Uitspraak Nº AWB- 21_5364. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBZWB:2022:6355
Docket NumberAWB- 21_5364
Date31 Octubre 2022
CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
RECHTBANK ZEELAND – WEST-BRABANT

Inloopteam Bestuursrecht

zaaknummer: BRE 21/5364

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [naam eiseres] , uit [plaatsnaam] , eiseres

(gemachtigde: mr. M. Griep),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het UWV

(gemachtigde: mr. J.F.C.A.M. Weterings).

Procesverloop

Met het besluit van 18 januari 2021 (het primaire besluit) heeft het UWV de uitkering van eiseres op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) per 19 maart 2021 beëindigd, omdat eiseres vanaf 21 december 2020 minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Met het besluit van 29 oktober 2021 (het bestreden besluit) heeft het UWV het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het UWV heeft een verweerschrift ingediend.

Met (stilzwijgende) toestemming van partijen is een zitting achterwege gebleven. De rechtbank heeft het onderzoek gesloten.

Wat ging er aan deze procedure vooraf?

1. Eiseres was sinds 15 januari 2007 in dienst van Stichting [naam stichting] en werkte daar als voedingsassistent voor 29,89 uur per week. Zij heeft zich op 23 september 2016 wegens gezondheidsklachten ziekgemeld voor dit werk. Haar dienstverband is per 31 december 2017 verbroken. Op 23 juni 2018 heeft eiseres een aanvraag ingediend om een uitkering op grond van de Wet WIA. Op grond van de resultaten van een medisch en arbeidskundig onderzoek heeft het UWV haar met ingang van 21 september 2018 een loongerelateerde Werkhervattingsuitkering Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) op grond van de Wet WIA toegekend.

2. Op 10 augustus 2020 heeft eiseres aan het UWV kenbaar gemaakt dat haar gezondheidstoestand is verslechterd. Naar aanleiding hiervan heeft het UWV medisch en arbeidskundig onderzoek verricht naar de mate van arbeidsongeschiktheid van eiseres.

3. Een arts van het UWV heeft eiseres onderzocht en aan de hand van alle beschikbare medische gegevens beoordeeld wat de arbeidsbeperkingen van eiseres zijn. Deze beperkingen heeft de arts opgenomen in een functionele mogelijkhedenlijst (FML) van 2 november 2020. Bij mailbericht van 6 december 2020 heeft eiseres inhoudelijk gereageerd op het rapport van deze arts en de door hem vastgestelde FML. Naar aanleiding hiervan heeft de arts de FML bijgesteld (FML van 21 december 2020). Vervolgens heeft een arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld dat eiseres haar eigen werk als voedingsassistent niet meer kan verrichten, maar dat er drie functies (en twee restfuncties) zijn die eiseres, met haar beperkingen, nog wel zou kunnen uitvoeren. De arbeidsdeskundige heeft berekend dat eiseres met de middelste van de drie geduide functies 71,10% kan verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij zich ziekmeldde. De mate van arbeidsongeschiktheid is gelet hierop bepaald op 28,90%. Omdat dit betekent dat eiseres minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft eiseres volgens het UWV per 19 maart 2021 (de datum in geding) geen recht meer op een WIA-uitkering.

4. Eiseres heeft bezwaar gemaakt. Een verzekeringsarts bezwaar en beroep en een arbeidsdeskundige bezwaar en beroep hebben opnieuw naar de zaak van eiseres gekeken. Volgens de verzekeringsarts bezwaar en beroep zijn de beperkingen juist vastgesteld. De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep kon zich ook vinden in de beoordeling van de arbeidsdeskundige. Hierop heeft het UWV het bestreden besluit genomen.

Wat vindt eiseres?

5. Eiseres is het niet eens met het UWV. Zij voert aan dat het onderzoek onzorgvuldig is geweest: medische informatie met betrekking tot haar gezondheidstoestand is onvoldoende meegenomen door de verzekeringsarts bezwaar en beroep. Volgens eiseres is haar medische situatie slechter dan voorheen, hetgeen ook wordt bevestigd door haar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT