Uitspraak Nº AWB - 19 _ 4036. Rechtbank Noord-Holland, 2020-04-30

Datum uitspraak:30 april 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: HAA 19/4036

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 30 april 2020 in de zaak tussen [eiseres] , te [woonplaats] , eiseres

(gemachtigde: mr. R. Imkamp),

en

het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk, verweerder.
Procesverloop

Bij besluit van 26 maart 2019 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiseres voor een voorziening in de vorm van een Persoonsgebonden budget (pgb) voor opleidingskosten van een hulphond op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) afgewezen.

Bij besluit van 25 juli 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 maart 2020. Eiseres is samen met haar moeder verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder is, met bericht van verhindering, niet verschenen.

Overwegingen
1.1.

Bij eiseres is sprake van autisme, OCD en depressie. De ouders van eiseres hebben zich op 30 oktober 2018 bij verweerder gemeld en daarbij onder meer aangegeven dat eiseres naar huis wordt gehaald nadat zij opgenomen is geweest in een jeugdkliniek. Thuis willen haar ouders haar verdere behandeling en ondersteuning gaan bieden met Lucertis en eventuele thuishulp. In overleg met instanties is een pup (genaamd: [#] ) als hulphond bij autisme aangeschaft die eind november thuis komt en een opleiding moet krijgen. Er is een formulier van Bultersmekke assistancedogs overgelegd. De training tot hulphond kan door de ouders van eiseres niet worden bekostigd.

1.2.

Er heeft naar aanleiding van deze melding op 6 november 2018 een huisbezoek plaatsgevonden door de Wmo consulent waarbij met eiseres en haar ouders is gesproken. Onder meer is aan de orde gekomen dat er nog te weinig medisch wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de werking en de effectiviteit van een hulphond bij mensen met autisme, PTSS en psychische klachten. Daardoor is nog onvoldoende duidelijk of de hond echt een bijdrage kan leveren in het wegnemen van beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast is besproken dat behandeling geen onderdeel is van de Wmo.

1.3.

Eiseres heeft vervolgens een aanvraag ingediend voor begeleiding thuis en financiering van de kosten voor de training van de hulphond.

1.4.

De centrumgemeente Haarlem heeft (daartoe gemandateerd door verweerder) onderzoek verricht naar de hulpvraag van eiseres. In dat kader is op 4 december 2018 telefonisch met de hulpverlener van het Lucertis gesproken en is er een onderzoeksrapportage opgesteld. Aan eiseres is naar aanleiding van de onderzoeksresultaten per 2 april 2019 een voorziening beschermd wonen toegekend in de vorm van een Pgb ter hoogte van € 2.049,04 per maand. Er is middelzwaar toezicht toegekend voor veiligheid, beperkte ondersteuning voor financiën, middelzware ondersteuning voor sociale relaties, trede 1 voor zingeving, intensieve ondersteuning voor persoonlijk functioneren en lichte ondersteuning voor lichamelijke gezondheid. Tegen dit besluit is door eiseres geen bezwaar gemaakt.

1.5.

Omdat de specifieke vraag voor de opleidingskosten voor een hulphond door de gemeente Haarlem niet is meegenomen hebben de ouders van eiseres verweerder verzocht ten aanzien hiervan een besluit te nemen. Verweerder heeft vervolgens het onderzoeksverslag van de gemeente Haarlem bestudeerd en informatie van orthopedagogen en van Bultersmekke bij het onderzoek betrokken. Geconcludeerd is dat de aanvraag van eiseres op de volgende gronden kan worden afgewezen:
- Het is onvoldoende duidelijk dat de hulphond echt een bijdrage levert aan de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie in de specifieke situatie van eiseres;
- De hulphond heeft een louter therapeutische waarde. Het verstrekken van een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT