Uitspraak Nº C/08/250579 / KG ZA 20-134. Rechtbank Overijssel, 2020-07-29

Datum uitspraak:29 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/250579 / KG ZA 20-134

Vonnis in kort geding van 29 juli 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EVENT FACILITY GROUP B.V.,

gevestigd te Erp,

eiseres,

advocaat mr. R.M. Berndsen te Nijmegen,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOVALOCK B.V.,

gevestigd te Rijssen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 2] B.V.,

gevestigd te [woonplaats] ,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. F.J. Bleker te Almelo.

Partijen zullen hierna EFG, Novalock, [gedaagde sub 2] , [gedaagde sub 3] en Novalock c.s. (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding met producties;

  • -

    de producties van de zijde van Novalock c.s.;

  • -

    de mondelinge behandeling op 15 juli 2020, alwaar zijn verschenen:

- EFG in de persoon van haar bestuurder de heer [A] , bijgestaan door mr. Berndsen;

- de [gedaagde sub 3] , in privé en als vertegenwoordiger van Novalock en
[gedaagde sub 2] , bijgestaan door mr. Bleker;

- partijen hebben hun standpunten toegelicht, mede aan de hand van pleitnota’s. Deze pleitnota’s zijn naderhand, vanwege maatregelen in verband met het Corona-virus, digitaal toegezonden.

1.2.

Na verder debat is tevergeefs een vergelijk beproefd. Ten slotte is vonnis bepaald op vandaag.

2 Waarvan kan worden uitgegaan
2.1.

EFG faciliteert onder meer verhuurbare lockers (kluisjes) voor bezoekers van

festivals en andere evenementen.

2.2.

Novalock is aanbieder van diverse sluitsystemen (sloten) voor lockers.
[gedaagde sub 2] is enig aandeelhouder en bestuurder van Novalock. [gedaagde sub 3] is enig aandeelhouder en bestuurder van [gedaagde sub 2] .

2.3.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wewo Europe B.V., gevestigd te Rijssen (hierna: Wewo) is op 18 mei 2006 opgericht en houdt zich blijkens haar inschrijving in het Handelsregister bezig met interieurbouw. Enig aandeelhouder en bestuurder is [gedaagde sub 2] .

2.4.

Begin 2016 heeft Novalock 6.000 sluitsystemen aan EFG geleverd.

2.5.

Bij schriftelijke verklaring van 22 juni 2018 heeft EFG de overeenkomst met Novalock ontbonden omdat Novalock volgens haar tekort schoot in de nakoming van haar verplichtingen.

2.6.

Bij verstekvonnis van 16 januari 2019 is door deze rechtbank, locatie Almelo, onder meer en voor zover van belang, het volgende tussen EFG en Novalock beslist1:

“3.1. verklaart voor recht dat de overeenkomst tussen partijen betreffende de levering van 6000 sloten door de schriftelijke verklaring van 22 juni 2018 is ontbonden en dat gedaagde jegens eiseres aansprakelijk is voor de schade die dientengevolge is ontstaan en nog zal ontstaan door het tekortschieten van gedaagde;

3.2.

veroordeelt gedaagde te betalen aan eiseres een bedrag van € 37.150,00 ter zake schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 juni 2018 tot de dag van voldoening;

3.3.

veroordeelt gedaagde tot terugbetaling aan eiseres van een bedrag van € 300.000,00 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 22 juni 2018 tot de dag van voldoening;

3.4.

veroordeelt gedaagde om de 6000 sloten binnen één maand na betekening van dit vonnis bij eiseres af te halen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag met een maximum van € 20.000,00;

3.5.

veroordeelt gedaagde in de proceskosten(…)”.

2.7.

Novalock is tegen het vonnis van 16 januari 2019 in verzet gekomen.

2.8.

Bij e-mailbericht van 11 april 2019 is door (de advocaat van) Novalock - onder meer en voor zover nu van belang - aan (de (toenmalige) advocaat van) EFG meegedeeld dat Novalock niet aan de betalingsveroordelingen van het verstekvonnis kan voldoen.

2.9.

Op 20 mei 2019 heeft EFG executoriaal derdenbeslag gelegd op de bankrekening

van Novalock. Dit beslag heeft slechts voor een minimaal bedrag doel getroffen.

2.10.

Bij vonnis in verzet van 10 juli 2019 heeft deze rechtbank, locatie Almelo, onder meer, Novalock veroordeeld tot betaling aan EFG van een bedrag van ruim € 280.000,-- (exclusief rente en kosten). Het vonnis in verzet van 10 juli 2019 is onherroepelijk geworden.

2.11.

Bij brief van 21 augustus 2019 heeft de toenmalige advocaat van EFG Novalock (onder meer) gesommeerd om tot betaling over te gaan. Bij e-mailbericht van
28 augustus 2019 heeft de advocaat van Novalock op voornoemde brief gereageerd en onder meer meegedeeld dat Novalock na het verstekvonnis haar activiteiten heeft gestaakt, dat zij geen verhaal biedt voor de vordering van EFG en dat het voornemen bestaat om Novalock op korte termijn te ontbinden.

2.12.

Bij e-mailbericht van 3 september 2019 heeft de toenmalige advocaat van EFG gereageerd op het voornoemde e-mailbericht van 28 augustus 2019 en nadere informatie opgevraagd. Bij e-mailbericht van 13 september 2019 heeft de advocaat van Novalock de bedrijfsverzekeringspolis van Novalock toegezonden en meegedeeld dat zodra hij de beschikking heeft over (meer) financiële stukken, hij nader zal informeren.

2.13.

Bij (afzonderlijke) e-mailberichten van 6 januari 2020 heeft de advocaat van Novalock de voorraadlijst per 29 augustus 2019 van Novalock, de publicatiebalans van 2018 van Novalock en de balans per 30 september 2019 en per 31 december 2018 van Novalock aan de toenmalige advocaat van EFG toegezonden.

2.14.

Bij e-mailbericht van 6 februari 2020 heeft de advocaat van Novalock aan de (toenmalige) advocaat van EFG (opnieuw) gevraagd of EFG de nog te liquideren activa van Novalock wenst over te nemen of dat Novalock zelf tot liquidatie en vereffening zal overgaan.

2.15.

Bij e-mailbericht van 14 februari 2020 heeft de toenmalige advocaat van EFG gereageerd op de eerdere e-mailberichten van de advocaat van Novalock. Bij e-mailbericht van 14 februari 2020 heeft de advocaat van Novalock gereageerd op het voornoemde mailbericht van EFG.

2.16.

Bij e-mailbericht van 20 februari 2020 heeft de advocaat van Novalock de advocaat van EFG meegedeeld dat de resterende activa van Novalock bestaan uit een kleine verzekeringsuitkering en de restvoorraad, dat deze voorraad inmiddels via een veiling is geëxecuteerd en dat de opbrengst en de uitkering van de verzekeraar van Novalock op de derdengeldrekening van de advocaat van Novalock staan.

2.17.

Op 27 februari 2020 heeft EFG deze rechtbank, locatie Almelo, verzocht om Novalock in staat van faillissement te verklaren. Bij beschikking van 11 maart 2020 heeft deze rechtbank, locatie Almelo, dit verzoek afgewezen omdat - kort gezegd - niet is voldaan aan het pluraliteitsvereiste. Het verzoek om EFG te veroordelen in de kosten van de procedure is afgewezen omdat Novalock tot 14 februari 2020 heeft volgehouden dat er sprake was van meer schuldeisers en pas tijdens de behandeling van het faillissementsverzoek door de advocaat van Novalock namens Novalock is meegedeeld dat alle schuldeisers, behoudens EFG, zijn voldaan.

2.18.

Bij brief van 20 mei 2020 heeft de advocaat van EFG de advocaat van Novalock meegedeeld dat zij geen genoegen neemt met de verstrekte toelichtingen over het ontbreken van eigen vermogen bij Novalock, dat EFG er recht op heeft om nader geïnformeerd te worden over de vermogenspositie van Novalock en over de oorzaken van de voorgenomen ontbinding en dat EFG op basis daarvan kan bepalen of Novalock daadwerkelijk geen verhaal biedt en/of dat het bestuur van Novalock hiervan een verwijt te maken valt. Om die reden wordt verzocht de navolgende stukken te verstrekken: de jaarrekeningen van Novalock over 2017 en indien opgemaakt over 2019, de meest recente kolommenbalans, de grootboekadministratie vanaf 2018, en afschriften van alle bankrekeningen van Novalock vanaf 1 januari 2018. Daarnaast wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: wat is de reden dat onderneming van Novalock is/wordt gestaakt, is de bestuurder van Novalock op dit moment direct of indirect betrokken bij een bedrijf dat vergelijkbare activiteiten verricht als Novalock en zo ja, welk bedrijf betreft dit?

2.19.

Bij e-mailbericht van 8 juni 2020 heeft de advocaat van Novalock gereageerd op voornoemde brief van 20 mei 2020.

3 Het geschil
3.1.

EFG vordert samengevat weergegeven -:

Primair:

I. Novalock c.s., hoofdelijk, althans ieder voor zich, te veroordelen om binnen

zeven dagen na het te wijzen vonnis de navolgende bescheiden, vergezeld met een verklaring van haar accountant dat de verstrekte gegevens juist zijn, aan EFG te verstrekken:

a. de volledige jaarrekeningen van Novalock over de jaren 2017 en 2019;

b. de kolommenbalans van Novalock vanaf 1 januari 2017;

c. de grootboekadministratie van Novalock vanaf 1 januari 2017;

d. een gespecificeerd overzicht van de activa van Novalock per 31 december 2017, 2018 en 2019;

e. alle bankafschriften van Novalock vanaf 1 januari 2017;

f. een overzicht van de crediteuren en debiteuren van Novalock per 31 december 2017, 2018 en 2019;

g. een verklaring van de accountant van Novalock dat haar activiteiten niet zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT