Uitspraak Nº C/05/362385 / KG ZA 19-490. Rechtbank Gelderland, 2020-03-05

Datum uitspraak: 5 maart 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Gelderland
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/362385 / KG ZA 19-490

Vonnis in kort geding van 4 februari 2020

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLIDAY INVESTMENTS B.V., tevens h.o.d.n. DROOMPARKEN,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Beekbergen, gemeente Apeldoorn,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOMNIUM RECREATIE B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn,

eiseressen,

advocaat mr. J. Becker te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht

LACET NIEDERRHEIN GMBH,

gevestigd te Straelen, Duitsland,

gedaagde,

advocaat mr. Y.J.P. Janssen te Venlo.

Partijen zullen hierna Droomparken c.s. en Lacet genoemd worden. Droomparken c.s. worden hierna afzonderlijk aangeduid met Droomparken c.s. en Somnium.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de akte overlegging producties van de zijde van Droomparken c.s. van 2 januari 2020 met bijgevoegd producties 1 tot en met 30

 • -

  de akte overlegging aanvullende producties van de zijde van Droomparken c.s. van 15 januari 2020 met bijgevoegd producties 31 tot en met 34

 • -

  de brief van de zijde van Droomparken c.s. van 17 januari 2020 houdende vermeerdering van eis

 • -

  de brief van de zijde van Lacet van 17 januari 2020 met bijgevoegd producties a tot en met h

 • -

  het kostenoverzicht ex artikel 1019h Rv van de zijde van Lacet van 20 januari 2020

 • -

  de mondelinge behandeling van 21 januari 2020

 • -

  de pleitnota van de zijde van Droomparken c.s.

 • -

  de pleitnota van de zijde van Lacet.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Droomparken exploiteert sinds 2003 vakantieparken in Nederland en verhuurt op haar vakantieparken diverse recreatiewoningen. Somnium houdt zich bezig met de koop en verkoop van recreatiewoningen die zijn of worden geplaatst op de vakantieparken van Droomparken.

2.2.

In 2012 heeft Somnium de recreatiewoning genaamd Cube Elite op de markt gebracht. Zij heeft de Cube Elite laten ontwerpen door Architektenburo MTB (hierna te noemen: MTB). De eerste ontwerptekening dateert van 19 maart 2012. Via onder meer haar website biedt Somnium de Cube Elite te koop aan. De koopprijs van de Cube Elite bedraagt € 199.500,00. Droomparken is licentienemer van Somnium en verhuurt de Cube Elite op haar vakantieparken.

2.3.

Bij akte van 17 december 2019 heeft MTB de auteursrechten op de Cube Elite en de bestaande vorderingen en aanspraken op derden die al bestonden ten tijde van de ondertekening van de akte ter zake inbreuken op deze auteursrechten aan Somnium overgedragen.

2.4.

Een van de gevels van de Cube Elite ziet er als volgt uit:

2.5.

Lacet exploiteert een onderneming in het produceren en verkopen van vakantiewoningen. Lacet heeft op enig moment de recreatiewoning genaamd Lacet Bixx op de markt gebracht en zij biedt de Lacet Bixx (onder meer) via haar website te koop aan voor een prijs van € 165.200,00. Een van de gevels van de Lacet Bixx ziet er als volgt uit:

2.6.

Nadat Droomparken c.s. hebben geconstateerd dat Lacet de Lacet Bixx via haar website verkoopt, heeft de advocaat van Droomparken c.s. Lacet bij brief van 30 april 2019 medegedeeld dat Lacet met haar Lacet Bixx inbreuk maakt op de auteursrechten op de Cube Elite en onrechtmatig handelt jegens Droomparken c.s. en haar kortgezegd gesommeerd om de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de Lacet Bixx, zoals onder meer door het vervaardigen, te koop of te huur aan bieden, promoten ter beschikking stellen en/of aanbieden van de Lacet Bixx, te staken. Droomparken c.s. heeft de genoemde sommatie bij brief van 16 mei 2019 herhaald.

2.7.

In reactie daarop heeft de advocaat van Lacet bij brief van 21 mei 2019 aan Droomparken c.s. betwist dat sprake is van inbreuk makend dan wel onrechtmatig handelen. Zij heeft vervolgens niet aan de sommaties van Droomparken c.s. voldaan.

3 Het geschil
3.1.

Droomparken c.s. vordert na vermeerdering van eis bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 • -

  i) Lacet te veroordelen om zich uiterlijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Droomparken c.s. ter zake de Cube Elite, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het direct of indirect (laten en/of doen) vervaardigen, het te koop of te huur aanbieden, het promoten, ter beschikking stellen en/of (online en/of offline) aanbieden van de Lacet Bixx, en/of door het verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Lacet Bixx, en iedere andere recreatiewoning(en) met een aan de Cube Elite overeenstemmende totaalindruk, primair in de landen van de Europese Unie, subsidiair in Nederland;

 • -

  ii) Lacet te veroordelen om zich binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Droomparken c.s., direct of indirect, waaronder mede wordt verstaan het (in de toekomst) exploiteren van onrechtmatige en/of ongeoorloofde (slaafse) nabootsingen van de Cube Elite, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het vervaardigen, het te koop of te huur aanbieden, het promoten, ter beschikking stellen en/of (online en/of offline) aanbieden van de Lacet Bixx, en Lacet voorts te veroordelen zich te onthouden van ieder ander onrechtmatig handelen jegens Droomparken c.s.;

 • -

  iii) Lacet te veroordelen om op haar kosten uiterlijk binnen 30 dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaten van Droomparken c.s. een schriftelijke verklaring toe te zenden, vergezeld van alle relevante documentatie, gegevens en bewijsstukken (waaronder facturen en andere gegevens en bewijsstukken van Lacet) waarin door Lacet opgave wordt gedaan van:

 1. het totaal aantal ‘Lacet Bixx’ woningen dat Lacet heeft (doen) vervaardigen en door Lacet is verkocht, direct of indirect via eventuele wederverkopers, telkens met opgave van aantallen per transactie, met vermelding van de in rekening gebrachte verkoopprijzen en met vermelding van de (particuliere en professionele) afnemer(s), een en ander onder overlegging van facturen, orderbevestigingen, en andere deugdelijke bewijsstukken;

 2. het totaal aantal ‘Lacet Bixx’ woningen dat door Lacet of door haar producenten of wederverkopers voor haar in voorraad wordt gehouden met vermelding van de bewaarder(s), transporteur(s) en opslagplaats(en) en gesplitst met opgave van aantallen per opslagplaats, en de volledige adresgegevens van de opslagplaats(en) waar deze zich bevinden, een en ander onder overlegging van inkooporders, bewaargevingopdrachten, transportopdrachten, facturen en andere deugdelijke bewijsstukken;

 3. het totale bedrag van de als gevolg van de verkoop van de ‘Lacet Bixx’ woningen genoten bruto- en nettowinst (nettowinst berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs en directe kosten, met een deugdelijke specificatie van de verschillende in mindering gebrachte directe kostenposten en de exacte wijze waarop de winst is berekend), een en ander onder overlegging van facturen en andere deugdelijke bewijsstukken, telkens per Lacet Bixx;

 4. e volledige naam en adresgegevens, telefoon- en faxnummers en web- en e-mailadressen van alle bij de ‘Lacet Bixx’ woningen betrokken (professionele) afnemers, waaronder ook producenten, leveranciers, transporteurs, bewaarders en andere derden, zoals...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT