Uitspraak Nº AWB - 21 _ 2902. Rechtbank Gelderland, 2022-10-26

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:6024
Date26 Octubre 2022
Docket NumberAWB - 21 _ 2902

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: ARN 21/2902


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 26 oktober 2022

in de zaak tussen


[Eiser A] , als executeur van de nalatenschap van [B], uit [plaats B] , eiser,

en

het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek

(gemachtigde: K. Weijens).

Inleiding

1. In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank of het beroep van eiser, ingesteld bij brief van 10 juni 2021, tegen een besluit van het college van 9 september 2015 ontvankelijk is. In dit besluit heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van het gebruik van een bestaand gebouw naar een groepsaccommodatie op het perceel Broekeroordsweg 9 in ’t Loo Oldebroek.

1.1.

Het college heeft op het beroep gereageerd met een verweerschrift.

1.2.

De rechtbank heeft het beroep op 5 augustus 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: eiser en de gemachtigde van het college.

Beoordeling door de rechtbank

Heeft eiser tijdig beroep ingesteld?

2. Het besluit van 9 september 2015 is voorbereid met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat wil zeggen: met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2.1.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, van de Awb ter inzage is gelegd.

2.2.

In het verweerschrift stelt het college dat het besluit van 9 september tot en met 21 oktober (lees: 2015) ter inzage heeft gelegen. Het beroepschrift is op 10 juni 2021 per aangetekende post verzonden en op 11 juni 2021 door de rechtbank ontvangen. Dat is enkele jaren na het verstrijken van de beroepstermijn en dus te laat.

Is de termijnoverschrijding verschoonbaar?

3. In beginsel wordt een beroep dat te laat is ingesteld niet-ontvankelijk verklaard. Dat is slechts anders in uitzonderlijke gevallen, wanneer de indiener van het beroepschrift geen verwijt kan worden gemaakt.

3.1.

Eiser voert aan dat, gelet op het arrest Stichting Varkens in Nood1, het ervoor dient te worden gehouden dat in dit geval een fout is gemaakt bij de bekendmaking van het besluit van 9 september 2015. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT