Uitspraak Nº C/10/431475 / HA ZA 13-860. Rechtbank Rotterdam, 2015-10-07

Datum uitspraak: 7 oktober 2015
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/431475 / HA ZA 13-860

Vonnis van 7 oktober 2015

in de zaak van

de vennootschap naar het recht van de staat Texas, Verenigde Staten van Amerika,

PLANCK INVESTMENTS LP,

gevestigd te Westport, Connecticut, Verenigde Staten,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R. van de Klashorst,

tegen

1. de stichting

STICHTING TINSEL GROUP,

gevestigd te Rotterdam,

2. de vennootschap naar het recht van Luxemburg

TINSEL GROUP S.A.,

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg

3. de vennootschap naar het recht van Luxemburg

VITOL HOLDING II S.A.,

gevestigd te Munsbach, Luxemburg,

4. [gedaagde],

wonende te Vessy, Zwitserland,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. B. Winters.

Partijen zullen hierna Planck en Tinsel c.s. genoemd worden. Wanneer gedaagden afzonderlijk bedoeld zijn worden zij respectievelijk aangeduid als Stichting Tinsel, Tinsel Group, Vitol Holding en [gedaagde] .

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het incidenteel vonnis van 8 augustus 2012 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

 • -

  de conclusie van repliek in conventie, tevens vermeerdering van eis, en van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie, met producties;

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in voorwaardelijke reconventie, tevens eisvermeerdering in voorwaardelijke reconventie, met producties;

 • -

  de conclusie van dupliek in voorwaardelijke reconventie, tevens antwoordakte eisvermeerdering en akte uitlaten producties;

 • -

  akte tot eisvermeerdering en overlegging productie 90 van de zijde van Planck;

 • -

  akte tot overlegging van producties 116 tot en met 119 van de zijde van Tinsel c.s.;

 • -

  de op 29 mei 2015 gehouden pleidooien, de bij die gelegenheid overgelegde pleitnotities alsmede de akte tot overlegging van aanvullende producties 91 en 92 van de zijde van Planck.

Tenslotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Vitol Holding is de Luxemburgse tophoudstermaatschappij van haar 100% dochtervennootschap Vitol Holding B.V. en alle groepsmaatschappijen van Vitol Holding B.V. (de “Vitol Groep”). De Vitol Groep houdt zich bezig met de handel in energie en het opsporen, produceren, raffineren, opslaan en transporteren van energie. De Vitol Groep opereert wereldwijd en heeft zowel in de VS als elders werknemers.

2.2.

De Vitol Groep kent/kende het volgende werknemersparticipatieplan. Vitol Holding geeft aandelen uit aan Stichting Administratiekantoor Vitol Holding II (hierna: Stichting Vitol). Stichting Vitol oefent de stemrechten op de aandelen van Vitol Holding uit. Stichting Vitol geeft certificaten van de aandelen van Vitol Holding (hierna: Vitol certificaten) uit aan daarvoor door Vitol Holding geselecteerde werknemers van de Vitol Groep.

2.3.

Er bestaan twee categorieën van aandelen in Vitol Holding, te weten gewone, winstdelende aandelen aangeduid met de letter “D” en het jaar van uitgifte (hierna: Vitol aandelen D) en preferente aandelen aangeduid met de letter “P” en het jaar van uitgifte (hierna: Vitol aandelen P). Vitol Holding geeft periodiek, gewoonlijk elke twee jaar, nieuwe aandelen D uit aan Stichting Vitol, op welk moment de daarvoor laatstelijk uitgegeven categorie Vitol aandelen D wordt geconverteerd in Vitol aandelen P met hetzelfde jaar van uitgifte. Gelijktijdig daarmee bepaalt het bestuur van Vitol Holding welke werknemers voor welk percentage mogen participeren in Vitol Holding en nieuwe Vitol certificaten mogen kopen. De nieuw uit te geven Vitol certificaten D reflecteren de nieuwe Vitol aandelen D. Voor de reeds uitstaande Vitol certificaten worden besluiten genomen waardoor deze, vanaf het moment waarop nieuwe Vitol aandelen D worden uitgegeven, de (in Vitol aandelen P geconverteerde) Vitol aandelen D van de voorgaande uitgifte reflecteren. Aldus wordt iedere twee jaar een nieuwe verdeling van de winstaanspraken voor die twee-jaars-periode bereikt en hebben per saldo de Vitol aandelen D een tijdelijk karakter in die zin, dat zij slechts voor een periode van twee jaar de houder een winstrecht verschaffen.

2.4.

Onder het onder 2.2 en 2.3 bedoelde werknemersparticipatiesysteem voor de Amerikaanse werknemers werden door Vitol Holding periodiek aandelen P ingekocht (redemption) tegen de intrinsieke waarde daarvan, waarna Vitol Holding deze aandelen P intrekt (cancellation). Gelijktijdig daarmee trekt Stichting Vitol de hiermee corresponderende Vitol Certificaten P ook in. De opbrengst van de inkoop van de aandelen P door Vitol Holding ontvangt Stichting Vitol, die deze opbrengst op haar beurt uitkeert aan de Vitol Certificaathouders van wie de corresponderende Vitol Certificaten P zijn ingetrokken. De certificaathouders incasseren de winst over de betreffende twee voorafgaande jaren op dat moment. Het hiervoor beschreven systeem heeft voor de Amerikaanse werknemers aldus gegolden tot 1 januari 2007 (voor de anderen geldt het nog steeds).

2.5.

Alvorens geselecteerde werknemers voor de eerste keer Vitol certificaten ontvangen moeten zij een zogenaamde “Shareholder’s Agreement” (hierna: SHA) ondertekenen. Daarbij zijn steeds de betreffende werknemer, Vitol Holding en Stichting Vitol partij.

2.6.

Het bestuur van Vitol Holding heeft in 2004 besloten om deelnemers aan het werknemersparticipatieplan de mogelijkheid te bieden om hun Vitol certificaten geheel of gedeeltelijk aan echtgenoten, kinderen of trusts die voor die echtgenoten of kinderen zijn opgericht - hierna: permitted assignees - over te dragen. Een permitted assignee kon pas worden toegelaten na schriftelijke kennisgeving aan en goedkeuring van het bestuur van Vitol Holding en na ondertekening van een Deed of Adherence. Door ondertekening van de Deed of Adherence werd de permitted assignee partij bij de SHA van de betreffende deelnemer aan het werknemersparticipatieplan.

2.7.

[persoon1] (hierna: [persoon1] ) is de in de Verenigde Staten woonachtige CEO van een van de ondernemingen die behoren tot de Vitol Groep. [persoon1] is deelnemer in het werknemersparticipatieplan en Vitol Holding heeft in de relevante periode elke twee jaar certificaten toegekend aan [persoon1] .

2.8

Op 10 januari 2005 hebben [persoon1] en zijn toenmalige echtgenote [persoon2] (hierna: [persoon2] ) ieder 225 Vitol D-certificaten, uitgegeven in 2005 (hierna: D2005-certificaten), tegen een symbolische vergoeding van USD 10 overgedragen aan Planck. Planck is een Texaanse “limited partnership”. Daarna hebben de heer en mevrouw [persoon1en2] hun belangen in Planck geschonken aan Nova trust. De overdracht van voornoemde certificaten is onherroepelijk. Nova Trust is een trust gecreëerd ten behoeve van de drie kinderen van [persoon1] en [persoon2] . De trustee van Nova Trust is een broer van [persoon1] , [persoon3] .

2.9

Vitol Holding heeft Planck toegelaten als Permitted Assignee. In januari 2005 heeft Planck een Deed of Adherence als hiervoor bedoeld onder 2.6 ondertekend.

2.10

Voor de werknemers van de Vitol Group die in de VS wonen leidde het onder 2.2, 2.3 en 2.4 beschreven systeem waarin periodiek nieuwe D-aandelen worden uitgegeven tot belastingheffing bij iedere nieuwe uitgifte. Ter vermindering van deze negatieve fiscale gevolgen is in 2006 tussen de Stichting Vitol en de Amerikaanse werknemers de Tinsel-structuur (Tinsel Group en Stichting Tinsel) geplaatst. In die structuur houdt Tinsel Group de Vitol certificaten ten behoeve van de Amerikaanse werknemers. Stichting Tinsel houdt de aandelen in Tinsel Group en geeft daarmee corresponderende certificaten (hierna: Tinsel Group certificaten) uit aan de Amerikaanse werknemers. De Tinsel Group certificaten reflecteren het aantal en de soort Vitol certificaten waartoe deze werknemers economisch gerechtigd zijn (het ‘mandje’).

2.11

De statuten van Tinsel Group luiden, voor zover relevant, als volgt:

Art. 5. Share capital.

5.3

The shares of the Company (de Company is Tinsel Group, opmerking rechtbank) shall reflect the performance of a given underlying combination in shares of [Vitol Holding], as initially determined by the resolutions of the shareholders of the Company at the time of the creation of the relevant shares, as such combination may be amended from time to time in accordance with article 5.5 (Rechtbank: lees 5.4) of these Articles.

5.4. (…)

The General Meeting of Shareholders may also create new classes of shares, redeem classes of shares in whole or in part, and amend the combination of [Vitol Holding] shares which a given class of shares reflects.

2.12

Bij iedere nieuwe uitgifte van Vitol certificaten ten behoeve van (uiteindelijk) Amerikaanse werknemers van Vitol past Stichting Tinsel het ‘mandje’ onderliggende Vitol certificaten dat vertegenwoordigd door een Tinsel Group certificaat als bedoeld in art. 5 van haar statuten aan.

2.13

Bij “Share Transfer Agreement” van 6 december 2006 heeft [persoon1] aan Stichting Tinsel 300 Vitol certificaten P 2003 en 405 certificaten Vitol D 2005 overgedragen, in ruil waarvoor [persoon1] 300 “Class A common” en 105 “Class S1 common” certificaten in Tinsel Group heeft verkregen. Deze Share Transfer Agreement luidt, voor zover hier relevant, als volgt:

“3. Transferor expressly gives up its rights and entitlements to subscribe for any new shares of Vitol Holding II either directly or indirectly through Stichting Tinsel, and irrevocably transfers such rights or subscription in full to Stichting Tinsel.”

2.14

Bij “Share Transfer Agreement” van 6 december 2006 heeft Planck de 450 Vitol certificaten D 2005 die zij hield als gevolg van de in 2.8 bedoelde overdracht door de heer en mevrouw [persoon1en2] aan Tinsel Group overgedragen, in ruil waarvoor Planck 450 S1...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT