Uitspraak Nº AWB- 18_2965 en 19_743. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2022-10-31

CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBZWB:2022:6300
Date31 Octubre 2022
Docket NumberAWB- 18_2965 en 19_743
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Bestuursrecht

zaaknummers: BRE 18/2965 WIA en 19/743 WIA

uitspraak van 31 oktober 2022 van de enkelvoudige kamer in de zaken tussen [naam eiser] , te [plaatsnaam 1] , eiser,

gemachtigde: mr. S.J.W.C. Lipman (alleen in de beroepszaak met zaaknummer 19/743)

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV; kantoor Eindhoven), verweerder.

Als derde partij heeft aan het geding deelgenomen:

[naam werkgever] , te [plaatsnaam 2] , (werkgever)

gemachtigde: mr. A. Lippinkhoff.

Procesverloop

Eiser heeft beroep ingesteld tegen de besluiten van 29 maart 2018 (bestreden besluit I) en

3 januari 2019 (bestreden besluit II) van het UWV inzake de beëindiging van zijn uitkering ingevolge de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) met ingang van

30 mei 2018.

Eiser heeft geen toestemming verleend om de werkgever kennis te nemen van stukken die medische gegevens bevatten. Bij verschillende beslissingen heeft de rechtbank, met toepassing van artikel 8:32, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bepaald dat de werkgever van die stukken geen kennis mag nemen en dat kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde die advocaat of arts is dan wel daarvoor van de rechtbank bijzondere toestemming heeft verkregen. De rechtbank heeft aan

mr. A. Lippinkhoff bijzondere toestemming verleend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden in Breda op 15 januari 2020. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Het UWV heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. W.J.C. Rademakers. Derde partij is niet verschenen. Ter zitting is het onderzoek gesloten.

Op 16 januari 2020 heeft de rechtbank het onderzoek heropend om een deskundige te raadplegen.

De deskundige heeft op 14 december 2020 gerapporteerd.

Bij besluit van 7 juli 2021 (bestreden besluit III) heeft het UWV de bestreden

besluiten I en II gewijzigd. Aan eiser wordt met ingang van 30 mei 2018 een WIA-uitkering toegekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65 tot 80%.

Op grond van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de beroepen mede gericht tegen dit besluit.

Op 29 juni 2022 heeft de rechtbank het onderzoek gesloten.

Op 26 juli 2022 heeft de rechtbank het onderzoek heropend om aan de deskundige een nadere vraag te stellen.

De deskundige heeft die vraag op 4 augustus 2022 beantwoord.

Op 19 september 2022 heeft de rechtbank het onderzoek weer gesloten, nadat zij aan partijen heeft verzocht om aan te geven of een nadere zitting gewenst is en partijen daarop niet hebben gereageerd.

Overwegingen

De rechtbank stelt vast dat eiser geen toestemming heeft gegeven om medische gegevens aan de werkgever te verstrekken. Dit betekent dat in deze uitspraak geen melding zal worden gemaakt van specifieke op eiser betrekking hebbende medische gegevens.

1. Feiten en omstandigheden

Eiser is werkzaam geweest als operator inpak. Voor dat werk is hij op 7 maart 2013 uitgevallen. Bij besluit van 29 januari 2015 heeft het UWV geweigerd met ingang van

5 maart 2015 aan eiser een WIA-uitkering toe te kennen, omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Eiser heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Het UWV heeft dit bezwaar op 17 augustus 2015 ongegrond verklaard.

Op 6 april 2015 heeft eiser zich met ingang van 27 maart 2015 toegenomen arbeidsongeschikt gemeld. Bij besluit van 4 juni 2015 heeft het UWV aan eiser met ingang van 27 maart 2015 een loongerelateerde WGA-uitkering toegekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 100%. Bij besluit van 14 juli 2016 heeft het UWV deze uitkering met ingang van 27 november 2017 beëindigd, omdat eiser minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Eiser heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Het UWV heeft dit bezwaar bij besluit van 9 december 2016 gegrond verklaard. Eisers mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op 41,16% en zijn WIA-uitkering voortgezet.

Bij besluit van 8 september 2017 (primair besluit I) heeft het UWV eisers loongerelateerde WGA-uitkering met ingang van 28 november 2017 omgezet in een WGA-vervolguitkering.

Eiser heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

Met bestreden besluit I heeft het UWV dit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT