Uitspraak Nº C/08/248376 / HA RK 20-73. Rechtbank Overijssel, 2020-12-31

CourtRechtbank Overijssel (Neederland)
Docket NumberC/08/248376 / HA RK 20-73
ECLIECLI:NL:RBOVE:2020:4617

beschikking

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rekestnummer: C/08/248376 / HA RK 20-73

Beschikking van 31 december 2020

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

OPENBAAR MINISTERIE,

vertegenwoordigd door mr. J.C.G. van der Wulp, Officier van Justitie bij het Functioneel Parket, Handhavingseenheid Zwolle, (onder meer) zetelende te Zwolle,

verzoeker, hierna te noemen het OM,

tegen

[verweerder] ,

geboren te ’ [geboorteplaats] [1955] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder, hierna te noemen [verweerder] ,

niet verschenen,

en

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

REKE HOLDING B.V.,

gevestigd te Breda,

belanghebbende,

niet verschenen,

2. de stichting

STICHTING LIVINGCOMFORT,

gevestigd te Maastricht,

belanghebbende,

verschenen in de persoon van [X] , alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift

 • -

  de aangetekend verzonden maar onafgehaald retour ontvangen brieven aan [verweerder] op het door het OM aangegeven en nadien bevestigd adres te [plaats] van 29 juni 2020 en 13 juli 2020, ter toezending van het verzoekschrift, onder het verzoek om mede te delen of hij verweer wenst te voeren en de mededeling dat in het bevestigende geval een mondelinge behandeling zal worden bepaald

 • -

  de brieven van de griffier aan belanghebbenden van 29 juni 2020 waarin hen de gelegenheid is geboden om een zienswijze over het verzoek tot schorsing van [verweerder] als bestuurder van belanghebbenden naar voren te brengen

 • -

  de aangetekend verzonden maar onafgehaald retour ontvangen brieven aan Reke Holding B.V. 29 juni 2020 en 13 juli 2020

 • -

  de oproeping van het Openbaar Ministerie en belanghebbenden van 4 augustus 2020 voor de mondelinge behandeling op 19 november 2020

 • -

  de retour ontvangen aangetekend verzonden oproeping van Reke Holding B.V. en van Stichting LivingComfort

 • -

  de per gewone post verzonden oproeping van Reke Holding B.V. en van Stichting LivingComfort

 • -

  de betekening op 11 september 2020 door een Belgische gerechtsdeurwaarder aan het adres van [verweerder] te [plaats] van de oproeping van [verweerder] van 6 augustus 2020 om ter zitting van 19 november 2020 te verschijnen voor de mondelinge behandeling met toepassing van de EU-Betekeningsverordening (Verordening (EG) Nr. 1393/2007, blijkende uit de akte van afgifte van de Belgische gerechtsdeurwaarder van 11 september 2020

 • -

  de mondelinge behandeling op 19 november 2020

 • -

  de bij die gelegenheid door het Openbaar Ministerie voorgelezen en overgelegde aantekeningen t.b.v. de mondelinge behandeling

 • -

  de bij die gelegenheid door [X] voorgelezen en overgelegde pleitnota.

1.2.

Het Openbaar Ministerie heeft het verzoek, voor zover dat betrekking had op

[A] Investments B.V., gevestigd te Amsterdam, ter zitting ingetrokken.

1.3.

Ter zitting is [X] voornoemd verschenen met een volmacht om (mede) namens haar echtgenoot [verweerder] als medebestuurder van StichtingLivingComfort (hierna te noemen [verweerder] q.q.) op te treden, (enkel) inhoudende het voorlezen van een pleitnota van [verweerder] q.q. als voorzitter van genoemde stichting. In de volmacht is voorts opgenomen dat zij geen volmacht heeft om namens [verweerder] q.q. vragen te beantwoorden en dat de pleitnota alle zaken betreft die [verweerder] q.q. in deze gelegenheid wenst in te brengen. Aan de gemachtigde zijn geen inhoudelijke vragen gesteld noch is zij in de gelegenheid gesteld om, afgezien van het voorlezen van de pleitnota, het woord te voeren.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT