Uitspraak Nº C/08/287479 / KG ZA 22-231. Rechtbank Overijssel, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBOVE:2022:3241
Docket NumberC/08/287479 / KG ZA 22-231
Date31 Octubre 2022
CourtRechtbank Overijssel (Neederland)

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/287479 / KG ZA 22-231

Vonnis in kort geding van 31 oktober 2022

in de zaak van

[..]

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eisende partij, hierna te noemen [eiser] ,

advocaat: mr. A.H.M. de Jonge te 's-Gravenhage,

tegen

stichting

STICHTING FOKUS EXPLOITATIE,

gevestigd en kantoorhoudende te Groningen,

gedaagde partij, hierna te noemen Fokus,

advocaten: mr. J.F.H. Terpstra en mr. J.H. Mastenbroek te Groningen.

1 De procedure
1.1.

In verband met de spoedeisendheid van de zaak is bij vonnis van 1 november 2022 op het door [eiser] gevorderde beslist. De feiten en de motivering waarop de in dat vonnis gegeven beslissing steunt, volgen hieronder.

2 Het geschil en de beoordeling daarvan Waar gaat het over?
2.1.

Deze zaak gaat over de vraag of [eiser] van Fokus kan verlangen dat de

ADL- overeenkomst die zij met elkaar hebben gesloten door haar wordt voortgezet, totdat daarover in een bodemprocedure is beslist. [eiser] is fysiek beperkt en rolstoelafhankelijk vanwege een dwarslaesie. Hij woont zelfstandig maar heeft voor zijn algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) assistentie nodig. Dit is direct oproepbare persoonlijke assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om de woning, waaronder alarmopvolging bij een noodoproep. Fokus verleent [eiser] die ADL-assistentie sinds 1997. Partijen hebben daarover in 1997 een (mondelinge) overeenkomst gesloten. Fokus heeft deze ADL-overeenkomst met ingang van

1 november 2022 opgezegd.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vordering van [eiser] gedeeltelijk moet worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal die beslissing hieronder verder toelichten.

Standpunt [eiser]

2.2.

[eiser] vordert in deze procedure dat Fokus wordt veroordeeld om de

ADL-overeenkomst voort te zetten na 1 november 2022 totdat er een definitieve uitspraak is in een bodemprocedure. Fokus heeft de ADL-overeenkomst ten onrechte opgezegd. Er is geen sprake van een gewichtige reden op grond waarvan Fokus de overeenkomst kan opzeggen. [eiser] herkent zich niet in de zware beschuldigingen die Fokus hem maakt.

Die klachten zijn bovendien niet onderbouwd. De zorg die [eiser] nodigt heeft luistert nauw, met name bij de blaasstimulatie. [eiser] is afhankelijk van ADL-assistentie.

Hij heeft geen alternatief voor deze voor hem noodzakelijke dagelijkse ondersteuning.

Het is van essentieel belang dat de ADL-assistentie door Fokus wordt gecontinueerd totdat in een bodemprocedure een definitieve uitspraak is gedaan. [eiser] vordert ook dat Fokus dwangsommen moet betalen op het moment dat ze weigert aan de door hem gevraagde voorziening te voldoen.

Standpunt Fokus

2.3.

Fokus voert aan dat de ADL-overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en dat deze kan worden opgezegd wanneer sprake is van een gewichtige reden. Fokus heeft na een lang proces uiteindelijk bij brief van 20 juni 2022 de ADL-overeenkomst opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. In feite is echter vier...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT