Uitspraak Nº C/03/240962 / HA ZA 17-515. Rechtbank Limburg, 2019-03-20

Datum uitspraak:20 maart 2019
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer: C/03/240962 / HA ZA 17-515

Vonnis bij vervroeging van 20 maart 2019

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

eiser,

advocaat mr. H.F.A. Bronneberg,

tegen:

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde,

advocaat thans mr. C.H.J.M. van Heugten.

Eiser zal hierna [eiser] genoemd worden en gedaagde [gedaagde] . De rechtbank zal de nummering van het hierna genoemde tussenvonnis voortzetten.

9 Het verloop van de procedure
9.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het door deze rechtbank tussen partijen gewezen tussenvonnis van 8 augustus 2018;

 • -

  het rapport van een vergelijkend onderzoek van handtekeningen in de zaak van 22 december 2018;

 • -

  de door [eiser] genomen conclusie na deskundigenbericht;

 • -

  de door [gedaagde] genomen conclusie na deskundigenbericht;

9.2

Nadat partijen vonnis hebben gevraagd, is vonnis bepaald.

10 De beoordeling
10.1

De rechtbank heeft in voornoemd tussenvonnis tot deskundige benoemd drs. M. de Monchy en de deskundige gevraagd:

a. zijn de handtekeningen gezet op de door [gedaagde] als productie 4 bij haar akte na comparitie van partijen en na descente overgelegde 15 overschrijvingsformulieren, waarbij telkens gelden zijn afgeschreven van bankrekening [rekeningnummer] geschreven door [eiser] ?

b. heeft u verder nog opmerkingen die relevant kunnen zijn voor de onderhavige zaak?

10.2.1

De deskundige heeft in par. 2.1 van haar rapport vermeld dat zij 28 overschrijvingsformulieren heeft onderzocht en verwijst daarbij naar Bijlage I in haar rapport. Die bijlage bevat 27 in plaats van 28 overschrijvingsformulieren. De deskundige moest onderzoeken de door [gedaagde] als productie 4 bij haar akte na comparitie van partijen en na descente overgelegde 15 overschrijvingsformulieren, waarbij telkens gelden zijn afgeschreven van bankrekening [rekeningnummer] . In het rapport heeft de deskundige over 11 van die feitelijk 14 (één formulier is twee maal overgelegd, zie hierna) overschrijvingsformulieren gerapporteerd. Zonder toelichting is geen rapportage gegeven van de als 8 (handgeschreven) genummerde overschrijving (€ 3.000,- met als middelste nummer onderaan “117081113”, welke overschrijving dubbel is overgelegd, namelijk ook als 14 (handgeschreven), de als 9 (handgeschreven) genummerde overschrijving (€ 10.000,- met als middelste nummer onderaan “217081109”) en de als 13 (handgeschreven) genummerde overschrijving (€ 3.000,- met als middelste nummer onderaan “717093102”). De deskundige rapporteert in “7. conclusie” dat er op basis van het haar ter beschikking gestelde materiaal “zeer veel steun” bestaat “voor de hypothese, dat de betwiste handtekeningen geen echte handtekeningen zijn van de heer [eiser] , maar een (slechte) nabootsing ervan.”

Onder “8. Beantwoording van de gestelde vraag” antwoordt de deskundige in sub 2 dat in de onderhavige casus gesteld kan worden dat de handtekeningen op het materiaal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet door [eiser] zijn geproduceerd. De uitdrukking “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” duidt, zo schrijft de deskundige even verder, op de meest verregaande mate van verschil die tussen de vergeleken handschriften kan worden vastgesteld.

10.2.2

Vergelijking van de door de deskundige in haar rapport als Bijlage I overgelegde 27 overschrijvingsformulieren enerzijds met de door [gedaagde] als productie 3 overgelegde 12 overschrijvingsformulieren en de door haar als productie 4 overgelegde 15 overschrijvingsformulieren (bij haar akte na comparitie van partijen en na descente) anderzijds, wijst uit dat de deskundige ook de handtekeningen op tien van die 12 als productie 3 overgelegde overschrijvingsformulieren heeft onderzocht. Zij heeft niet onderzocht de handtekening op het afschrift waarop met de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT