Uitspraak Nº AK_ 20 _ 644. Rechtbank Overijssel, 2021-01-19

ECLIECLI:NL:RBOVE:2021:200
Docket NumberAK_ 20 _ 644
Date19 Enero 2021
CourtRechtbank Overijssel (Neederland)
RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: 20/644

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [eiser] , wonende te Vroomshoop, eiser,

gemachtigde: mr. A. Tariki

en

[verweerder] , verweerder,

gemachtigde: M.U. Smis

Procesverloop

Bij besluit van 11 februari 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder eisers verzoek om in twaalf mutatierapporten door hem genoemde rectificaties op te nemen grotendeels afgewezen.

Tegen het bestreden besluit heeft eiser beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingediend. Onderdeel van de stukken zijn de twaalf mutatierapporten waarvan eiser om rectificatie heeft gevraagd. Verweerder heeft zowel de niet-geanonimiseerde als de geanonimiseerde versie van de rapporten ingediend en op grond van artikel 8:29, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de rechtbank gevraagd om te bepalen dat alleen zij kennis mag nemen van de niet-geanonimiseerde versie.

Bij beslissing van 27 mei 2020 heeft de rechtbank bepaald dat beperking van de kennisneming van de mutatierapporten en meldingen gerechtvaardigd is.

Per brief van 30 juni 2020 heeft eiser de rechtbank desgevraagd toestemming gegeven om mede op grond van de stukken waarvan de beperking van de kennisname gerechtvaardigd is geacht uitspraak te doen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 december 2020.

Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

De feiten

1.1.

Eiser heeft bij verweerder toestemming gevraagd voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden. In reactie hierop heeft eiser een brief met dagtekening 1 juli 2019 ontvangen, met het voornemen deze toestemming te weigeren. Volgens eiser is dit voornemen gebaseerd op de inhoud van meerdere mutatierapporten en meldingen over eiser. Daarnaast stelt eiser dat het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) op basis van de inhoud van de mutatierapporten en meldingen over eiser geadviseerd heeft om hem niet meer als ervaringsdeskundige onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in te schakelen. Als gevolg hiervan wordt eiser - naar eigen zeggen - door de Twentse gemeenten niet meer ingeschakeld als ervaringsdeskundige.

1.2.

Naar aanleiding hiervan heeft eiser verweerder per brief van 7 juli 2019 gevraagd om de inhoud van alle mutatierapporten en aangiftes vanaf 2015 die betrekking hebben op hem ter beschikking te stellen. Verweerder heeft dit verzoek opgevat als een verzoek als bedoeld in artikel 25 van de Wet politiegegevens (Wpg) en heeft bij besluit van 14 augustus 2019 aan eiser gedeeltelijk inzage verleend in de politiegegevens die sinds 2016 in twaalf mutatierapporten over hem zijn verwerkt. Op 16 oktober 2019 heeft eiser daadwerkelijk inzage gehad in zijn politiegegevens, waarbij een aantal gegevens zwart gearceerd was om die te anonimiseren.

1.3.

Vervolgens heeft eiser verweerder per brief van 15 november 2019 gevraagd om in de twaalf mutatierapporten door hem genoemde rectificaties op te nemen. Eiser heeft zijn verzoek op 9 december 2019 in een politiebureau in Almelo toegelicht. De toelichting van eiser en de inhoud van de brief van eiser van 15 november 2019 zijn door verweerder vastgelegd in een mutatierapport. Op basis van dit verzoek tot rectificatie heeft verweerder het bestreden besluit genomen.

2. In het bestreden besluit heeft verweerder geconcludeerd dat alleen de mutatierapporten van 28...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT