Uitspraak Nº C/02/401942 / HA RK 22-192. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBZWB:2022:6369
Docket NumberC/02/401942 / HA RK 22-192
Date31 Octubre 2022
CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Wrakingskamer

Middelburg

zaaknummer / rekestnummer: C/02/401942 / HA RK 22-192

Beschikking van 31 oktober 2022

op het wrakingsverzoek van

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

advocaat mr. W.P.R. Peeters te Rijsbergen

1 Het procesverloop
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het ter zitting van 30 september 2022 gedane wrakingsverzoek van verzoeker gericht tegen mr. [voorletters] Sinack, in zijn hoedanigheid van rechter en voorzieningenrechter in deze rechtbank en belast met de behandeling van de hierna te noemen zaken;

 • -

  het proces-verbaal van die zitting;

 • -

  de mededeling van mr. [voorletters] Sinack dat hij niet in de wraking berust;

 • -

  het e-mailbericht van woensdag 19 oktober 2022 waarbij mr. Peeters de gronden voor het verzoek toelicht;

 • -

  het e-mailbericht van donderdag 20 oktober 2022 waarbij mr. [voorletters] Sinack reageert op de gronden voor de wraking zoals toegelicht door mr. Peeters;

 • -

  het e-mailbericht van dinsdag 25 oktober 2022 waarbij mr. Peeters reageert op de reactie van mr. [voorletters] Sinack van 20 oktober 2022.

2 Het wrakingsverzoek
2.1.

Het verzoek strekt tot wraking van mr. [voorletters] Sinack voornoemd (hierna: de rechter), belast met de behandeling van de zaken met de zaaknummers NL22.15113 en NL22.15114.

2.2.

Verzoeker (hierna: [verzoeker] ) legt aan het verzoek tot wraking, blijkens het e-mailbericht van 19 oktober 2022, ten grondslag dat de rechter ter terechtzitting heeft aangegeven dat hij van mening is dat het enige wat interessant is voor [verzoeker] dat hij geloofd werd in diens relaas en dat het voor de heer [verzoeker] niet interessant is of hij al dan niet zal dienen terug te keren. De rechter heeft daarmee zijn persoonlijke, vreemdeling-onvriendelijke visie gegeven op hoe volgens hem asielzoekers dienen te worden behandeld en hoe primitief vreemdelingen volgens hem denken. De uiting van de rechter dat het voor [verzoeker] niet interessant is om de discussie te volgen over de vraag of hij wel of niet dient terug te keren duidt zondermeer op een misprijzen voor [verzoeker] en diens recht om op menselijke wijze te worden behandeld. De rechter heeft met die uiting zijn misprijzen voor asielzoekers en in het bijzonder voor [verzoeker] (en diens gemachtigde) laten blijken.

[verzoeker] legt aan zijn verzoek voorts ten grondslag dat de rechter de gemachtigde het verwijt heeft gemaakt dat hij niet tijdig heeft verzocht om een tolk. De rechter heeft de zaak om 09:30 uur gepland terwijl hij wist dat [verzoeker] niet op tijd ter zitting zou kunnen verschijnen tenzij hij een overnachting in Zeeland in de nacht voorafgaande aan de zitting geregeld kreeg. De rechter heeft pas op 29 september 2022 zijn akkoord gegeven om de zaak te behandelen op een tijdstip waarop het voor [verzoeker] wél haalbaar was om te verschijnen, wetende dat het erg moeilijk is om op zulk een korte termijn een tolk te kunnen reserveren. Ook daarmee heeft de rechter diens misprijzen voor asielzoeker [verzoeker] laten blijken en heeft hij (overigens met succes) getracht om de heer [verzoeker] te frustreren in het volgen van diens eigen procedure. Het was voorts niet aan de rechter om te bepalen in hoeverre het, gelet op de aard van de procedure, voor [verzoeker] van belang was om bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te zijn. [verzoeker] weerspreekt dat het wrakingsverzoek is ingegeven door de procesbeslissing de behandeling van de zaak niet aan te houden. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT