Uitspraak Nº C/03/218783 / KG ZA 16-135. Rechtbank Limburg, 2016-06-13

Datum uitspraak:2016/06/13
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/218783 / KG ZA 16-135

Vonnis in kort geding van 13 juni 2016

in de zaak van

de stichting

STICHTING VRIJTHOF MOOI,

gevestigd te Maastricht,

eiseres,

advocaat mr. T. Dohmen,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE MAASTRICHT,

gevestigd te Maastricht,

gedaagde,

advocaat mr. K.M.J.A. Smitsmans en mr. H.C. Lejeune,

en

de stichting

STICHTING WINTEREVENTS MAASTRICHT,

gevestigd te Maastricht,

tussenkomende partij,

advocaat mr. A.T.M. van den Borne en mr. P.J.M. van Limpt,

en

de besloten vennootschap

DUURSMA GROEP EVENTS B.V.,

gevestigd te Hippolytushoef, gemeente Holland Kroon,

tussenkomende partij,

advocaat mr. R.A. Wuijster.

Partijen zullen hierna Vrijthof Mooi, de Gemeente, Winterevents en Duursma genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 4 april met producties,

 • -

  de brief van 25 mei 2016 van Vrijthof Mooi, met producties, en de mededeling dat door informatie verkregen naar aanleiding van het vonnis van 26 april 2016 in de zaak met kenmerk 218709 de onderbouwing van de vordering wijzigt,

 • -

  de incidentele conclusie tot primair tussenkomst, subsidiair voeging, van Winterevents,

 • -

  de brief van 27 mei 2016 van Vrijthof Mooi, met productie,

 • -

  de brief van 27 mei 2016 van de Gemeente, met producties,

 • -

  de akte houdende – onder meer – incidentele conclusie interventie van Duursma, met producties,

 • -

  de brief van Winterevents met het verzoek te bevelen de stukken aan haar te doen toekomen,

 • -

  de mondelinge behandeling van 30 mei 2016,

 • -

  de pleitnota van Vrijthof Mooi,

 • -

  de pleitnota van de Gemeente,

 • -

  de pleitnota van Winterevents.

1.2.

De voorzieningenrechter heeft ter zitting in de incidenten mondeling vonnis gewezen en de tussenkomst van Winterevents en Duursma toegestaan, omdat de incidentele vorderingen voldoen aan de eis gesteld in artikel 217 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en ook overigens de gedingvoerende partijen daartegen geen bezwaar hadden dan wel zich refereerden aan het oordeel van de voorzieningenrechter.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

De Gemeente heeft op 2 december 2015 een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure in de markt gezet met het onderwerp “Magisch Maastricht op het Vrijthof, kerstevenement in Maastricht” met kenmerk VIA201565KA. Het betreft een opdracht (concessie) met ingang van de kerstperiode van 2016 tot en met de kerstperiode van 2019, waarbij de opdrachtnemer binnen de door de Gemeente gestelde randvoorwaarden zelf voor de organisatie en exploitatie zorg moet dragen. De overeenkomst met de opdrachtnemer na gunning heeft een looptijd van vier jaar en kan tweemaal met één jaar worden verlengd.

2.2.

Het gunningscriterium is kwaliteit (er wordt wel een financiële onderbouwing maar geen prijs uitgevraagd), zodat zal worden gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De inschrijftermijn eindigde op 1 februari 2016. Het beoordelingsteam bestaat uit een vertegenwoordiging van het team Economie & Cultuur en het team Veiligheid & Leefbaarheid van de Gemeente.

2.3.

De inschrijving dient ten minste te bevatten de Eigen Verklaring, gegevens van onderaanneming (indien van toepassing), referenties, Plan van aanpak kerstmarkt 2016, inclusief inrichtingsplan (plattegrond en artist impression) en Plan van aanpak kerstmarkt 2017-2019, inclusief inrichtingsplan (plattegrond en artist impression). Tevens zal de inschrijver een presentatie moeten geven.

2.4.

Voordat de beoordeling van de plannen plaatsvindt, wordt eerst getoetst aan de geschiktheidseisen. Inschrijven met onderaannemer(s) is toegestaan. Op de onderaannemer(s) mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

De inschrijver kan de Gemeente verzoeken om geheimhouding van zijn inschrijving of onderdelen daarvan.

2.5.

De Stichting Winterevents Maastricht (hierna Winterevents) is als winnende inschrijver aangemerkt. Vrijthof Mooi is in de rangorde van inschrijvers als tweede geëindigd. Een en ander is medegedeeld bij brief van 15 maart 2016, waarbij in een bijlage de scores van Vrijthof Mooi ten opzichte van Winterevents zijn toegelicht.

2.6.

Duursma staat vierde in de rangorde van inschrijvers.

2.7.

Winterevents is op 23 december 2015 opgericht en maakt (derhalve) gebruik van een (of meer) onderaannemer(s) om het werk uit te voeren en om te kunnen voldoen aan de referentie-eis.

2.8.

Winterevents heeft de Gemeente verzocht om geheimhouding inzake haar inschrijving.

2.9.

Vrijthof Mooi heeft gevraagd om inzage in de inschrijving van Winterevents, te weten (1) de Eigen Verklaring, (2) het bewijsstuk van de referentieopdracht, (3) het plan van aanpak 2016, zonder de financiële onderbouwing, (4) het plan van aanpak 2017-2019, zonder de financiële onderbouwing, en (5) de presentatie. De Gemeente heeft bij brief van 25 maart 2016 de afgifte van deze stukken aan Vrijthof Mooi geweigerd.

2.10.

Bij vonnis van 26 april 2016 (zaaknummer 218709) heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, de Gemeente onder meer – kort

gezegd – veroordeeld om de naam van de onderaannemer(s) van Winterevents bekend te maken aan Vrijthof Mooi.

2.11.

De onderaannemer op wier geschiktheid en ervaring Winterevents zich beroept, is Bureau De Kermisgids B.V. (hierna: De Kermisgids).

3 Het geschil

In de hoofdzaak

3.1.

Vrijthof Mooi vordert – kort weergegeven –

I. de Gemeente te verbieden om de opdracht aan een ander dan aan Vrijthof Mooi te gunnen,

II. de Gemeente te gebieden de opdracht binnen vier weken na vonnis te gunnen aan Vrijthof Mooi,

één en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van de Gemeente in de (na)kosten.

3.2.

Vrijthof Mooi stelt dat de gunning aan Winterevents ten onrechte geschiedt en Winterevents moet worden uitgesloten, omdat Winterevents niet aan verschillende geschiktheidseisen voldoet. Winterevents is immers pas op 23 december 2015 opgericht en haar onderaannemer De Kermisgids, op wie Winterevents een beroep moet doen om aan de geschiktheidseisen te voldoen, voldoet daar niet aan. Vrijthof Mooi stelt ook dat verschillende (financiële) uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Vrijthof Mooi stelt dat de geschiktheidseisen moeten worden uitgelegd aan de hand van de bewoordingen daarvan, gelezen in het licht van de gehele tekst van alle aanbestedingsstukken, waarbij het aankomt op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de stukken zijn gesteld. Winterevents noch De Kermisgids voldoen aan kerncompetenties 1 en 2.

Vrijthof Mooi stelt voorts dat sprake is van abnormale scores van Winterevents.

3.3.

Duursma is tussengekomen en schaart zich inhoudelijk aan de zijde van Vrijthof Mooi. De Gemeente en Winterevents voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In de tussenkomsten

3.4.

Winterevents vordert de vorderingen van Vrijthof Mooi af te wijzen en de Gemeente te gebieden definitief te gunnen aan Winterevents, voor zover de Gemeente nog wenst te gunnen, met veroordeling van Vrijthof Mooi en/of de Gemeente in de (na)kosten van de procedure.

3.5.

Duursma vordert schorsing van de aanbestedingsprocedure en de Gemeente te gebieden de gunningsbeslissing op rechtmatige wijze te motiveren en daarop de wettelijke bezwaartermijn aan te houden, zodat Duursma zich op haar rechtspositie kan beraden, en zonodig opnieuw kan dagvaarden.

4 De beoordeling In de hoofdzaak
4.1.

Door de aard van de zaak is de spoedeisendheid gegeven.

4.2.

De verweren van de Gemeente inzake de scope van het geding dienen gepasseerd te worden, omdat Vrijthof Mooi de grondslag van haar vordering, namelijk dat op de onderaannemer de uitsluitingsgronden van toepassing zijn en/of de onderaannemer niet voldoet aan de geschiktheidseisen, en dat er onmogelijke scores zijn behaald door Winterevents, niet heeft verlaten. Vrijthof Mooi moest noodgedwongen speculeren over de feitelijke invulling van haar stellingen. Deze feitelijke grondslag is gelet op het verloop van de procedure na het nemen van de gunningsbeslissing en de aard van de procedure tijdig naar voren gebracht.

4.3.

Met de Gemeente is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vorderingen onder I en II zonder meer kunnen worden afgewezen omdat, ook al zou de inschrijving van Winterevents terzijde moeten worden geschoven, de inschrijving van Vrijthof Mooi eerst gecontroleerd moet worden, áls de Gemeente in het geval dat Winterevents alsnog zou worden uitgesloten ten minste de aanbesteding zou willen voortzetten. Nu alsdan de Gemeente aan zet zou zijn, zijn de vorderingen tot aanwijzen van Vrijthof Mooi als winnaar niet toewijsbaar. De voorzieningenrechter zou bij toewijzing plaats nemen op de stoel van de Gemeente, waar hij niet hoort. De voorzieningenrechter zal evenwel, de vordering welwillend lezend, deze zo begrijpen dat Vrijthof Mooi bedoelt te vorderen Winterevents uit te sluiten en te bepalen dat de Gemeente alsdan de procedure voortzet met Vrijthof Mooi als inschrijver met de beste beoordeling, áls de Gemeente in dat geval nog wil overgaan tot gunning.

4.4.

De volgende (onder)delen van het beschrijvend document in het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT