Uitspraak Nº C/09/566071 / HA ZA 19-18. Rechtbank Den Haag, 2019-05-29

Datum uitspraak:2019/05/29
Uitgevende instantie::Rechtbank Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/566071 / HA ZA 19-18

Vonnis in incident van 29 mei 2019

in de zaak van

ONLINE PUBLISHER B.V.,

te Oldenzaal,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. W.F. Dammers te Tilburg,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht

NETMEDIA EUROPE N.V.,

2. de vennootschap naar vreemd recht

LEAN MEAN BUSINESS BVBA,

3 [gedaagde sub 3] en

4. de vennootschap naar vreemd recht

SPARTA SOLUTIONS BVBA,

alle te [plaats] (België),

gedaagden in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

advocaat mr. M.M.M. Rooijen te Weert.

Partijen zullen hierna Online Publisher en Netmedia c.s. genoemd worden. Gedaagden in de hoofdzaak zullen afzonderlijk ook worden aangeduid als Netmedia, LMB, [gedaagde sub 3] en Sparta Solutions.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 7 december 2018 en de daarbij behorende producties EP A tot en met EP C en EP 1 tot en met EP 69;

 • -

  de akte houdende eisvermeerdering tevens houdende aanvullende producties EP 70 tot en met EP 89, ingekomen op 15 februari 2019;

 • -

  de incidentele conclusie van 20 februari 2019 houdende exceptie van onbevoegdheid, met de daarbij behorende producties GP 1 tot en met GP 4;

 • -

  de conclusie van antwoord in incident van 6 maart 2019, tevens akte houdende aanvullende productie EP 90.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 Het geschil in de hoofdzaak
2.1.

Online Publisher vordert – samengevat en na eisvermeerdering – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- voor recht verklaart dat Netmedia c.s. inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten, de Benelux merkenrechten en de handelsnaamrechten van Online Publisher (vorderingen I tot en met III);

- voor recht verklaart dat Netmedia c.s. onrechtmatig handelt dan wel heeft gehandeld jegens Online Publisher (vordering IV);

- voor recht verklaart dat Netmedia c.s. hoofdelijk aansprakelijk is voor voornoemde onrechtmatige handelingen (vordering V);

- Netmedia c.s. gebiedt de onrechtmatige handelingen te staken en gestaakt te houden (vordering VI);

- voor recht verklaart dat Sparta Solutions onrechtmatig handelt jegens Online Publisher door onterechte vermelding van haar adresgegevens te Utrecht en Londen op haar websites en/of jegens [A] door op onrechtmatige wijze zijn persoonsgegevens te verwerken (vordering VII);

- Sparta Solutions gebiedt de in vordering VII bedoelde onrechtmatige handelingen te staken en gestaakt te houden (vordering VIII);

- Netmedia c.s. beveelt om aan Online Publisher rekening en verantwoording af te leggen (vordering IX);

- een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van het onder VI en/of VIII en/of IX gevorderde geheel of gedeeltelijk uitblijft (vordering X);

- Netmedia c.s. hoofdelijk veroordeelt tot afdracht van de met de inbreuken genoten winst en/of Netmedia c.s. (hoofdelijk) veroordeelt tot vergoeding van de schade die Online Publisher heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de onrechtmatige handelingen (vordering XI);

- Netmedia c.s. (hoofdelijk) veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 250.000,- , als voorschot op de schadevergoeding (vordering XIII);

- voor recht verklaart dat gedaagden 1 tot en met 3 niet (volledig) hebben voldaan aan de veroordeling bij vonnis in kort geding van 13 augustus 2018, en dat dientengevolge dwangsommen zijn verbeurd van in totaal € 75.000, althans een in goede justitie te bepalen bedrag (vordering XV);

- gedaagden tot en met 3 (hoofdelijk) veroordeelt om de in vordering XV bedoelde verbeurde dwangsommen te betalen (vordering XVI);

- een en ander vermeerderd met wettelijke (handels)rente en met hoofdelijke veroordeling van Netmedia c.s. in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv1.

2.2.

Online Publisher legt aan deze vorderingen – samengevat – de volgende stellingen ten grondslag.

2.2.1.

Online Publisher en Netmedia zijn met ingang van 1 oktober 2014 gaan samenwerken voor een periode van drie jaren. Ten behoeve daarvan zijn zij “spelregels” overeengekomen waarin onder meer het volgende is opgenomen:

Dit document geeft de spelregels weer in de samenwerking tussen OP en Netmedia. Deze spelregels worden ipv een contract opgesteld.”

2.2.2.

Online Publisher is houdster van het hieronder weergegeven Benelux woord/beeldmerk (met depotdatum 6 oktober 2014), ingeschreven op 17 december 2014 onder nummer 0963362 voor waren en/of diensten in de klassen 09, 38 en 41 (hierna te noemen: het publ.sh-merk).

2.2.3.

Online Publisher is houdster van het hieronder afgebeelde Benelux woord/beeldmerk (met depotdatum 24 februari 2017), ingeschreven op 16 mei 2017 onder nummer 1010807 voor waren en/of diensten in de klassen 09, 35, 41 en 42 (hierna te noemen: wepublish-merk, en tezamen met het publ.sh-merk: de BX-merken).

2.2.4.

Online Publisher voert ‘Wepublish’ tevens als één van haar handelsnamen.

2.2.5.

Gedurende de samenwerking heeft Online Publisher software, een website (www.wepublish.com) en een video gecreëerd, die alle zijn aan te merken als auteursrechtelijk beschermde werken. Online Publisher is auteursrechthebbende ten aanzien van deze werken.

2.2.6.

Voor zover Netmedia licenties had op het gebruik van voornoemde rechten, zijn deze door het beëindigen van de samenwerking per 1 oktober 2017, geëindigd. Netmedia maakt echter nog steeds in het economisch verkeer voor soortgelijke diensten gebruik van tekens die gelijk zijn aan, of overeenstemmen met de BX-merken. Online Publisher kan dit gebruik verbieden op grond van art. 2.20 lid 2 sub a dan wel sub b BVIE2 in samenhang met art. 2.20 lid 3 BVIE. Ook maakt Netmedia inbreuk op de handelsnaamrechten van Online Publisher op grond van art. 5 en 5a Hnw3 door zich na beëindiging van de samenwerking onder de naam ‘Wepublish’ op de Nederlandse markt te begeven. Netmedia maakt ook inbreuk op de auteursrechten van Online Publisher door openbaarmaking en verveelvoudiging van de bedoelde werken na 1 oktober 2017 zonder toestemming van Online Publisher te continueren.

2.2.7.

Voorts is sprake van ongeoorloofde mededinging van de zijde van Netmedia. Zij profiteert op onrechtmatige wijze van het bedrijfsdebiet van Online Publisher door klanten van Online Publisher te benaderen via een servermelding van Online Publisher. Ook heeft Netmedia het aan Online Publisher toebehorende Twitteraccount ‘wepublish’ gekaapt en gebruikt om (Nederlandse) klanten van Online Publisher te bereiken. Voorts heeft Netmedia valselijk onder de naam ‘Wepublish’ klanten van Online Publisher per e-mail en via LinkedIn benaderd.

2.2.8.

Sparta Solutions maakt merkinbreuk door op haar websites zonder toestemming gebruik te maken van het publ.sh-merk. Ook haakt zij op onrechtmatige wijze aan bij Online Publisher door te suggereren dat zij kantoor houdt op locaties van een aan Online Publisher gelieerde onderneming. Door te suggereren dat [A] (van Online Publisher) aan haar onderneming verbonden zou zijn handelt Sparta Solutions ook in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming4 (hierna: AVG). Dit is onrechtmatig.

2.2.9.

LMB en [gedaagde sub 3] hebben onrechtmatig gehandeld jegens Online Publisher en zijn hoofdelijk (mede) aansprakelijk omdat hen een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt in de zin van de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid. Als bestuurders hebben zij Netmedia aangezet tot onrechtmatig handelen dan wel niet voorkomen dat Netmedia onrechtmatig handelde.

3 Het geschil in het incident
3.1.

Netmedia c.s. vordert primair dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de vorderingen van Online Publisher. Subsidiair vordert Netmedia c.s. de uitspraak in deze zaak aan te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT