Uitspraak Nº C/09/596072 / JE RK 20-1694. Rechtbank Den Haag, 2020-07-30

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Docket NumberC/09/596072 / JE RK 20-1694
ECLIECLI:NL:RBDHA:2020:7336
Rechtbank DEN HAAG

Team Familie

Zaaksgegevens: C/09/596072 / JE RK 20-1694

Datum uitspraak: 30 juli 2020

Beschikking van de kinderrechter Ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing

in de zaak naar aanleiding van het op 15 juli 2020 ingekomen verzoekschrift van:

de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Haaglanden,hierna: de Raad,

betreffende:

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedag 1] 2006 te [geboorteplaats] , Italië, hierna te noemen: [minderjarige 1] ,

en

[minderjarige 2] , geboren op [geboortedag 2] 2009 te [geboorteplaats] , Italië, hierna te noemen: [minderjarige 2] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[de man] ,

hierna te noemen: de vader,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. C.C. Peterse te Den Haag.

De kinderrechter merkt als informanten aan:

Stichting Jeugdbescherming west, Regio Zuid-Holland Noord,de gecertificeerde instelling,hierna te noemen: Jbw,

en

[de vrouw] , de huidige partner van de vader,

hierna te noemen: [de vrouw] ,

wonende te [woonplaats] .

Het procesverloop

De kinderrechter heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

  • -

    het verzoekschrift van 15 juli 2020, met onderliggend raadsrapport;

  • -

    de brief van 16 juli 2020, met bijlagen waaronder de verleningsbesluiten, van de Raad;

  • -

    het verweerschrift van 19 juli 2020.

Op 20 juli 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld. Daarbij zijn verschenen:

- [vertegenwoordiger van de raad] , namens de Raad;

- de vader, vergezeld van zijn advocaat en een tolk Mandarijn: [tolk] ;

- [vertegenwoordiger van de GI] , namens Jbw;

- mevrouw [de vrouw]

Na de zitting is, zoals ter zitting afgesproken, nog ontvangen een e-mailbericht van de zijde van de vader met bijgevoegd de Chinese echtscheidingsdocumenten.

De minderjarige [minderjarige 1] is in de gelegenheid gesteld om te reageren op het verzoek, maar hij heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

Feiten en omstandigheden

- De vader en de moeder zijn de ouders van:

- [minderjarige 1] , geboren op [geboortedag 1] 2006 te [geboorteplaats] , Italië, hierna: [minderjarige 1] ,

- [minderjarige 2] , geboren op [geboortedag 2] 2009 te [geboorteplaats] , Italië, hierna: [minderjarige 2] .

- De vader is in 1992 naar Nederland gekomen. Daarna is hij naar Italië gegaan.

- De ouders zijn in 2010 met elkaar gehuwd en hun het huwelijk is in 2014 in China

door echtscheiding ontbonden. Bij de echtscheiding is bepaald dat de vader

voortaan belast is met het eenhoofdig gezag over [minderjarige 1] en [minderjarige 2] .

- In 2014 is vader naar Nederland gekomen. De moeder is in 2014 naar China

teruggekeerd. [minderjarige 1] is in 2015 naar Nederland gekomen. Voordat [minderjarige 2] in februari

2019 naar Nederland gekomen heeft hij bij zijn oma in China gewoond.

- De vader en beide kinderen wonen nu in de woning van mevrouw [de vrouw] ( [woonplaats]

, die tevens de werkgever is van de vader. De vader is

werkzaam als kok in het Chinese restaurant [A.] van mevrouw [de vrouw] . Eerder, in elk geval tot 9 maart 2020, woonden de vader en de kinderen in een ander pand van mevrouw [de vrouw] ( [verblijfplaats] , samen met andere personeelsleden.

- Op 9 maart 2020 is de vader in verzekering gesteld wegens verdenking van een

geweldsincident.

- De kinderrechter in deze rechtbank heeft bij beschikking van 30

maart 2020 Jbw belast met de voorlopige voogdij over [minderjarige 1] en [minderjarige 2] . De

beschikking houdt onder meer het volgende in:

“Op grond van de inhoud van het verzoekschrift moet thans worden uitgegaan van het feit dat het ouderlijk gezag over [minderjarige 2] en [minderjarige 1] feitelijk niet wordt uitgeoefend. De gezaghebbende ouder (de moeder) verblijft sinds jaren in China. Zij is niet actief betrokken bij de opvoeding van [minderjarige 2] en [minderjarige 1] . De vader, waarvan nog onduidelijk is of hij mede met het ouderlijk gezag over de kinderen is belast, heeft in Nederland de verzorging en opvoeding van de kinderen op zich genomen. Hij is echter op 9 maart 2020 opgepakt en zijn voorarrest is daarna met 90 dagen verlengd. De huidige verzorger van de kinderen doet wisselende uitspraken over haar beschikbaarheid en bereidwilligheid om voor de kinderen te zorgen. Beide kinderen hebben speciale behoeften rondom structuur en veiligheid.

Teneinde de belangen van de minderjarige te kunnen behartigen, acht de kinderrechter het dringend en onverwijld noodzakelijk om in gezagsuitoefening van de minderjarige te voorzien.

Het is belangrijk dat de GI met spoed gaat onderzoeken waar de kinderen de komende periode veilig kunnen verblijven. Hiervoor dient ook gekeken te worden naar mogelijkheden in het netwerk, te weten bij familie in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT