Uitspraak Nº AWB - 19 _ 3357. Rechtbank Limburg, 2020-07-27

Datum uitspraak:2020/07/27
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK limburg

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB/ROE 19/3357

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 27 juli 2020

in de zaak tussen

[naam 1] , te [woonplaats] , eiser

(gemachtigde: mr. R.M.M. Jacobs),

en

de Minister van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigden: mr. J. den Ouden en mr. F.H. Kamminga).

Procesverloop

Bij besluit van 7 juni 2019 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eiser om een ontheffing op grond van artikel 4, eerste lid, van de Wet wapens en munitie (Wwm) tot het voorhanden hebben en vervoeren van (vuur)wapens, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, categorie II, van de Wwm, voor het houden van een verzameling (vuur)wapens, afgewezen.

Bij besluit van 8 november 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser tegen het primaire besluit ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 juni 2020. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

1. Eiser heeft op 1 februari 2019 – binnengekomen bij verweerder op 4 februari 2019 – een aanvraag ingediend voor een ontheffing voor het houden van een verzameling vuurwapens van categorie II op grond van artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c en d, van de Wwm. Eiser heeft daarna (desgevraagd) meermaals zijn aanvraag aangevuld. Eiser wil volgens het ingediende verzamelplan semi- en volautomatische wapens verzamelen die na 1831 (tot heden) gebruikt, ontworpen en/of geproduceerd zijn door het Franse vreemdelingenlegioen. Eiser heeft aangegeven dat het belang van zijn verzameling gelegen is in kenniservaring, het documenteren en het uitdragen van kennis over een multicultureel leger en zijn bewapening. Door middel van publicaties, lezingen en het verzorgen van presentaties zal de collectie en zijn kennis hieromtrent gedeeld worden met andere wapendeskundigen, historici en overheden, aldus eiser. Op 25 maart 2019 heeft de korpschef van de Nationale Politie verweerder geadviseerd om deze ontheffing niet aan eiser te verlenen.

2. Vervolgens heeft verweerder het primaire besluit genomen. Aan de afwijzing van eisers aanvraag ligt ten grondslag dat verweerder van mening is dat vanwege de generaliteit van het verzamelgebied er geen sprake is van een bijzondere collectie voor het nageslacht. Volgens verweerder is er dan ook geen redelijk belang aanwezig dat verlening van de gevraagde ontheffing vordert. Daarnaast draagt volgens verweerder de beoogde verzameling weinig bij aan de vermeerdering van de totale kennis in Nederland op het gebied van wapens. In dit verband merkt verweerder op dat eisers verzameling een extensief tijdsbestek en een grote verscheidenheid in soorten wapens beslaat, waar al veel over gedocumenteerd is. Verweerder acht verder de studie van eiser naar de Amerikaanse karabijn .30 M1, niet toereikend als activiteit om een redelijk belang aan te nemen, omdat dit wapen veel gebruikt en massaal geproduceerd is. Naar de mening van verweerder toont het verzamelplan van eiser onvoldoende aan dat eiser een serieuze verzamelaar is. Er is dan ook volgens verweerder geen sprake van een redelijk belang dat verlening van de gevraagde ontheffing vordert.

3. Verweerder heeft in het bestreden besluit zijn (inhoudelijk) standpunt gehandhaafd dat het verzoek van eiser moet worden afgewezen. Verweerder heeft in het bestreden besluit verwezen naar artikel 3, tweede lid, van het Besluit wapens en munitie (het Besluit), waarin is bepaald dat er sprake is van verzamelen indien dit blijkt uit een verzamelplan dat is goedgekeurd door een vereniging van wapenverzamelaars die door verweerder is erkend als een vereniging die tot statutair doel heeft de doeleinden, als bedoeld in het eerste lid, te dienen. Volgens verweerder is dus niet vereist dat eiser verplicht lid moet zijn van een vereniging van wapenverzamelaars. Eiser dient enkel aan te tonen dat hij een serieuze verzamelaar is. Dit kan volgens verweerder door een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT