Uitspraak Nº C/03/310260 / JE RK 22-1779. Rechtbank Limburg, 2022-10-21

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8617
Date21 Octubre 2022
Docket NumberC/03/310260 / JE RK 22-1779
RECHTBANK LIMBURG

Familie- en Jeugdrecht

Locatie Maastricht

Zaaknummer: C/03/310260 / JE RK 22-1779

Datum uitspraak: 21 oktober 2022

Beschikking (spoed)machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

het college van Burgemeester en Wethouders van de GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN,

gevestigd te Eijsden-Margraten,

hierna te noemen het college,

betreffende

[minderjarige] , hierna te noemen [minderjarige] ,

geboren op [geboortedatum] 2006 te [geboorteplaats] ,

advocaat mr. G.L.P. Biesmans, kantoor houdend te Maastricht.

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[de pleegouder 1] ,

en

[de pleegouder 2] ,

beiden wonend te [woonplaats] ,

beiden belast met de voogdij over [minderjarige] ,

hierna gezamenlijk te noemen de pleegouders.

Gezien de stukken, waaronder de beschikking van de kinderrechter van 13 oktober 2022.

1 Het (verdere) procesverloop
1.1.

Het college heeft op 13 oktober 2022 verzocht om zonder voorafgaand verhoor van de belanghebbenden een machtiging te verlenen om [minderjarige] in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van vier weken. Daarnaast heeft het college verzocht aansluitend een machtiging te verlenen om [minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van twee maanden. Bij voornoemde beschikking van 13 oktober 2022 is het verzoek om onverwijld, zonder verhoor van de belanghebbenden, een spoedmachtiging gesloten jeugdzorg te verlenen afgewezen en is bepaald dat het college, de pleegouders en [minderjarige] en haar advocaat zullen worden gehoord tijdens de mondelinge behandeling van 21 oktober 2022, waarbij de beslissing voor het overige is aangehouden.

1.2.

Op 20 oktober 2022 heeft de gemeente nog een aanvullend verslag ingediend.

1.3.

Op 21 oktober 2022 heeft de kinderrechter het belanghebbendenverhoor met betrekking tot het verzoek spoedmachtiging gesloten jeugdhulp en het reguliere verzoek machtiging gesloten jeugdhulp ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Daarbij zijn verschenen:

- een vertegenwoordigster van het college;

- de pleegouders;

- [minderjarige] , bijgestaan door mr. Biesmans.

1.4.

De vertegenwoordigster van het college heeft ter zitting een machtiging overgelegd.

2 De standpunten (ter zitting)

Het standpunt van het college

2.1.

Ter onderbouwing van haar verzoeken heeft het college bij verzoekschrift en ter zitting gesteld dat er momenteel grote zorgen zijn over [minderjarige] . [minderjarige] is bekend met hechtingsproblematiek en gediagnosticeerd met een gedragsstoornis. [minderjarige] woont vanaf dat zij elf maanden oud was bij de pleegouders, zijnde haar oom en tante (moederszijde). Hoewel het na de inzet van Yes We Can (4 mei tot 13 juli 2022) weer redelijk ging met [minderjarige] , onttrekt zij zich sinds eind september/begin oktober 2022 volledig aan het gezag van de pleegouders en hebben zij geen zicht op haar verblijfplaats en haar doen en laten. [minderjarige] start op 5 december 2022 pas weer met school en heeft verder geen dagbesteding. Prakijk GiB, bij wie [minderjarige] onder behandeling was, vermoedt dat [minderjarige] terecht is gekomen in een loverboy circuit. Hoewel er hard gewerkt is, is de situatie niet verbeterd en is behandeling van [minderjarige] op dit moment volgens GiB niet meer mogelijk. [minderjarige] heeft meermaals uitgesproken dat zij continu de drang heeft om te vluchten. Ook heeft zij aangegeven dat zij met hulp van anderen zal verdwijnen als er een machtiging gesloten jeugdhulp wordt verleend en dat de politie haar dan ook niet terug zal vinden. Op 11 oktober 2022 heeft er een beschermtafel plaatsgevonden, waarbij [minderjarige] heeft aangegeven dat zij geen binding meer voelt met de pleegouders en daarom bij vriendin [naam 1] verblijft, aan wie zij ook een financiële bijdrage moet betalen. Op 12 oktober 2022 zijn er na een lang gesprek tussen [minderjarige] en de crisisdienst afspraken gemaakt ter overbrugging van de start van acute spoedhulp (per 14 oktober 2022) vanuit de crisisdienst. Zo zou [minderjarige] haar locatie op haar telefoon voortdurend aan laten staan, zodat de pleegouders kunnen zien waar zij zich bevindt. [minderjarige] heeft zich echter niet aan deze afspraak gehouden. Op 18 oktober 2022 is [minderjarige] aangehouden voor wapenbezit en heling. Zij reed samen met haar vriend [naam 2] op een gestolen scooter en was in bezit van een mes. Daarmee heeft [minderjarige] bovendien een van de andere afspraken geschonden, namelijk dat zij geen fysiek contact meer heeft met [naam 2] . Op 19 oktober 2022 heeft er een RTO plaatsgevonden, waarin is geconcludeerd dat de veiligheid van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT