Uitspraak Nº C-09-587384-KG ZA 20-82. Rechtbank Den Haag, 2020-03-12

Datum uitspraak:12 maart 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Den Haag
 
GRATIS UITTREKSEL
Rechtbank den haag

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/587384 / KG ZA 20/82

Vonnis in kort geding van 12 maart 2020

in de zaak van

Van Leeuwen Valkenburg Infra B.V. te Valkenburg (ZH),

eiseres,

advocaat mr. F.R.H. Kuiper te Hattem,

tegen:

gemeente Katwijk te Katwijk,

gedaagde,

advocaat mr. T.H. Chen te Leiden.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘Van Leeuwen’ en ‘de gemeente’.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties;

- de door de gemeente overgelegde productie;

- de bij de mondelinge behandeling door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 25 februari 2020. Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

De gemeente is een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor de opdracht “Valkenburgsemeer herinrichting oostoever”. Van Leeuwen is uitgenodigd om een inschrijving in te dienen.

2.2.

De Aanbestedingsleidraad ten behoeve van deze aanbesteding vermeldt, voor zover hier relevant:

V1 GUNNINGSCRITERIUM

De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium laagste prijs.

(...)

V.2 G1 PRIJS

U dient uw prijs aan te bieden conform de inschrijvingsstaat/-formulier behorende bij het bestek. Inschrijver verklaart middels inschrijving dat alle eisen zoals vermeld in het programma van eisen, en zoals aangepast in de nota van inlichtingen door inschrijver verwerkt zijn in de aangeboden prijzen.

Het is inschrijver niet toegestaan een nulprijs in te dienen.

Het is wel toegestaan op onderdelen van een prijswens een nulprijs in te dienen indien er sprake is van een optelsom.

Het is absoluut niet toegestaan negatieve prijzen aan te bieden.

Het niet invullen van (onderdelen van) een prijswens leidt tot ongeldigheid van de inschrijving.”

2.3.

In het door de gemeente ter beschikking gestelde werkbestek met inschrijvingsstaat is onder andere opgenomen:

BESTEKS

POST-

NUMMER

OMSCHRIJVING

(...)

91

910010

910020

(...)

918870

918880

919990

(...)

EENMALIGE KOSTEN

Inrichten werkterrein EUR

Opruimen werkterrein EUR

(...)

Korting EUR

Overige eenmalige kosten EUR

Totaal eenmalige kosten EUR

(...)

2.4.

Vijf inschrijvers hebben een inschrijving ingediend, waaronder Van Leeuwen. Op 21 januari 2020 heeft de gemeente aan Van Leeuwen bericht:

“Na een grondige beoordeling is gebleken dat uw inschrijving niet voldoet aan alle gestelde eisen, te weten:

Negatieve bedragen

In de inschrijfleidraad is onder V.2 G1 PRIJS aangegeven, “Het is onder geen beding toegestaan negatieve prijzen aan te bieden.” In uw inschrijfstaat onder de post 918870 Korting heeft u desondanks een negatief bedrag opgevoerd. Op basis hiervan dient uw inschrijving als ongeldig te worden aangemerkt. Derhalve wordt uw inschrijving uitgesloten van de onderhavige aanbestedingsprocedure. Ter onderbouwing van dit besluit wijzen wij u op de uitspraak in de zaak ECLI:NL:RBLIM:2017:3763 - Rechtbank Limburg, 24 april 2017 (...) en met name r.o. 5.4, 5.5 en 5.6.

3 Het geschil
3.1.

Van Leeuwen vordert, zakelijk weergegeven:

primair:

de gemeente te gebieden de gunningsbeslissing van 21 januari 2020 in te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT