Uitspraak Nº C/07/204401 / HL ZA 12-207. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-03-30

Datum uitspraak:30 maart 2016
Uitgevende instantie::Rechtbank Midden-Nederland
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/07/204401 / HL ZA 12-207

Vonnis van 30 maart 2016

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M. Kashyap te Amsterdam,

tegen

1. [gedaagde sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. J.F.M. Kappé te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 2] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. R.N. de Jong te Amsterdam,

3. [gedaagde sub 3] ,

wonende te [woonplaats] , Egypte

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie

advocaat mr. M. Huijben te Utrecht,

4. [gedaagde sub 4] ,

wonende te [woonplaats] , Egypte

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie

advocaat mr. J.C. Siebert te Haarlem

Partijen zullen hierna de vrouw, de man, [gedaagde sub 2] , de broer en de neef worden genoemd.

Verder gelden de volgende definities:

Spaanse appartementen A-C: eigendomsrechten op drie woningen te [vestigingsplaats 2] , plaatselijk kadastraal geregistreerd (op 8 april 2004) in het kadaster nr. 3 van [vestigingsplaats 2] , in deel [deel] , boek 14,

 • blad 40, perceelnummer [nummer] , inschrijving 1a

 • blad 42, perceelnummer [nummer] , inschrijving 1a

 • blad 44, perceelnummer [nummer] , inschrijving 1a

Pand [adres 3] : het appartementsrecht [adres 3] , kadastraal bekend [nummer]

[A] : de heer [A] , geboren [1952]

0. Inhoudsopgave

1.

De procedure

2.

De verdere beoordeling

2.1

de brieven van mr. Kashyap en mr. Kappé naar aanleiding van het proces-verbaal van comparitie van 3 november 2015

2.2

het geschil, huidige stand van zaken

2.3

De vrouw

2.4

De man

2.5

[gedaagde sub 2]

2.6

De broer

2.7

De neef

Spaanse appartementen (vordering b (iii.) van de vrouw)

2.8

Internationale bevoegdheid

2.9

Overdracht naar Spaans recht en in de praktijk

2.10

Eigendom versus verkoop en verplichting tot levering

2.11-13

Rekening en verantwoording, stelplicht en bewijslast

2.14-18

Appartementen A-C

2.19-25

Appartementen D-F

VOF [naam] (vordering c. (ii.) van de vrouw en vordering a. van de man)

2.26

Waardering door de deskundige

2.27-30

Betrouwbaarheid van de grootboekadministratie/zwarte omzet

2.31-37

Langlopende schulden

2.38

Belastinglatentie

2.39

Afrekening

[gedaagde sub 2] (vordering b. (ii.) van de vrouw)

2.40

Waardering door de deskundige

2.41-45

Actuele waarde/enquêteprocedure

2.46-50

Uitkoopsom CV [naam]

2.2.51-54

Uitkoopsom [naam 2]

2.55-56

Kosten van de enquêteprocedure

2.57-59

[adres 2] [woonplaats]

2.60

Salaris

2.61-81

Schuld aan de broer

2.81

Overige crediteuren

2.83

Rekening-courant met de vrouw

2.84-85

Rentekosten op de (rest)uitkoopsom [naam] CV

2.86

Schulden aan de neef

2.87

Recapitulatie

2.88

Belastinglatentie

2.89

Verdeling

pand [adres 3] (vordering b. (i.) van de vrouw en vordering o. van de man)

2.90

De vordering tot verbeurdverklaring

2.91-93

De vorderingen tot verdeling

2.94-108

kosten en aflossingen van schulden in verband met het pand [adres 3] (vorderingen b.-g. van de man)

2.109

schuld [A] (vordering h. van de man)

2.110

bankrekeningen (vordering d. (iv.) van de vrouw)

2.112-113

schuld [D] (vordering i. van de man)

2.114-115

gebruiksvergoeding pand [woonplaats] (vordering j. van de man)

2.116

overdracht Chrysler (vordering l. van de man)

2.117

ziektekostenpremies (vordering m. van de man)

2.118

ABW-schuld (vordering n. van de man)

2.119

Peugeot, geldlening en pand Den Haag (vordering d. (iii.) van de vrouw, vordering k. van de man)

2.120

verzekeringsuitkering speedboot (vordering d. (i.) van de vrouw)

2.121

nietigverklaring of vernietiging (vordering a. van de vrouw)

2.122

meewerken aan verdeling, betaling en reële executie (vorderingen c. en g. van de vrouw en vorderingen o.-p. van de man)

2.123-126

schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen (vordering e van de vrouw) en verrekening (vordering i van de vrouw)

2.127-128

recapitulatie

2.129

wettelijke rente (vordering f. van de vrouw en vorderingen a.-n. van de man)

2.130-139

de vorderingen van de neef

proceskosten c.a.

2.140-144

Proceskosten

2.145

Beslagkosten

2.146

Kosten van vertaling

3.

De beslissing

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • dagvaardingen van 5 juli en 17 augustus 2012, met producties 1-7

 • akte vermeerdering en wijziging van eis van de vrouw van 20 februari 2013, met productie 8

 • conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie van de man, [gedaagde sub 2] , de broer en de neef van 20 februari 2013, met producties 1-58

 • vonnis van 6 maart 2013

 • brief van 30 mei 2013 van mr. Kashyap (voor de vrouw) met producties 9-18 ten behoeve van de comparitie

 • brief van 3 juni 2013 van mr. Oostlander (voor de man) met producties 52-59 ten behoeve van de comparitie

 • brief van 10 juni 2013 van mr. Kashyap (voor de vrouw) met productie 20 ten behoeve van de comparitie

 • akte vermeerdering van eis van de vrouw van 17 juni 2013, met productie 19

 • proces-verbaal van comparitie van 17 juni 2013

 • brief van 23 juli 2013 van mr. Kashyap (voor de vrouw) met opmerkingen naar aanleiding van proces-verbaal van comparitie

 • vonnis van 20 november 2013

 • akte van de vrouw van 29 januari 2014, met bijlagen 1-6

 • akte van de man van 29 januari 2014, met producties 59-71A

 • akte (wijziging/intrekking van eis) van [gedaagde sub 2] , de broer en de neef van 29 januari 2014

 • antwoordakte, tevens wijziging van eis, van de vrouw van 26 februari 2014, met bijlagen 7-11

 • antwoordakte van de man van 26 februari 2014, met producties 72-88

 • conclusie verweer tegen eiswijziging van de man van 2 april 2014

 • vonnis van 16 juli 2014

 • akte van de man van 13 augustus 2014, met producties 89-111

 • vonnis van 15 oktober 2014

 • deskundigenbericht Oosterling van 20 februari 2015

 • deskundigenbericht Briggeman van 27 mei 2015

 • rolbeslissing van 15 juli 2015

 • beslissing en bevelschrift inzake kosten deskundigen van 2 september 2015

 • akte na deskundigenberichten c.a., tevens wijziging van eis, van de vrouw van 3 november 2015, met producties 21-31

 • conclusie na deskundigenbericht van de man van 3 november 2015, met producties 111-120

 • brief van 19 oktober 2015 van mr. Huijben (voor de broer) met producties 1-4 ten behoeve van de comparitie

 • akte eis in reconventie tevens uitlating deskundigenbericht van de neef van 3 november 2015, met producties 1-10

 • producties 32-36 van de vrouw ten behoeve van de comparitie

 • antwoordakte wijziging en vermeerdering van eis van de man van 3 november 2015, met producties 121-133

 • proces-verbaal van comparitie van 3 november 2015

 • brieven van mr. Kappé van 2 december 2015 (voor de man) en van Mr. Kashyap van 9 december 2015 (voor de vrouw), beide naar aanleiding van voormeld proces-verbaal, en de reactie van mr. Kappé van 22 december 2015 op de brief van mr. Kashyap van 9 december 2015.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

de brieven van mr. Kashyap en mr. Kappé naar aanleiding van het proces-verbaal van comparitie van 3 november 2015

 • 2.1.De brieven van mr. Kappé van 2 december 2015 en van mr. Kashyap van 9 december 2015 geven uitgebreider dan het proces-verbaal weer wat ter comparitie door of namens de man respectievelijk de vrouw is aangevoerd. Deze brieven worden aan het proces-verbaal gehecht en maken hiermee deel uit van de processtukken. In zijn brief van 22 december 2015 stelt mr. Kappé dat in tegenstelling tot wat mr. Kashyap in haar brief van 9 december 2015 schreef, de man niet weigerachtig was of is om de door de onderzoeker mr. Borrius gevraagde documenten, aan deze te verschaffen. Mr. Kappé stelt niet dat hij of de man dit standpunt ook al ter comparitie heeft verwoord, en de rechtbank kan dit in haar aantekeningen niet terugvinden (in het proces-verbaal van de comparitie is het niet vermeld, en mr. Kappé heeft het evenmin genoemd in zijn brief van 2 december 2015). De kwestie is echter niet relevant voor enige in dit vonnis te nemen beslissing, zodat deze verder in het midden kan blijven.

het geschil, huidige stand van zaken

 • 2.2.Sedert het tussenvonnis van 20 november 2013 hebben partijen hun eisen gewijzigd, vermeerderd en/of verminderd (ingetrokken). Deze luiden thans als volgt.

 • 2.3.De vrouw vordert na eiswijzigingen, samengevat:

  1. nietigverklaring of vernietiging van de verkopen en leveringen door de man aan de neef van de aandelen [gedaagde sub 2] en het pand [adres 3] ;

  2. verbeurdverklaring van (i.) het pand [adres 3] ten gunste van de vrouw (artikel 3:194 lid 2 BW), althans verdeling daarvan, en verdeling van de overige ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van de man en de vrouw, voor zover het betreft (ii.) de aandelen in [gedaagde sub 2] en (iii.) de Spaanse appartementen, met dien verstande dat het pand [adres 3] wordt toebedeeld aan de vrouw en de overige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT