Uitspraak Nº C/13/591587 / HA ZA 15-700. Rechtbank Amsterdam, 2016-06-01

Datum uitspraak: 1 juni 2016
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/591587 / HA ZA 15-700

Vonnis van 1 juni 2016

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KEBO HOLDING B.V.,

gevestigd te Sleen,

3. [eiser sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

4. [eiser sub 4],

wonende te [woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. L.-M. Komp te 's-Gravenhage,

tegen

1. de stichting

STICHTING BEWAARDER FRENCH INVESTMENT PROJECTS,

gevestigd te Amstelveen,

gedaagde,

niet verschenen,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. C.M.G.M. van Eijndhoven te Boxtel,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. P.W. Snoeker te Amsterdam.

Eisers worden hierna afzonderlijk [eiser sub 1] , Kebo, [eiser sub 3] en [eiser sub 4] genoemd en gezamenlijk [eisers gezamenlijk] Gedaagden worden afzonderlijk de Bewaarder, [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] genoemd.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 23 juli 2015, met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord van [gedaagde sub 2] , met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord van [gedaagde sub 3] ,

 • -

  het tussenvonnis van 9 december 2015 waarbij een comparitie van partijen is bepaald,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 14 april 2016 met de daarin genoemde stukken en proceshandelingen (waaronder een akte vermeerdering van eis),

 • -

  de brief van 26 april 2016 van de advocaat van [gedaagde sub 3] en de faxbrief van 4 mei 2016 van de advocaat van [eisers gezamenlijk] , beide met een reactie op het proces-verbaal.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

French Investment Projects B.V. (hierna FIP) was een in Nederland gevestigde onderneming die zich via achttien dochterondernemingen, de FIP-vennootschappen, bezig hield met investeringen in onroerende zaken in Frankrijk (met name huizen en woningen in vakantieparken). Zij stelde Nederlandse investeerders in de gelegenheid deel te nemen in deze projecten in Frankrijk door de uitgifte van zogenaamde participaties, althans obligatieleningen in de FIP-vennootschappen.

Per project werd een FIP-vennootschap opgericht die de met de obligatieleningen van de participanten opgehaalde gelden aan een Franse projectvennootschap (SARL) zou lenen. De FIP-vennootschappen zouden halfjaarlijks rente uitkeren en aan het einde van de looptijd, nadat de gerealiseerde vakantiewoningen in Frankrijk zouden zijn verkocht, zou de lening worden afgelost.

De participanten sloten ten behoeve van hun deelneming projectovereenkomsten met Stichting French Investment Projects (hierna de Stichting), de desbetreffende FIP-vennootschap en de Bewaarder. Bij de uitgifte van de obligatieleningen werden prospectussen gepubliceerd waarin onder meer de juridische structuur van de FIP-groep werd toegelicht en de taken van de Bewaarder werden opgesomd.

Daarnaast ging de Bewaarder met de FIP-vennootschappen afzonderlijke bewaarovereenkomsten aan.

2.2.

Op 13 december 2002 is de Bewaarder opgericht. De Bewaarder had tot doel de belangen van investeerders in de FIP-vennootschappen te behartigen. De Bewaarder had van de meeste FIP-vennootschappen een pandrecht op de aandelen en van sommige de aandelen zelf. In alle FIP-vennootschappen had zij aldus stemrecht op de aandelen.

Vanaf 11 juni 2008 was [gedaagde sub 2] bestuurder van de Bewaarder. Van 1 november 2008 tot 28 april 2011 was [gedaagde sub 3] bestuurder van de Bewaarder.

De statuten van de Bewaarder luiden, voor zover hier van belang:

“De Stichting (de Bewaarder, rb) heeft ten doel:

 1. het optreden als bewaarder van het vermogen van investeringsprojecten.

 2. de rendementen onder de investeerders te verdelen naar verhouding van ieders aandeel.

 3. het uitoefenen van die bevoegdheden zoals vastgelegd in de bewaarovereenkomst

(…)”

2.3.

Een niet gedateerde en niet ondertekende Overeenkomst van Beheer en Bewaring (hierna de bewaarovereenkomst) tussen FIP Cinsault B.V. (hierna FIP Cinsault), FIP French Investment Management B.V. (hierna FIM) en de Bewaarder luidt, voor zover hier van belang:

“Artikel 1 Bewaarder

 1. De Stichting (de Bewaarder, rb) zal uitsluitend de handelingen verrichten die in het prospectus vermeld zijn en haar taak als bewaarder op de daar omschreven wijze uitvoeren. De stichting zal nimmer beleidsbeslissingen nemen.

 2. De beheerder (FIM, rb) zal de Stichting periodiek een door een onafhankelijke deskundige opgesteld taxatierapport doen toekomen met daarin de waarde van de activa van S.A.R.L. FIP Cinsault en FIP Cinsault B.V. Periodiek zal de Stichting het project bezoeken.

(…)

Artikel 5. Informatievoorziening

 1. De Beheerder zal de Stichting inzake zowel S.A.R.L. FIP Cinsault als FIP Cinsault B.V. steeds informeren over alle belangrijke zaken welke het vastgoed betreffen;

 2. De Beheerder zal jaarlijks een vermogensopstelling en een staat van baten en lasten met toelichting aan de Stichting doen toekomen;

(…)”

2.4.

Op 8 december 2005 heeft Kebo als participant een projectovereenkomst gesloten met FIP St. Eutrope B.V. (hierna FIP St. Eutrope) en de Bewaarder. Kebo nam voor € 50.000,00 deel in het project. [eiser sub 3] is statutair bestuurder en aandeelhouder van Kebo.

De projectovereenkomst luidt, voor zover hier van belang:

“in aanmerking nemende:

(…)

- De Stichting (de Bewaarder, rb) heeft voor 100% de eigendom van FIP St. Eutrope (…)

Investering

Artikel 1.

(…)

2. Tot zekerheid van de terugbetaling door FIP St. Eutrope van de investering en de rendementen, verplicht FIP zich tot de aankoop van de participaties indien door middel van verkoop aan derden onvoldoende gelden beschikbaar zouden komen om de participanten af te lossen zoals in het prospectus verwoord is.

(…)

Aanwending van de gelden en zekerheidsstelling

Artikel 2.

1. FIP St. Eutrope zal de gelden van de participanten aanwenden voor een lening aan de S.A.R.L.

De S.A.R.L. zal de gelden aanwenden voor de financiering van het onroerend goed zoals in het prospectus verwoord alsmede de daarmee samenhangende kosten;

(…)

Rendement en aflossing

Artikel 3.

1. De participanten ontvangen per zes (6) maanden (…) een vergoeding van (…) (5,00%) over hun lening.

2. Aflossing door FIP St. Eutrope vindt plaats uiterlijk op (…) 31-10-2010 (…)

3. Als beheerder ziet FIP in samenwerking met de stichting toe op de nakoming door zowel de S.A.R.L. als FIP St. Eutrope van alle in deze overeenkomst genoemde betalingen.

(…)

Praktische gang van zaken

Artikel 4.

1. Periodiek verzendt FIP aan de participant een verslag omtrent het project over de afgelopen periode en (voor zover van toepassing) de verwachtingen voor de toekomst.

2. FIP en de stichting controleren de door de S.A.R.L. en FIP St. Eutrope opgedragen en uit te voeren werkzaamheden.

De S.A.R.L. en FIP St. Eutrope zullen FIP en de stichting op eerste verzoek van alle gewenste informatie voorzien.

(…)

Beheerder en bewaarder

Artikel 5.

(…)

2. De stichting wordt volmacht gegeven te handelen overeenkomstig de bewaarovereenkomst zoals in de prospectus weergegeven.

(…)”

2.5.

Op 23 juni 2006 heeft Kebo als participant een projectovereenkomst gesloten met FIP Résidence d’Eyne B.V. (hierna FIP D’Eyne) en de Bewaarder. Kebo nam voor € 37.500,00 deel in het project.

De projectovereenkomst luidt, voor zover hier van belang:

“in aanmerking nemende:

- De stichting (de Bewaarder, rb) heeft voor honderd procent (…) de eigendom van FIP Résidence d’Eyne (…)

Aanwending van de gelden en zekerheidsstelling

Artikel 2.

1. FIP Résidence d’Eyne B.V. zal de gelden van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT