Uitspraak Nº C/03/299002 / HA ZA 21-590. Rechtbank Limburg, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8469
Docket NumberC/03/299002 / HA ZA 21-590
Date26 Octubre 2022

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/299002 / HA ZA 21-590

Vonnis (bij vervroeging) van 26 oktober 2022

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

advocaat mr. N. Kloth te Heerlen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SUNNEROO B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

gedaagde,

advocaat mr. W.J.F. Geertsen te Maastricht.

Partijen zullen hierna [eiser] en Sunneroo genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding met 13 producties;

  • -

    de conclusie van antwoord met 7 producties;

  • -

    het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 9 september 2022.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Op 30 november 2018 heeft Sunneroo een offerte aan [eiser] uitgebracht voor de koop, levering en installatie van 38 zonnepanelen voor € 14.036,00 op een bijgebouw achter de woning van [eiser] . [eiser] heeft deze offerte digitaal ondertekend en heeft zich tevens akkoord verklaard met de ‘algemene voorwaarden verkoop en leveringsvoorwaarden zonnepanelen’ (verder: de algemene voorwaarden, producties 1 en 2 bij dagvaarding).

2.2.

In de algemene voorwaarden staat, geciteerd voor zover hier van belang (productie 2 bij conclusie van antwoord):

“ (…)

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

(…)

8. Door aanvaarding van de offerte door de Koper komt een bindende Overeenkomst tot stand. Door aanvaarding van de offerte garandeert de Koper (i) dat de constructie van de onroerende zaak geschikt is voor de Installatie van de Goederen indien de Koper hiervoor geen garantie kan geven dan is het mogelijk op basis van meerkosten een inspectie te laten doen door een derde partij en (ii) dat een bouwvergunning en/of overige medewerking of toestemming van derde partijen (waaronder begrepen een vereniging van eigenaren of een gemeenschap waar de Koper en/of de onroerende zaak of het appartementsrecht deel van uitmaakt) vóór de Installatie van de Goederen verkregen, of niet vereist, is. Opdrachtnemer aanvaard nimmer de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een te zware belasting van de constructie en/of achterstallig onderhoud van de onroerende zaak waarop de installatie van goederen heeft plaats gevonden.

(…)

Artikel 9 – Aansprakelijkheid vrijwaring

(…)

2. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of door haar ingehuurde derden is toegebracht. Behoudens opzet van Opdrachtnemer zelf is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde (indien de schade niet meer is dan de waarde van de factuur) van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van Opdrachtnemer, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. (…) ”

2.3.

In de afspraakbevestiging van 12 april 2019 van Sunneroo aan [eiser] staat, geciteerd voor zover hier van belang (productie 5 bij conclusie van antwoord):

“ (…)

Staat van uw dak

De monteurs moeten veilig over uw dak kunnen lopen zonder doorzakkingsgevaar en met zo min mogelijk risico op uitglijden. Het is daarom belangrijk dat uw dak schoon en in goede staat is. Twijfelt u over de staat van uw dak? Laat de staat van uw dak controleren door een erkend constructeur of dakdekker. (…) ”

2.4.

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn door Sunneroo op 31 mei 2019 verricht. Op 26 juni 2019 heeft Sunneroo haar werkzaamheden vervolgd en vervolgens ook gestaakt. Met het staken van de werkzaamheden zijn ook de reeds geplaatste materialen gedemonteerd.

2.5.

Bij e-mail van 27 juni 2019 bericht Sunneroo aan [eiser] , geciteerd voor zover hier van belang (productie 4 bij dagvaarding):

“ (…)

Zoals besproken met mijn collega gaan wij géén zonnepanelen plaatsen op het dak van uw schuur. Gezien de slechte bouwkundige staat en achterstallig onderhoud aan het dak is het dak niet waterdicht op te leveren. Wij adviseren u het dak te laten inspecteren en repareren door een erkende dakdekker alvorens er zonnepanelen op te plaatsen. Voor nu annuleren we de overeenkomst op basis van bovenstaande. (…) ”

2.6.

Bij brief van 28 augustus 2019 stelt [eiser] Sunneroo aansprakelijk voor de door hem geleden schade (productie 5 bij dagvaarding). Hij vermeldt dat Sunneroo vanwege onenigheid over de betaling van de factuur op 26 juni 2019 met de werkzaamheden is gestopt en de reeds geplaatste materialen heeft gedemonteerd waarbij schade aan het dak is veroorzaakt. Naar schatting zijn ruim 300 dakpannen vernield. Tevens zijn er dakpannen vastgekit. Er zijn lekkages ontstaan met (water)schade tot gevolg. Een onafhankelijk expert zal worden ingeschakeld om een schaderaming op stellen.

2.7.

Bij e-mail van 16 september 2019 bericht Sunneroo aan [eiser] dat zij geen aansprakelijkheid erkent (productie 6 bij dagvaarding).

2.8.

[eiser] heeft [naam bedrijf 1] (verder: [naam bedrijf 1] ) onderzoek laten doen naar de (oorzaak van de) schade. De inspectie heeft op 18 oktober 2019 plaatsgevonden. Hierbij waren beide partijen aanwezig. In de rapportage die naar aanleiding van het onderzoek is opgemaakt staat, geciteerd voor zover hier van belang (productie 8 bij dagvaarding):

“(…)

Beoordeling

Ten tijde van de inspectie waren de kapotte pannen -grotendeels- vervangen zodat de schade, met uitzondering van nog zo’n 20 à 30 te vervangen pannen, niet gezien is. Althans niet in de omvang waarin volgens mededelingen sprake was. Aangezien beide partijen eensluidende mededelingen daaromtrent deden, wordt door ondergetekende uitgegaan van het noodzakelijkerwijze vervangen van 300 á 400 pannen.

Desgevraagd beaamde de heer [naam 1] [de rechtbank: werkzaam bij Sunneroo] dat bij het kapot trappen van de pannen ook de onderliggende folie beschadigd is geraakt. Naar zijn zeggen is geen schade aan de latten toegebracht, en werd alleen van kit gebruik gemaakt om kapotte nokpannen te lijmen.

De resterende pannen zijn niet vervangen omdat de voorraad van de heer [eiser] daartoe niet toereikend bleek. De heer [naam 1] gaf tijdens de inspectie te kennen dat hij de resterende pannen laat vervangen zodra de heer [eiser] zijn voorraad aangevuld heeft. (…)

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN UIT DE OPDRACHTBRIEF

1. Was het dak van het betreffende bijgebouw geschikt om zonnepanelen te plaatsen? Kunt u dit vaststellen aan de hand van de uitgevoerde bouwkundige rapportage bij de aankoop van de woning?

Of een dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, is slechts te bepalen door een constructieve berekening te maken. Door het aanbrengen van de panelen wordt de zogenaamde permanente belasting met circa 10 tot 25 kg per vierkante meter groter.

Uit de datasheet van de producent van de beoogde zonnepanelen blijkt dat het gewicht per paneel 18,3 kg bedraagt. Afgezet tegen de grootte van het paneel betekent dat een toename in de permanente belasting...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT