangt Wooncompagnie opnieuw klachten van buren over geluidsoverlast, wat leidt tot schriftelijke waarschuwingen aan [gedaagden] in augustus 2019 en mei 2020. Nadat in mei 2020 ook is geconstateerd dat de bij de woning behorende tuin onvoldoende is onderhouden en wordt gebruikt voor opslag van zaken die daar niet thuishoren, wordt een traject ingezet om ervoor te zorgen dat [gedaagden] de tuin opruimt. Dat duurt tot medio november 2020.

2.5.

Vervolgens ontvangt Wooncompagnie klachten van overlast in de oudejaarsnacht 2021. Op de oprit naar de woningen van [gedaagden] en de buren is de jaarwisseling 2021/2022 tot in de vroege ochtend rumoerig en overlast gevend gevierd, waarbij ook sprake was van zwaar, mogelijk illegaal, vuurwerk. Er is ook een klacht van 6 januari 2022.

2.6.

In juli 2022 heeft Wooncompagnie weer overlast meldingen ontvangen.

3 Het geschil
3.1.

Wooncompagnie vordert ontbinding en ontruiming van de woning. Dit in verband met het geruime tijd veroorzaken van overlast aan omwonenden en het niet op orde houden van de bij de woning behorende tuin. Directe aanleiding voor de vordering is de overlast in de oudejaarsnacht van 31 december 2021. Ook is geconstateerd dat, nadat Wooncompagnie in november 2020 akkoord was gegaan met de staat van de tuin, er enkele maanden later weer zaken in de tuin waren opgeslagen. Daardoor is [gedaagden] te kort geschoten in de verplichtingen die voorvloeien uit de huurovereenkomst om jegens omwonenden geen hinder of overlast te veroorzaken en het gehuurde in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT