Uitspraak Nº C-09-594703-KG ZA 20-555. Rechtbank Den Haag, 2020-07-30

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Docket NumberC-09-594703-KG ZA 20-555
ECLIECLI:NL:RBDHA:2020:7082
Rechtbank den haag

Team handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/594703 / KG ZA 20-555

Vonnis in kort geding van 30 juli 2020

in de zaak van

1 [eiser sub 1] te [plaats 1] ,

2. [eiser sub 2] te [plaats 1] ,

eisers,

advocaat mr. J.P. van Rossum te Den Haag,

tegen:

1 [gedaagde sub 1] te [plaats 1] ,

2. [gedaagde sub 2] te [plaats 2] ,

gedaagden,

advocaat gedaagde sub 1 mr. M.D.A. Stam te Den Haag,

advocaat gedaagde sub 2 mr. H.F.C. Hoogendoorn te Amsterdam.

Eisers worden hierna ieder afzonderlijk respectievelijk aangeduid als ‘ [eiser sub 1] ’ en ‘ [eiser sub 2] ’ en gedaagden als ‘ [gedaagde sub 1] ’ en ‘ [gedaagde sub 2] ’.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties;

- de door [gedaagde sub 2] overgelegde producties;

- de op 23 juli 2020 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door alle partijen pleitnotities zijn overgelegd.

1.2.

Ter zitting is vonnis bepaald op 6 augustus 2020 of zoveel eerder als mogelijk blijkt te zijn. Daarna is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

Gedaagden zijn beiden actief in de kickboks-wereld. [eiser sub 1] exploiteert een lunchroom. [eiser sub 2] runt een marketing-bedrijf. Partijen kennelijk elkaar al vele jaren.

2.2.

Eisers en gedaagden hebben met ingang van augustus 2019 gezamenlijk een sportschool geëxploiteerd onder de naam Sportschool [X] . De sportschool is gevestigd op het adres [adres] . Deze locatie is door [eiser sub 1] , handelende onder de naam Sportschool [X] , gehuurd. [eiser sub 1] heeft de sportschool onder zijn naam ingeschreven als eenmanszaak.

2.3.

Daargelaten de omvang van een en ander, staat tussen partijen vast dat alle partijen arbeid hebben verricht ten behoeve van de sportschool. [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben meer in het bijzonder kickboks-trainingen verzorgd. Verder heeft [eiser sub 2] geld in de sportschool geïnvesteerd.

2.4.

Eisers hebben in maart 2020 aan gedaagden te kennen gegeven geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking en deze te willen beëindigen. Zij hebben daarbij aangegeven dat, als gedaagden de sportschool verder willen voortzetten, zij eisers zullen moeten uitkopen. Eisers hebben daarbij overzichten gevoegd van door de hen verrichte uitgaven en werkzaamheden en van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Gedaagden hebben verklaard de sportschool te willen voortzetten, maar partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder. Eisers hebben vervolgens verklaard dat zij dan de sportschool zullen voortzetten onder een andere naam. Eisers hebben daar ook al uitvoering aan gegeven.

3 Het geschil
3.1.

Eisers vorderen, zakelijk weergegeven:

  1. aan gedaagden voor onbepaalde duur een gebiedsverbod op te leggen, inhoudende dat het gedaagden wordt verboden zich te begeven in een straal van 500 meter rond de in de dagvaarding genoemde adressen, op straffe van lijfsdwang dan wel op straffe van verbeurte van een dwangsom van hoofdelijk € 2.000,- voor iedere overtreding, met een maximum van 20.000,-;

  2. gedaagden te verbieden, anders dan via hun advocaat of een vergelijkbare gemachtigde, persoonlijk, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of anderszins contact op te nemen met eisers, hun familie en de sportschool, inclusief personeel van de sportschool, op straffe van lijfsdwang dan wel op straffe van verbeurte van een dwangsom van hoofdelijk € 250,- voor iedere overtreding, met een maximum van 5.000,-;

  3. gedaagden te verbieden zich gedurende twee jaar door middel van (sociale) media, internetfora of op andere publieke media op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT