Uitspraak Nº C/13/635276 / HA ZA 17-935. Rechtbank Amsterdam, 2018-07-25

Datum uitspraak:2018/07/25
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/635276 / HA ZA 17-935

Vonnis van 25 juli 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

eiseres,

advocaat mr. M.J.F. Goethals te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EF BEHEER B.V.,

gevestigd te Zutphen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 2] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 3] ,

gevestigd te [vestigingsplaat 3] ,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FLORINA B.V.,

gevestigd te Steenwijk,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HBA VASTGOED B.V.,

gevestigd te Zutphen,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 6] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,

gedaagden,

advocaat mr. B.M. König te Apeldoorn.

Eiseres zal hierna [eiseres] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk EF Beheer, [gedaagde sub 2] , [gedaagde sub 3] , Florina, HBA Vastgoed en [gedaagde sub 6] worden genoemd. Gedaagden sub 2 tot en met sub 6 zullen hierna gezamenlijk [gedaagden sub 2 tot en met 6] genoemd worden en alle gedaagden tezamen zullen worden aangeduid met [gedaagden sub 1 tot en met 6]

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 30 augustus 2017, met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties,

 • -

  het tussenvonnis van 21 februari 2018 waarbij een comparitie van partijen is gelast,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 13 juni 2018 en de daarin genoemde stukken,

 • -

  de faxbrief van de zijde van [eiseres] van 10 juli 2018 inhoudende opmerkingen op het proces-verbaal,

 • -

  de faxbrief van de zijde van [gedaagden sub 1 tot en met 6] van 11 juli 2018 inhoudende opmerkingen op het proces-verbaal.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

[gedaagden sub 1 tot en met 6] heeft beleggingen in vastgoed tot doel. [naam 1] (hierna: [naam 1] ) is (indirect) bestuurder en (indirect) aandeelhouder van [gedaagden sub 1 tot en met 6]

2.2.

Tot 30 september 2015 heeft [naam bedrijf 1] (hierna: [naam bedrijf 1] ) leningen en kredieten in rekening-courant verstrekt aan [gedaagden sub 2 tot en met 6] onder hoofdelijke aansprakelijkheid van [gedaagden sub 2 tot en met 6] Naast de kredietbrieven van [naam bedrijf 1] , die door de betreffende kredietnemer(s) voor akkoord zijn ondertekend en als kredietovereenkomsten tussen de betreffende partijen hebben te gelden, is een saldo- en rentecompensatie overeenkomst getekend door [gedaagden sub 2 tot en met 6] en zijn de Algemene Voorwaarden [naam bedrijf 1] , de Algemene Voorwaarden Rekening-Courant voor niet-consumenten [naam bedrijf 1] en de Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk van [naam bedrijf 1] op de relatie met [gedaagden sub 2 tot en met 6] van toepassing verklaard.

2.3.

In artikel 36 van de Algemene Voorwaarden [naam bedrijf 1] (hierna: AV) staat:

“Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden heeft de cliënt, voor het geval van een (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de bank, er bij voorbaat medewerking aan verleend dat zijn rechtsverhouding met de bank in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat.”

In de toelichting bij dit artikel staat:

“Wij kunnen onze onderneming (deels) overdragen aan een ander. Ook producten of diensten die u van ons afneemt kunnen mee overgaan. U wordt dan klant van degene die onze onderneming (deels) overneemt.

Het kan gebeuren dat wij onze onderneming (deels) willen overdragen aan een ander. Mogelijk willen wij dan ook de rechtsverhouding mee overdragen die wij met u hebben uit een overeenkomst met u. U verleent nu alvast uw medewerking hieraan. Wij geven een voorbeeld:

Wij dragen onze activiteiten over aan een andere bank. Dit kan betekenen dat overeenkomsten die wij met u hebben mee overgaan naar die andere bank. U krijgt hiervan een mededeling en wordt dan klant van die andere bank.”

2.4.

[gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 6] hebben de volgende hypotheekrechten verleend aan [naam bedrijf 1] :

a. een door [gedaagde sub 3] verleend recht van hypotheek tot een bedrag van

EUR 1.600.000 op twee registergoederen gelegen aan de [adres 1] respectievelijk [adres 2] te [plaats 1] ;

een door [gedaagde sub 6] verleend recht van hypotheek tot een bedrag van

EUR 15.000.000 op registergoederen gelegen aan (onder meer) [adres 3] en [adres 4] en [adres 5] te [plaats 1] , [adres 6] te [plaats 2] , [adres 7] en [adres 8] , [adres 9] en [adres 10] en [adres 11] en [adres 12] te [plaats 3] , [adres 13] te [plaats 4] , [adres 14] te [plaats 5] en [adres 15] te [plaats 6] .

2.5.

In de notariële akten waarbij deze hypotheekrechten (hierna: de hypotheekrechten) zijn gevestigd en in de “Algemene Voorwaarden voor Hypotheken [naam bedrijf 1] ” die van toepassing zijn verklaard staat (voor zover relevant) dat de zekerheid wordt gevestigd voor al hetgeen [naam bedrijf 1] op enig moment uit hoofde van kredietverlening van de hypotheekgever te vorderen heeft of zal krijgen en dat de registergoederen waarop de hypotheekrechten rusten niet zonder toestemming van [naam bedrijf 1] mogen worden verkocht.

2.6.

In een door [gedaagden sub 2 tot en met 6] getekende akte van verpanding van 11 augustus 2010 staat (voor zover relevant) dat zij tot zekerheid van al hetgeen [naam bedrijf 1] van haar te vorderen heeft of mocht hebben uit (kort gezegd) welke hoofde dan ook een pandrecht vestigt op:

“de vorderingen op derden uit hoofde van huurovereenkomsten en ter zake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten.

De pandgever verbindt zich de reeds bestaande vorderingen en vorderingen welke rechtstreeks zullen worden verkregen uit reeds bestaande rechtsverhoudingen met derden op de door de bank aangegeven wijze te vermelden op een door of namens de pandgever te ondertekenen pandlijst en deze pandlijst terstond te zenden of af te geven aan de bank.

De pandgever verbindt zich vorderingen op derden uit hoofde van huurovereenkomsten, welke na ondertekening van deze akte zullen ontstaan en vorderingen, welke rechtstreeks zullen worden verkregen uit rechtsverhoudingen, welke na ondertekening van deze akte zullen ontstaan door middel van pandlijsten, aan de bank te verpanden.

(…)”

In de op deze verpanding toepasselijke “Algemene Voorwaarden Verpanding [naam bedrijf 1] ” staat, onder meer:

“(…)

Artikel 3. Bepalingen van bijzondere aard

(…)

D. Vorderingen op derden

Indien vorderingen op derden aan de bank zijn verpand geldt voorts:

1. Het pandrecht strekt zich uit tot vorderingen die bij het ondertekenen van de akte bestaan of die rechtstreeks zullen worden verkregen uit op dat moment bestaande rechtsverhoudingen en nog niet bestaande rechtsverhoudingen.”

2.7.

Op enig moment is de relatie met [gedaagden sub 2 tot en met 6] door [naam bedrijf 1] onder gebracht bij haar afdeling Bijzonder Beheer.

2.8.

In een e-mail van 22 november 2013 van [naam 1] aan [naam bedrijf 1] staat, onder meer:

“(…) Hierbij de toelichting op de reorganisatie van het NL Vermogen van de onderneming.

(…)

Door de perikelen met [naam 2] is een situatie ontstaan die geleid heeft tot overleg (…). Uit dit overleg is naar voren gekomen dat het wenselijk is voor alle betrokken partijen, waaronder de bank, om (…) een reorganisatie door te voeren.

(…)

Deze reorganisatie omvat het volgende:

(…)

EF Beheer B.V. neemt van de ondernemingscluster over

(…)

alle onroerende zaken van de De Markestee Beheer Cluster [waar [gedaagden sub 2 tot en met 6] onderdeel van uitmaakt, rechtbank].

(…)

Voordeel voor de bank is dat

a. Alle onroerende zaken geconcentreerd zijn in een rechtspersoon, moedervennootschap van [gedaagde sub 2] ,

(…)

Met [naam 3] heb ik afgesproken dat een en ander geschiedt tegen de betaling van € 1.250,--

Alle volmachten ter zake zijn verstrekt; de overdrachten vinden plaats ná ontvangst van het bedrag van € 1.250,--.

(…)”

2.9.

Op 25 november 2013 heeft [gedaagde sub 6] de onder 2.4 genoemde registergoederen verkocht aan EF Beheer. De koopprijs is voldaan doordat EF Beheer schulden heeft overgenomen van [gedaagde sub 6] . De aan verschillende schuldeisers, waaronder [naam bedrijf 1] , verschuldigde sommen bedroegen in totaal € 6.730.000. In artikel 10 van de akte van levering staat, onder meer:

“(…) De verkoper en koper hebben ervoor gekozen om ter zake van onderhavige verkoop en overdracht geen voorafgaande toestemming aan de hypotheekhouders (…) te vragen. Verkoper en koper zijn er in dat verband door mij, notaris, nadrukkelijk opgewezen dat onderhavige verkoop en levering (mogelijkerwijs) een tekortkoming in de nakoming van een obligatoire verplichting jegens de hypotheekhouder kan opleveren en (mogelijkerwijs) zelfs als een onrechtmatige daad kan worden beschouwd. Verkoper en koper verklaren zich volledig bewust te zijn van alle (financiële) risico’s en mogelijke gevolgen die hieruit voor hen kunnen voortvloeien. (…)”

2.10.

In haar reactie op de hiervoor onder 2.8 genoemde e-mail heeft [naam bedrijf 1] bij e-mail van 2 december 2013 aan [naam 1] geschreven:

“Naar aanleiding van je mails omtrent de reorganisatie, merken wij het volgende op. We hebben de indruk dat wij hierover laat en tot op heden nog niet volledig zijn geïnformeerd. In je mail van 22 november jl stel je dat er voor de bank niets zal gaan veranderen, Als we het echter goed begrijpen wordt het onroerend goed nu overgedragen aan EF Beheer B.V. (…) Indien EF Beheer B.V. toch eigenaar van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT