Uitspraak Nº C/10/638164 / HA ZA 22-404. Rechtbank Rotterdam, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBROT:2022:9185
Date31 Octubre 2022
Docket NumberC/10/638164 / HA ZA 22-404

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/638164 / HA ZA 22-404

Vonnis van 26 oktober 2022

in de zaak van

COMPAL COMPOSITES B.V. ,

gevestigd te Emmen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J. Knotter te Emmen,

tegen

AANNEMINGSBEDRIJF BERTENS BOUW B.V. ,

gevestigd te Tilburg,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. O. Diemel te Rosmalen.

Partijen zullen hierna Compal en Bertens genoemd worden.

1. De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 3 mei 2022, met producties 1 tot en met 20;

 • -

  de conclusie van antwoord tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1 tot en met 18;

 • -

  de oproepingsbrief van de rechtbank van 26 juli 2022, waarin een mondelinge behandeling is bepaald;

 • -

  de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie, met producties 21 tot en met 23;

 • -

  de akte overlegging aanvullende producties van Bertens, met producties 19 tot en met 21;

 • -

  de spreekaantekeningen van partijen voor de mondelinge behandeling op 16 september 2022, waarvan geen proces-verbaal is opgemaakt.

1.2.

Na de mondelinge behandeling is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Bertens heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam de nieuwbouw van Praktijkcollege Zuidwijk gerealiseerd. Bertens heeft aan Compal opdracht gegeven tot het produceren, leveren en monteren van aluminium composiet gevelpanelen voor dit gebouw (hierna: het werk).

2.2.

Bertens en Compal hebben een overeenkomst van (onder)aanneming gesloten, die is neergelegd in de opdrachtbevestiging van 22 april 2020 van Bertens aan Compal (hierna: de overeenkomst). In deze overeenkomst is – voor zover hier van belang – het volgende vermeld:

“(…)

Projectgegevens

(…)

Voor de prijs van : € 295.000,- exclusief B.T.W.

(…)

Startdatum / Leveringsdatum

Uitvoering : 2e Kwartaal 2020

Start werkzaamheden : 2e Kwartaal 2020

Algemene bepalingen

1. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden voor de verlening van opdrachten versie 05-97 van Aannemingsbedrijf Bertens Bouw BV van toepassing (…) en daarop in aanvulling de UAV 2012. (…)

(…)

Aansprakelijkheid en verrekening

 1. Aannemer is gerechtigd al zijn vorderingen op opdrachtnemer, waaronder de vorderingen bedoeld in dit artikel, te verrekenen met hetgeen aannemer uit hoofde van overeenkomst aan opdrachtnemer is verschuldigd.

 2. Opdrachtnemer is jegens aannemer aansprakelijk voor alle boetes, kortingen op de aanneemsom, dan wel schadeclaims, die door opdrachtgever van aannemer en/of derden aan aannemer worden opgelegd ten gevolge van aan opdrachtnemer toe te rekenen handelingen, waaronder uitdrukkelijk ook vertraging.

(…)”

2.3.

Bij e-mail van 27 maart 2020 heeft Compal aan Bertens onder meer het volgende bericht:

“(…) Tijdens het uitwerken van de mockup hebben wij helaas geconstateerd dat het kozijn op de verdieping zich ca. 330 a 350 mm te ver naar rechts bevindt. (…) Dit houdt in de belijning van de tussenstijlen afwijken t.o.v. het kozijn op de begane grond. (…)”

2.4.

Bij e-mail van 22 april 2020 heeft Compal aan Bertens onder meer het volgende bericht:

“(…) Waarschijnlijk is de verjonging in het HSB niet uitgevoerd waardoor het natuursteen zich 150 – 160 mm tot voorkant kozijn bevindt. (…). Zoals aangegeven kunnen wij dit oplossen door het aluminium regelwerk in het werk uit te lijnen aan het natuursteen. Tevens brengt dit, zoals gisteren aangegeven, extra tijd en kosten met zich mee. Omdat we elk segment opnieuw moeten uitwerken. Deze stagnatie is daarom dan ook niet voor verantwoording van Compal (…)”

2.5.

Per e-mail van 1 september 2020 heeft Compal Bertens geïnformeerd over de planning van haar werkzaamheden. Dezelfde dag heeft Bertens hierop per e-mail gereageerd en onder meer het volgende gemeld:

“Met stomme verbazing ontvangen wij van Compal de planning in de bijlage (…) Er wordt maar wat gedaan. Ik zal vertellen wat moet gebeuren en welke volgorde (…) Eind week 40 moeten we gereed zijn omdat achter Compal nog van alles komt. Indien noodzakelijk opschalen

2.6.

Bij e-mail van 2 oktober 2020 heeft Bertens aan Compal onder meer het volgende bericht:

“(…) Elke keer worden er vanuit Compal beloftes gedaan m.b.t. personeel , planning etc. Ik zie er helemaal niets van terug in de uitvoering. Boeteclausule per dag uitloop op oplevering is €500,- per dag conform bestek, kosten van de andere onderaannemers niet eens in meegerekend. Hoe gaan we hier mee om? Geef nu eens een kloppende planning van personeel en doorlooptijd af. (…)”

Compal heeft hierop bij e-mail van 2 oktober 2020 onder meer als volgt gereageerd:

“(…) Vanwege de dreiging met stagnatiekosten wordt er niet meer gewacht op derden welke nog werkzaamheden achter onze gevelelementen moeten uitvoeren. (…)

Wij hebben zelf enorme stagnatiekosten gehad door diverse gebreken in de HSB gevelelementen en het langdurig open blijven van beslissingen in knelpunten, zoals al eerder vermel[d].

Elke keer werden er richting ons beloftes gedaan de nodige zaken te regelen, echter liet het iedere keer lang op zich wachten.
Aan de ene kant verwachten jullie onze medewerking om geveldelen open te laten, aan de andere kant wordt er gedreigd dat de gevels allang gereed hadden moeten zijn.

Dit spreekt elkaar uiteraard tegen.
Eventuele stagnatiekosten van jullie wijzen wij daarom ook van de hand (…)”

2.7.

Op 15 oktober 2020 heeft Compal aan Bertens een e-mail toegezonden waarin zij melding maakt van vertraging in de voortgang van het werk door omstandigheden die volgens Compal zijn te wijten aan derden. Compal heeft daarbij melding gemaakt van extra kosten. Dezelfde dag heeft Bertens hierop gereageerd en gesteld dat Compal niet wordt gehinderd in de uitvoering van haar werkzaamheden en dat haar niet duidelijk is welke extra kosten worden bedoeld. Daar heeft Compal vervolgens weer op gereageerd.

2.8.

Naast de werkzaamheden die in de tussen partijen overeengekomen aanneemsom zijn begrepen, heeft Compal in opdracht en voor rekening van Bertens meerwerk uitgevoerd voor € 25.458,40 inclusief BTW.

2.9.

Compal heeft, voor zover hier relevant, de volgende facturen aan Bertens doen toekomen:

Factuurnummer Factuurdatum Bedrag inclusief BTW

200214 30 oktober 2020 € 23.595,00 (meerwerk)

202210 2 juli 2021 € 17.847,50 (5% aanneemsom)

202255 22 oktober 2021 € 17.847,50 (5% aanneemsom)

202259 28 oktober 2021 € 1.863,40 (meerwerk)

Totaal € 61.153,40

2.10.

Op 30 augustus 2021 heeft Compal per e-mail een herinnering gezonden aan Bertens voor de factuur van 2 juli 2021. Compal heeft nadien meerdere e-mailberichten toegezonden aan Bertens over de betaling van de openstaande factuur. Op 8 september 2021 heeft Compal – onder meer – het volgende bericht aan Bertens:

“Wij willen graag weten waarom,. deze factuur niet wordt betaald. Wij hebben zelfs een bon van jullie gekregen.”

2.11 ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT