Uitspraak Nº C/03/300587 / FA RK 22-42. Rechtbank Limburg, 2022-10-21

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8183
Date21 Octubre 2022
Docket NumberC/03/300587 / FA RK 22-42
RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Familie en jeugd

Datum uitspraak: 21 oktober 2022

Zaaknummer: C/03/300587 / FA RK 22-42

De enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft de volgende beschikking gegeven inzake:

[verzoekster] ,

verzoekster,

wonend in [woonplaats 1] ,

advocaat mr. T.M.L. de la Haije, kantoorhoudend in Geleen, gemeente Sittard-Geleen.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[belanghebbende 1] ,

verder te noemen: [belanghebbende 1] ,

wonend in [woonplaats 2]

advocaat mr. E.F.M. van Swaaij, kantoorhoudend in Maastricht,

en

[belanghebbende 2] ,

verder te noemen: [belanghebbende 2] ,

wonend in [woonplaats 3] .

1 Het verloop van de procedure

Het procesverloop blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift van verzoekster, ingekomen op 5 januari 2022;

 • -

  de brieven van verzoekster, met bijlagen, van 31 januari 2022, 1 februari 2022,

4 februari 2022 en 17 februari 2022;

 • -

  de brief van [belanghebbende 1] van 23 september 2022;

 • -

  de mondelinge behandeling van 4 oktober 2022 waar zijn verschenen:

- verzoekster en mr. I.M.C.R.B Bongers, waarnemend voor mr. De La Haije, die als

toehoorder aanwezig was;

- [belanghebbende 1] en mr. Van Swaaij;

- [belanghebbende 2] .

Verder was [de moeder] , moeder van [verzoekster] (verder te noemen: de moeder), aanwezig. Aan haar is, met instemming van partijen, bijzondere toegang verleend en zij is als informant gehoord.

2 De feiten

Verzoekster is op [geboortedatum 1] 1998 in [geboorteplaats 1] uit de moeder geboren.

De geboorteakte van verzoekster komt voor in het register van de burgerlijke stand van de gemeente Hasselt onder aktenummer [aktenummer] .

In de basisregistratie personen is verzoekster geregistreerd met de Nederlandse nationaliteit.

3 Het verzoek

Verzoekster verzoekt naar de rechtbank begrijpt:

 1. bij voorwaardelijk incidenteel verzoek te bepalen dat, indien en voor zover de rechtbank een vergelijkend DNA-onderzoek wenst met het DNA van verzoekster, [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] , [belanghebbende 1] zowel een afschrift van het DNA-onderzoek tussen haar en [belanghebbende 2] alsmede het Belgische vonnis, moet overleggen in de procedure;

 2. het ouderschap van [naam 1] , geboren op [geboortedatum 2] 1965 in [geboorteplaats 2] en overleden op [overlijdensdatum] 2002 in [overlijdensplaats] , ten aanzien van verzoekster vast te stellen;

 3. de geslachtsnaam van verzoekster te wijzigen van [geslachtsnaam 1] naar [geslachtsnaam 2] ;

 4. de griffier te gelasten een afschrift van de beschikking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Maastricht te zenden op voet van het bepaalde in artikel 1:20e lid 1 van het Burgerlijke Wetboek;

 5. kosten rechtens.

Verzoekster heeft onder meer gesteld dat de moeder in de periode van april 1995 tot en met 26 december 1997 een affectieve relatie heeft gehad met [naam 1] (verder te noemen: [naam 1] ) en dat zij uit die relatie is geboren. [naam 1] is dan ook de verwekker van verzoekster, maar hij heeft haar niet erkend. Verzoekster is altijd op de hoogte geweest dat [naam 1] haar biologische vader is, echter de moeder heeft destijds weloverwogen de keuze gemaakt om geen afstammingsband te vestigen tussen [naam 1] en verzoekster, omdat [naam 1] zich in het criminele circuit bevond en bekend was met verslavingsproblematiek en zeer agressief kon worden. Ondanks voornoemde problematiek hebben [naam 1] en verzoekster sporadisch contact gehad. [naam 1] is overleden toen verzoekster vier jaar oud was. Verzoekster heeft altijd een regelmatig en goed contact gehad met de moeder van [naam 1] , mevrouw [naam moeder] , die in februari 2020 is overleden, en de stiefvader van [naam 1] /weduwnaar van mevrouw [naam moeder] , de heer [naam stiefvader] . [naam 1] heeft drie kinderen verwekt, namelijk [belanghebbende 1] , [belanghebbende 2] en verzoekster.

Verzoekster is niet op de hoogte van de wijze waarop het vaderschap van [naam 1] over [belanghebbende 2] is ontstaan. Zij heeft vernomen dat het vaderschap van [naam 1] over [belanghebbende 1] is ontstaan door de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap door een rechter in België aan de hand van een DNA-onderzoek met het DNA van [belanghebbende 2] en [belanghebbende 1] . Gebleken is dat zij dezelfde biologische vader hebben. Verzoekster heeft belang bij de vaststelling van een familierechtelijke band tussen haar en [naam 1] . Dit heeft verstrekkende gevolgen. Het is voor verzoekster van belang dat de sociale en biologische...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT