Uitspraak Nº AWB - 19 _ 1543. Rechtbank Limburg, 2020-07-30

Datum uitspraak:30 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK limburg

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB/ROE 19/1543

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 30 juli 2020 in de zaak tussen

Stichting Argus Buurtplatform Statenkwartier, te Maastricht, eiseres,

en

het college van Gedeputeerde Staten van Limburg, verweerder

(gemachtigden: D.M.P.M. Narinx en P.J.M. Lardinois).

Procesverloop

Bij besluit van 22 januari 2019 (het primaire besluit) heeft verweerder de subsidie voor het project “ [naam project] ” vastgesteld.

Bij besluit van 15 april 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres niet-ontvankelijk verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 juli 2020. Namens eiseres zijn verschenen [naam 1] en [naam 2] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

1. Naar aanleiding van een subsidieaanvraag van de gemeente Maastricht van 2 december 2013 voor het project ‘ [naam project] ’ heeft verweerder bij het primaire besluit de subsidie vastgesteld op een bedrag van € 165.841,10. Hierbij heeft verweerder, gelet op de bevindingen van de accountant, de kosten van buurtplatform Argus (eiseres) van € 30.463,15 niet subsidiabel geacht.

2. Verweerder stelt zich op het standpunt -kort weergegeven- dat eiseres niet als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan worden aangemerkt. Aangezien voor het project aan de gemeente Maastricht subsidie is verleend, is slechts sprake van een afgeleid belang. Eiseres is alleen betrokken bij de uitvoering van het project en is niet (mede) de aanvrager en ontvanger van de subsidie.

3. Eiseres voert in beroep aan -kort samengevat- dat zij wel degelijk een rechtstreeks belang heeft bij het subsidiebesluit, nu daarin is opgenomen dat de kosten van eiseres niet subsidiabel zijn.

4 De rechtbank overweegt als volgt.

Op grond van de artikelen 7:1 en 8:1 van de Awb kan een belanghebbende bezwaar maken respectievelijk beroep instellen tegen een besluit.

Artikel 1:2, eerste lid, Awb definieert de belanghebbende als degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Om van een rechtstreeks belang te kunnen spreken moet er volgens vaste rechtspraak een voldoende direct geraakt belang zijn. In de eis van direct geraakt belang komt tot uitdrukking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT