Uitspraak Nº C/03/275760 / HA RK 20-69. Rechtbank Limburg, 2020-07-24

Datum uitspraak:2020/07/24
Uitgevende instantie::Rechtbank Limburg
 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer / rekestnummer: C/03/275760 / HA RK 20-69

Beschikking van 24 juli 2020

in de zaak van

1. [verzoeker sub 1] , HANDELEND ONDER DE NAAM [handelsnaam],

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

in haar hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan [verzoeker sub 2] ,

2. [verzoeker sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

verzoekers,

advocaat mr. Q.J. van Riet te Venlo.

tegen

DE GRIFFIER VAN DE RECHTBANK LIMBURG,

gevestigd te Roermond,

verweerder.

Partijen worden hierna ook [handelsnaam] , [verzoeker sub 2] en de griffier genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift;

  • -

    het verweerschrift.

2 De beoordeling
2.1.

Verzoekers hebben op 14 februari 2020 hoger beroep ingesteld tegen een beschikking van de rechter-commissaris in de schuldsaneringsregeling van [verzoeker sub 2] .

De griffier heeft voor het hoger beroep een griffierecht gerekend van € 83,00.

2.2.

Verzoekers hebben op grond van artikel 29 lid 1 Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken (hierna: Wgbz) verzet ingesteld tegen deze beslissing van de griffier. Het verzet is gedaan binnen de daarvoor geldende termijn van één maand na betaling van het griffierecht, zodat het verzoek ontvankelijk is. Het verzoek is door de locatie Maastricht van deze rechtbank doorgeleid naar de locatie Roermond, gelet op het zaaksverdelingsreglement van de Rechtbank Limburg.

2.3.

Verzoekers leggen aan het verzet ten grondslag dat dat er geen griffierecht geheven had moeten worden. Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1947) betogen zij dat hoger beroep tegen een beslissing van de rechter-commissaris door degene die is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling behoort te worden vrijgesteld van griffierecht.

2.4.

De griffier heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

2.5.

De Hoge Raad heeft in voornoemd arrest, voor zover voor de beoordeling van belang, het volgende overwogen:

“(…) 3.2 Op grond van art. 4 lid 2, aanhef en onder j, Wgbz wordt geen griffierecht geheven voor de indiening van een verzoekschrift tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in art. 284 lid 1 Fw en voor het aanwenden van een rechtsmiddel tegen de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT