Uitspraak Nº AWB - 19 _ 1783. Rechtbank Limburg, 2020-07-27

Datum uitspraak:27 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK limburg

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB/ROE 19/1783

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 27 juli 2020 in de zaak tussen Schietsportvereniging Koninklijke Militaire School, te Weert, eiseres

(gemachtigde: mr. R.M.M. Jacobs),

en

de Minister van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigden: mr. F.H. Kamminga en mr. J. den Ouden).

Procesverloop

Bij besluit van 5 september 2018 (het primaire besluit) heeft de politiechef van de regionale eenheid Limburg namens de korpschef van de Nationale Politie (de korpschef) de aanvraag van eiseres om verlof tot het verkrijgen van twee vuurwapens op grond van artikel 7, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet wapens en munitie (Wwm) afgewezen.

Bij besluit van 3 juni 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het door eiseres tegen het primaire besluit ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek op de zitting heeft plaatsgevonden op 26 juni 2020. Eiseres is verschenen bij zijn gemachtigde, [naam 1] ( [functienaam 1] van eiseres), [namen] ( [functienaam 2] van eiseres). Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

2. Eiseres is een schietsportvereniging. Aan eiseres zijn verschillende verloven afgegeven, waaronder een verlof ten behoeve van de schietsport (te weten [nummer 4] ). Tevens is aan eiseres een ontheffing verleend (onder nummer [nummer 1] ) tot het voorhanden hebben en vervoeren van geluiddempers, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, categorie I, onder 3 van de Wwm, het voorhanden hebben en vervoeren van (vuur)wapens, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, categorie II en III, van de Wwm en het voorhanden hebben en vervoeren van de bijbehorende munitie, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, categorie II en III, van de Wwm, teneinde deze (vuur)wapens en munitie te kunnen gebruiken in het kader van onderwijs en training van leden van de Koninklijke Landmacht. Aan eiseres is tevens een soortgelijke ontheffing afgegeven voor alleen categorie II wapens ten behoeve van onderwijs- en trainingsdoeleinden (onder nummer [nummer 3] ). Gekoppeld aan deze ontheffing is een bijbehorend verenigingsverlof verstrekt aan eiseres door de korpschef (te weten [nummer 2] ).

3. Op 17 april 2018 werden bij een overleden persoon twee illegale vuurwapens aangetroffen, te weten twee enkelloops kogelgeweren van het merk Mauser, type K98, kaliber 8x57 (hierna: de vuurwapens). Deze wapens werden vervolgens door de politie in beslag genomen. De [functienaam 1] en tevens wapenbeheerder van eiseres, [naam 1] , heeft hierop aan de politie te kennen gegeven dat hij graag de vuurwapens wil hebben om onderwijs te kunnen geven aan militairen, die op uitzending gaan. De officier van justitie heeft naar aanleiding van dit verzoek de wapens aan het beslag onttrokken, zodat eiseres in de gelegenheid werd gesteld om bij de korpschef een aanvraag in te dienen tot bijschrijving van de vuurwapens op haar verenigingsverlof. Op 21 juni 2018 heeft eiseres een aanvraag ingediend tot bijschrijving van voornoemde vuurwapens op het verenigingsverlof van eiseres ten behoeve van de schietsport.

4. Nadat eiseres heeft gereageerd op het voornemen van de korpschef om de bijschrijving op het verenigingsverlof te weigeren heeft de korpschef de bijschrijving bij het primaire besluit geweigerd. Het hiertegen door eiseres ingediende administratief beroep is bij het bestreden besluit door verweerder ongegrond verklaard.

5. In het bestreden besluit heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat eiseres geen ontheffing heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT