Uitspraak Nº C/03/310278 / KG ZA 22-387. Rechtbank Limburg, 2022-10-21

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8613
Date21 Octubre 2022
Docket NumberC/03/310278 / KG ZA 22-387
RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Familie en jeugd

Datum uitspraak: 21 oktober 2022

Zaaknummer: C/03/310278 / KG ZA 22-387

De voorzieningenrechter, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het volgende kort gedingvonnis gewezen

inzake

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,
wonend te [woonplaats] ,
eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

hierna te noemen de moeder;
advocaat mr. R.J. van der Heijden, kantoor houdend te Maastricht,

tegen:


[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,
wonend te [woonplaats] ,
gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

hierna te noemen de vader;
advocaat mr. S. Vermeule, kantoor houdend te Den Haag.

1 Het verloop van de procedure
1.1.

Het procesverloop blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties van 17 oktober 2022;

 • -

  de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie, met producties van 19 oktober 2022;

 • -

  de aanvullende productie van de moeder van 20 oktober 2022;

 • -

  de aanvullende productie van de vader van 20 oktober 2022;

 • -

  de behandeling ter zitting op 21 oktober 2022.

2 De feiten
2.1.

Partijen zijn op 15 april 2016 met elkaar gehuwd te Pretoria, Zuid-Afrika.

2.2.

Uit het huwelijk van partijen is op [geboortedatum] 2019 te [geboorteplaats] geboren [minderjarige] .

2.3.

Partijen en [minderjarige] hebben de Zuid-Afrikaanse nationaliteit.

2.4.

Tussen partijen is een echtscheidingsprocedure aanhangig met zaaknummer C/03/310248 / FA RK 22-3841 en een procedure vervangende toestemming verhuizing met zaaknummer C/03/310478 / FA RK 22-3913.

3 Het geschil in conventie en in reconventie
3.1.

De moeder vordert – samengevat – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- [minderjarige] voorlopig toe te vertrouwen aan de moeder;

- te bepalen dat het vonnis met toepassing van artikel 812 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ten uitvoer kan worden gelegd;

- met veroordeling van de vader in de kosten en nakosten van deze procedure.

3.2.

De vader voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van de moeder, hetzij door niet-ontvankelijkverklaring, hetzij wegens de ongegrondheid van de vorderingen. De vader vordert – samengevat – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- [minderjarige] voorlopig toe te vertrouwen aan de vader;

- primair met veroordeling van de moeder in de kosten van de procedure in conventie en in reconventie, daaronder begrepen een vergoeding van de redelijke en evenredig werkelijke (advocaat)kosten en nakosten en het door de vader betaalde griffierecht, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag,

- subsidiair met veroordeling van de moeder, in conventie en in reconventie, in de proceskosten en nakosten en het door de vader betaalde griffierecht

- zowel primair als subsidiair te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT