Uitspraak Nº C/02/301834 / HA ZA 15-454. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-03-09

Datum uitspraak:2016/03/09
Uitgevende instantie::Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/301834 / HA ZA 15-454

Vonnis van 9 maart 2016

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

wonende te [plaatsnaam 1] ,

2. [eiser sub 2],

wonende te [plaatsnaam 2] ,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat: mr. R.H.J.M. Silvertand,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde sub 1] ,

gevestigd te [plaatsnaam 3] ,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [plaatsnaam 4] ,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [plaatsnaam 5] ,

4. [gedaagde sub 4],

wonende te [plaatsnaam 6] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat: mr. N.H.A. Kampschreur.

Partijen zullen hierna enerzijds [eisers] en anderzijds gezamenlijk [gedaagde] c.s. en individueel zal de vennootschap [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 21 oktober 2015 met de daarin vermelde stukken,

  • -

    de akte inbreng producties genummerd 49 t/m 66, tevens houdende conclusie van antwoord in reconventie, alsmede de akte inbreng producties genummerd 67 t/m 69 van [eisers] ,

  • -

    het proces-verbaal van comparitie gehouden op 28 januari 2016.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil in conventie
2.1.

[eisers] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] c.s., hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gevrijwaard:

primair

I. te veroordelen aan [eisers] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te betalen het bedrag ad € 247.640,60, althans enig ander door de rechtbank te bepalen bedrag, onder voorwaarde dat [eisers] binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling al zijn huidige en toekomstige vorderingen die hij op Nedvim Garantiefonds N.V., Nederlandsche Vastgoed Investeringsmaatschappij N.V., Nedvim Beleggingen N.V., Snow Planet Real Estate B.V., Snow Planet B.V. en Nedvim Verkooporganisatie B.V. cedeert aan [gedaagde] v.o.f.

subsidiair

II. te veroordelen aan [eisers] jaarlijks, voor het eerst twee dagen na betekening van

dit vonnis en vervolgens met intervallen van één jaar gedurende 20 jaar een bedrag ad € 13.600,-- te betalen, althans enig ander door de rechtbank te bepalen bedrag, onder de voorwaarde:

a. dat [gedaagde] c.s. ter meerdere zekerheid voor de nakoming van hun verplichtingen een bankgarantie van een in Nederland gezetelde

kredietinstelling stellen, bij aanvang groot € 247.640,60 waarvan de

hoofdsom jaarlijks gedurende een periode van 20 jaar met € 13.600,=

afneemt;

b. dat [eisers] binnen 7 dagen na ontvangst van de eerste periodieke betaling en

de bankgarantie al zijn huidige en toekomstige vorderingen die hij op Nedvim Garantiefonds N.V., Nederlandsche Vastgoed Investerings-maatschappij N.V., Nedvim Beleggingen N.V., Snow Planet Real

Estate B.V., Snow Planet B.V. en Nedvim Verkooporganisatie B.V. cedeert aan [gedaagde] c.s.;

meer subsidiair

III. 1. te verklaren voor recht dat [gedaagde] c.s. in 2009 en 2012 tekort zijn geschoten in de

nakoming van de tussen hen en [eisers] gesloten overeenkomst van opdracht,

althans [gedaagde] c.s. in strijd met de redelijkheid en billijkheid hebben gehandeld en

[gedaagde] c.s. gehouden zijn de dientengevolge verschenen en nog te verschijnen schade te vergoeden, welke schade nader bij staat zal worden opgemaakt en krachtens de wet zal worden vereffend;

2. De overeenkomst van opdracht tussen [gedaagde] c.s. en [eisers] voor zoveel nog nodig te ontbinden;

3. [gedaagde] c.s. te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 8.500,-- zijnde het loon dat [gedaagde] c.s. uit hoofde van haar ongedaan-makingsverplichtingen, althans uit hoofde van schadevergoeding aan [eisers] is verschuldigd;

uiterst subsidiair

IV. een beslissing te nemen die de rechtbank meent in goede justitie te moeten

nemen;

steeds met hoofdelijke veroordeling van [gedaagde] c.s. in de kosten van de

gerechtelijke procedure alsmede de kosten van de ten laste van [gedaagde] c.s.

gelegde beslagen.

in reconventie

2.2.

[gedaagde] c.s. vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eisers] te veroordelen tot

opheffing van de conservatoire beslagen binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- zegge (zegge: vijfduizend euro) voor

iedere dag of gedeelte van een dag dat [eisers] , nadat 48 uur na voormelde betekening zijn verstreken, in gebreke blijft om aan dit vonnis te voldoen, alsmede [eisers] te veroordelen in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de nakosten, een en ander te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

2.3.

Partijen hebben over en weer elkaars stellingen weersproken. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 De beoordeling in conventie en in reconventie
3.1.

Nu de vorderingen in conventie en in reconventie nauw met elkaar samenhangen, worden deze hierna gezamenlijk besproken.

- [eisers] is een ZZP’er en heeft een eenmanszaak met de handelsnaam [handelsnaam]

.

- In 2008 heeft [eisers] zijn oude woning met een overwaarde van ca. € 430.000,-- verkocht.

- [eisers] had een nieuw huis op het oog en werd hierbij bijgestaan door een makelaar. Deze makelaar heeft voor de hypotheekverlening voor de nieuw aan te kopen woning van [eisers] [gedaagde] als hypotheekbemiddelaar aanbevolen.

- [eisers] is in contact getreden met de bij [gedaagde] werkzame heer [man x] (hierna: [man x] ).

- Op 13 oktober 2009 heeft [man x] de navolgende informatie bij [eisers] opgevraagd:

“(…)

Geachte heer en mevrouw [eisers] ,

Met referte aan het plezierige gesprek van hedenmorgen volgt hierdoor de lijst met

ontbrekende stukken, te weten:

1 Kopie legitimatie (geen rijbewijs) van beiden;

(...)

8 kopie pensioentoezeggingen AP + PGGM.

(...)

Voorts wil ik de zaken niet opjagen, maar aangezien de termijn waarbinnen

gefinancierd dient te worden vrij kort is, dienen we wel de tijdslijnen in de gaten te

houden. Zeker bij ondernemer dient een dossier compleet te worden aangeleverd bij

banken, vandaar.

Met vriendelijke groeten,

[man x]

Financieel adviseur en vennoot [gedaagde] (…)”

- Op 14 oktober 2009 heeft [gedaagde] een financieringsvoorstel voor [eisers] opgesteld ten behoeve van het verkrijgen van krediet voor de nieuw aan te kopen woning van [eisers] .

- Op 14 oktober 2009 schreef [man x] onder meer het volgende aan [eisers] :

“De stukken zijn in goede orde ontvangen, waarvoor dank,(...) Voorts tracht ik aanstaande dinsdag met een totaaladvies richting u te komen.(…)”

- Op 16 oktober 2009 heeft ING een hypotheekofferte aan [eisers] gezonden.

- [man x] heeft van de gehele vermogenspositie van [eisers] tot en met 2020 een analyse gemaakt, gedateerd 20 oktober 2009 en aangeduid als “Analyse nieuwe situatie na aankoop” waarin onder meer is opgenomen dat:

“(…)

a. [eisers] in 2009 een fiscale winst uit zijn onderneming genoot van € 100.057,= per jaar;

b. [eisers] een bedrag van € 100.000,=, zou uitgeven voor de aankoop van obligaties Nedvim en
€ 200.000,-- voor de aankoop van Paerel gemengde beleggingen;

c. de rente (coupon)ad € 4.193,=) die de Nedvim obligatie in 2009 zou uitkeren herbelegd zou worden in Nedvim;

d. de dividenden ad € 1.105 die de Paerelbelegging in 2009 zou uitkeren en € 9.051,= in 2010 herbelegd zou worden in de Paerel beleggingsfondsen;

e. het netto vermogen van [eisers] op 1 januari 2020 ad € 695.592,= alsmede dat de waarde van de beleggingen van Nedvim per 1 januari 2020 € 180.403,= en van Paerel € 394.853,= zou bedragen.(…)”

- In een e-mailbericht van 21 oktober 2009 van [man x] aan [eisers] staat, voor zover hier van belang, onder meer het volgende:

“(…)

Geachte heer [eisers] , beste [voornaam] ,

Naar aanleiding van ons plezierige onderhoud van gisteren had ik nog 1 openstaand punt, te weten:

Om mijn advies compleet te maken moest ik nog een aanbieding maken voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering(…)”

- Op 26 oktober 2009 heeft [man x] een aanvraagformulier voor een lijfrente-verzekering bij Allianz opgesteld. Hierin staat [gedaagde] vermeld als financieel adviseur en heeft [man x] onder het kopje “ondertekening door de financieel adviseur” zijn handtekening geplaatst. Op voormeld formulier staat dat voor het afsluiten van een lijfrenterekening vereist is dat gegevens aan Allianz dienen te worden verstrekt teneinde een beleggingsprofiel te kunnen vaststellen. Uit het in het aanvraagformulier gedane profieltest blijkt dat [eisers] een defensief profiel heeft.

- Op 28 oktober 2009 heeft [man x] aan [eisers] onder meer het navolgende geschreven:

“(…)

Hierdoor even het antwoord inzake Nedvim.(zie onderaan mijn mail)

Deze firma is echt een gerenommeerde partij, daarbij komt dus nog dat de Stichting vastgoed transparantie (STV), zoals gezien, een volledig groene taart aangeeft, waarbij het fonds de tweede partij is in heel Nederland.(…)

Voorts staat er bij inschrijfprovisie 5% genoemd> indien je inschrijft voor 100.000,= gaat deze omlaag naar 3%. Waarvan 1% in het garantiefonds gaat en 2% provisie is voor onder andere ons. Gaandeweg de looptijd zijn er dus geen kosten meer!!! Indien je geld onttrekt, bijstort, herbeleggen van de rente en aan het bewaren van de gelden zijn geen kosten meer verbonden gedurende de looptijd. Dus eenmalig kosten bij aanvang en daarna niet meer!

Is zeer transparant! Bij interesse kun je het inschrijvingsformulier even...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT