Uitspraak Nº C/05/408133 / KG ZA 22-278. Rechtbank Gelderland, 2022-10-20

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:5906
Date20 Octubre 2022
Docket NumberC/05/408133 / KG ZA 22-278

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/408133 / KG ZA 22-278

Vonnis in kort geding van 20 oktober 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaten mrs. M.R. het Lam en M.A.R.I.A. Vreeke te Den Haag,

tegen

de naamloze vennootschap

LIANDER N.V.,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaten mrs. J.E. Janssen en B.J.M. van Oorschot te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Liander genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 14 september 2022

 • -

  de conclusie van antwoord tevens de eis in reconventie, ingekomen op 4 oktober 2022

 • -

  de mondelinge behandeling van 6 oktober 2022

 • -

  de pleitnota van [eiseres]

 • -

  de pleitnota van Liander.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

[eiseres] exploiteert aan de [adres] een bedrijf dat veevoer produceert. In 1986 is het bedrijf aangesloten op het door een rechtsvoorgangster van Liander beheerde middenspanningsnet (verder: MS-net) van 10 kV. De transportcapaciteit van deze aansluiting was maximaal 3.500 kVa per maand. Het werkelijk af te nemen maximale vermogen, uitgedrukt in kW, is afhankelijk van de zogeheten arbeidsfactor van de aangesloten elektrische apparaten (uitgedrukt in cos.φ of cosphi) en wordt bepaald door de aansluitcapaciteit in kVa met deze factor, bijvoorbeeld 0,85, te compenseren.

2.2.

In 2003 is de toenmalige netbeheerder van [eiseres] , N.V. Continuon Netbeheer (verder: Continuon), een juridische fusie aangegaan met twee andere netbeheerders, die op hun MS-netten een maximale aansluitcapaciteit hanteerden van 2.000 kVa.

2.3.

Conform het voorstel van Continuon tot vaststelling van haar nettarieven in 2004, heeft de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (rechtsvoorganger van thans de Autoriteit Consument en Markt, verder: ACM) vastgesteld dat met ingang van 1 januari 2004 de maximale capaciteit van aansluitingen op het MS-net van Continuon wordt verlaagd van 3.500 kVa naar 2.000 kVa. Over deze verlaging van de zogeheten deelmarktgrens is [eiseres] destijds niet geïnformeerd.

2.4.

Op 11 juli 2007 en 4 juni 2009 heeft [eiseres] met respectievelijk Continuon en Liander zogeheten Aansluit- en Transportovereenkomsten (ATO’s) gesloten. In artikel 2 van de daarvan opgemaakte akten staat:

1. De netbeheerder verbindt zich tegen betaling met inachtneming van de omvang van het gecontracteerd transportvermogen elektriciteit voor de afnemer te transporteren naar het punt waar de elektrische installatie van de afnemer op het door de netbeheerder beheerde net is aangesloten.

2. Indien de afnemer -voor zover mogelijk- een grotere hoeveelheid elektriciteit laat transporteren dan overeenstemt met de omvang van het gecontracteerde transportvermogen, zal volgens de geldende condities het gecontracteerde transportvermogen worden aangepast, onverminderd het recht van de netbeheerder de afnemer een aanvullende vergoeding in rekening te brengen voor het reeds geleverde transportvermogen. Voormelde aanpassing wordt middels de factuur aangegeven.

Het zogeheten ‘Aanhangsel GEGEVENS AFNEMER’ maakt deel uit van de ATO’s.

2.5.

Op het aanhangsel bij de ATO van 11 juli 2007 staat:

Deelmarkt MS-dubbel

Gecontracteerd transportvermogen 2200 kW

Gecontracteerd transportvermogen teruglevering 3500 kW

Maximaal terug te leveren vermogen 3500 kW.

(…)

Aansluitcategorie ˃160 kVa en t/m 3500 kVa

Aansluitcapaciteit (maximaal) 3500 kVa

Toestemming ten behoeve van teruglevering Ja

Toegestane maximale teruglevercapaciteit 3500 kVa

2.6.

Op het aanhangsel bij de ATO van 4 juni 2009 staat:

Deelmarkt levering MS

Gecontracteerd transportvermogen levering 1993 kW

(…)

Deelmarkt teruglevering MS

Gecontracteerd transportvermogen teruglevering 2975 kW @ cos.φ= 0.85

3500 kW @ cos.φ= I

(…)

Aansluitcategorie ˃160 kVa en t/m 3500 kVa

Maximale capaciteit van de aansluiting 3500 kVa

2.7.

Op het aanhangsel bij een ATO van 11 juni 2010 staat:

Deelmarkt levering MS

Gecontracteerd transportvermogen levering 1800 kW

(…)

Deelmarkt teruglevering MS

Gecontracteerd transportvermogen teruglevering 3500 kW bij cos phi= I

(…)

Aansluitcategorie AC5

Maximale capaciteit van de aansluiting 3500 kVa

2.8.

Vanaf 2011 is [eiseres] geregeld meer dan 2.000 kW aan elektriciteit per maand gaan verbruiken en vanaf 2017 structureel om en nabij 2.500 kW.

2.9.

Gedurende meerdere jaren tot mei 2017 heeft het bedrijf van [eiseres] in [vestigingsplaats] een zogeheten warmtekracht koppeling (WKK) in gebruikt gehad, waarmee elektriciteit aan het MS-net werd teruggeleverd, soms meer dan 4.000 kW per maand. Nadien heeft [eiseres] geen elektriciteit meer teruggeleverd.

2.10.

Bij factuur van 12 mei 2017 heeft Liander kosten van netbeheer over april 2017 bij [eiseres] in rekening gebracht. De factuur vermeldt een aansluitdienst van ˃1 MVA t/m 2 MVA, de levering van 2.277,0 kW gecontracteerd transportvermogen en de teruglevering van 4.088,0 kW gecontracteerd transportvermogen.

2.11.

In 2018 heeft [eiseres] plannen gemaakt om de productiecapaciteit van haar bedrijf te vergroten. Een nieuwe WKK maakt daarvan onderdeel uit.

2.12.

Op 20 juli 2020 heeft [medewerker eiseres] , namens [eiseres] , met [medewerker gedaagde] , namens Liander, gesproken over het voornemen van [eiseres] om met een nieuwe WKK opnieuw elektriciteit te gaan terugleveren. [medewerker gedaagde] heeft toen gezegd dat dit (mogelijk) een probleem zou worden.

2.13.

Op 16 september 2021 heeft Liander op haar website vermeld dat het MS-net waarop [eiseres] is aangesloten vol is; er is sprake is van zogeheten congestie.

2.14.

Bij e-mailbericht van 5 april 2022 heeft [eiseres] aan Liander meegedeeld dat zij over enkele maanden een nieuwe WKK in gebruik zal nemen en dan weer zal gaan terugleveren conform het gecontracteerd transportvermogen dat is overeengekomen.

2.15.

Bij e-mail van 29 juni 2022 heeft Liander aan [eiseres] bericht dat het druk is op het elektriciteitsnet en dat voor [eiseres] per 28 juni 2022 geen capaciteit beschikbaar is voor zowel het terugleveren als het afnemen van extra elektriciteit. Totdat het net is uitgebreid is het nodig aan bestaande grootverbruik klanten die meer elektriciteit willen terugleveren of afnemen dan ze nu al doen een tijdelijke transportbeperking op te leggen, hetgeen betekent dat [eiseres] niet meer elektriciteit kan afnemen en terugleveren dan haar huidige gecontracteerde transportvermogen. Onder het kopje ‘Wat betekent dit concreet voor u’ staat: “Wilt u op dit moment geen extra capaciteit terugleveren of afnemen? Dan zijn er geen consequenties voor u. U kunt uw huidige gecontracteerde transportvermogen gewoon blijven terugleveren of afnemen.”

2.16.

Bij brief van 1 juli 2022 heeft Liander [eiseres] gesommeerd uiterlijk op 1 augustus 2022 via haar aansluiting in Kesteren maximaal 2.000 kW af te nemen en 0 kW terug te leveren.

2.17.

Op facturen van Liander, voor netbeheer over de maanden april, mei en juni 2022, staat dat [eiseres] in [vestigingsplaats] beschikt over een aansluitdienst van ˃1 MVA t/m 2 MVA, de levering van 2.549,0 kW gecontracteerd transportvermogen en de teruglevering van 4.088,0 kW gecontracteerd transportvermogen.

2.18.

[eiseres] wenst in het najaar van 2022 in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT