Uitspraak Nº C/03/309908/HA RK 22-246. Rechtbank Limburg, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8325
Docket NumberC/03/309908/HA RK 22-246
Date26 Octubre 2022

beslissing

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Wrakingskamer

Zaaknummer: C/03/309908/HA RK 22-246

Beslissing van 26 oktober 2022 van de meervoudige kamer belast met de behandeling van wrakingszaken

op het verzoek van

mr. F.A.G.M. Landerloo, advocaat kantoorhoudende te Maastricht,

namens haar cliënt [naam] , verzoeker,

wonende te [adres] ,

dat strekt tot wraking van mr. D. Osmić, mr. M.E.M.W. Nuijts en mr. W. Loof , hierna te noemen de rechters.

1 De procedure

Op 4 oktober 2022 is namens verzoeker per e-mail in de strafzaak met parketnummer 03/066898.21 een verzoek tot wraking gedaan van de leden van de meervoudige strafkamer belast met de behandeling van deze strafzaak. Het verzoek is op 5 oktober 2022 door de rechtbank ontvangen.

De rechters hebben op 7 oktober 2022 de wrakingskamer bericht niet in het verzoek te berusten en zij hebben de wrakingskamer het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 oktober 2022 en hun schriftelijke reactie doen toekomen.

De wrakingskamer heeft het verzoek op 12 oktober 2022 behandeld. Verschenen zijn mr. F.A.G.M. Landerloo en [Naam rechter] , die hun standpunten hebben toegelicht. Ook aanwezig was de officier van justitie mr. J. Luiten.

De wrakingskamer heeft de datum van de uitspraak bepaald op heden.

2 De gronden van het verzoek

Mr. Landerloo heeft de volgende feiten en omstandigheden aangevoerd waardoor volgens verzoeker de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Op vrijdag 30 september 2022 heeft mr. Landerloo per brief met bijlagen een aanvullend verweer ingediend in de strafzaak tegen verzoeker. Deze strafzaak was op 13 en 15 september 2022 inhoudelijk behandeld, waarna het onderzoek ter terechtzitting is onderbroken tot 3 oktober 2022, om 8:45 uur, welke zitting alleen nog benut zou worden voor het formeel sluiten van het onderzoek ter terechtzitting.

In de kern betrof bedoelde brief met bijlagen een (gemotiveerd) vormverzuimverweer, waarmee de rechters naar het oordeel van verzoeker rekening zouden moeten houden bij de beoordeling van de zaak. Mr. Landerloo gaf in haar brief tevens te kennen dat zij pas op die dag, dus 30 september 2022, op de hoogte was geraakt van de informatie waaruit het vormverzuim zou blijken. Mr. Landerloo heeft, kort voor de sluiting van het onderzoek terechtzitting, dit verweer, dat zij dienstig achtte voor de beoordeling van de strafzaak, naar voren gebracht en voorzoveel nodig heeft zij bedoeld daarvoor het recht op het laatste woord te benutten.

De rechtbank heeft per e-mail van maandag 3 oktober 2022 aan mr. Landerloo laten weten dat zij geen nadere kennis zou nemen van de door haar op 30 september 2022 toegezonden stukken en heeft het onderzoek ter terechtzitting in de strafzaak op 3 oktober 2022 gesloten.

Door het verweer van 30 september 2022 niet meer bij de beraadslaging te betrekken, hebben de rechters volgens verzoeker de objectief gerechtvaardigde vrees bij hem laten ontstaan dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, omdat zo de schijn is opgewekt dat de rechtbank op de hand is van het Openbaar Ministerie.

3 Het standpunt van de rechters

De rechters hebben in hun schriftelijke reactie te kennen gegeven dat de beslissing van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT