Uitspraak Nº C/15/324225 / HA ZA 22-38. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-26

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9443
Date26 Octubre 2022
Docket NumberC/15/324225 / HA ZA 22-38

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/324225 / HA ZA 22-38

Vonnis van 26 oktober 2022 (bij vervroeging)

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaats 1],

eiseres,

advocaat mr. K.N. Holtrop,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [plaats 2],

gedaagde,

advocaat mr. J.W. Damstra.

Partijen zullen hierna eiseres en gedaagde genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 29 juni 2022

 • -

  de akte overleggen producties en wijziging van eis van eiseres

 • -

  de mondelinge behandeling op 30 september 2022, de daarvan door de griffier bijgehouden aantekeningen en de pleitnotities van mr. Holtrop.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Eiseres en gedaagde zijn zus en broer.

2.2.

Op 31 januari 2017 heeft [erflater] (hierna te noemen: erflater), de oom van partijen, bij notariële akte een algemene volmacht gegeven aan zijn echtgenote en – als zij hem niet meer kan of wil vertegenwoordigen – aan gedaagde om hem te vertegenwoordigen. De volmacht houdt onder meer het volgende in:

“(…)

2. Vermogensrechtelijke vertegenwoordiging

Ik wil dat de vertegenwoordiger mijn vermogen beheert en namens mij (…) rechtshandelingen verricht op ieder rechtsgebied (…)

B. Indien een ander dan mijn echtgenote de vertegenwoordiger is, mag de vertegenwoordiger namens mij geen giften doen. Deze beperking in het verrichten van rechtshandelingen namens mij geldt alleen in de interne verhouding, dat wil zeggen tussen mij en de vertegenwoordiger en niet tegenover derden.

(…)

Uitsluitend indien mijn echtgenote mijn vertegenwoordiger is, wil ik dat de vertegenwoordiger namens mij giften doet als hij oordeelt dat dit overeenkomt met mijn wensen.

(…)

4. Rekening en verantwoording

De vertegenwoordiger heeft een administratieplicht van alle handelingen die hij namens mij verricht of laat verrichten.

De vertegenwoordiger moet mij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van zijn werkzaamheden en jaarlijks aan mij rekening en verantwoording afleggen over de wijze waarop hij zijn taak heeft volbracht.

Na mijn overlijden moet de vertegenwoordiger, niet zijnde mijn echtgenote, mijn erfgenamen op de hoogte brengen van zijn werkzaamheden en aan hen de rekening en verantwoording afleggen over de laatste drie jaar voor zover daarover niet eerder rekening en verantwoording is afgelegd.

5. Aansprakelijkheid

Als de vertegenwoordiger mijn belangen niet heeft behartigd op een manier die redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden, waaronder begrepen het niet dan wel niet zorgvuldig beheren van mijn vermogen, is hij verplicht eventuele schade die daaruit voortvloeit aan mij dan wel mijn erfgenamen te vergoeden.

(…)”.

2.3.

Op 31 januari 2017 heeft erflater bij de notaris een testament opgemaakt waarin hij zijn echtgenote en – als zij vóór hem is overleden – eiseres en gedaagde, ieder voor een gelijk deel, tot zijn erfgenamen heeft benoemd. Bij vooroverlijden van zijn echtgenote heeft erflater in haar plaats gedaagde tot executeur benoemd. Volgens het testament eindigt de taak van de executeur onder meer als de executeur zijn werkzaamheden heeft voltooid.

2.4.

De echtgenote van erflater is op 3 oktober 2017 overleden. In ieder geval vanaf dat moment is gedaagde gebruik gaan maken van de door erflater verleende volmacht.

2.5.

Na het overlijden van zijn echtgenote is erflater drie weken in het ziekenhuis opgenomen geweest en heeft hij aansluitend drie weken in een revalidatiecentrum verbleven. Daarna is hij gaan wonen in een wooncomplex met interne faciliteiten voor zorg.

2.6.

Op 29 januari, 18 en 20 april en 2 mei 2018 heeft gedaagde in totaal € 22.583,00 van de bankrekening van erflater overgeboekt naar zijn privérekening.

2.7.

Op 1 juli 2018 heeft Spheeres B.V. (hierna Spheeres), een vennootschap van gedaagde, een offerte uitgebracht aan erflater voor de levering van een eeuwigdurende licentie voor een softwarepakket voor bedrijven voor een bedrag van € 31.772,31 en 80 uur consultancy en training voor een bedrag van € 9.600,00 exclusief btw. Onder het kopje “1.1 Uitgangssituatie” staat “Mijn oom de heer [erflater] wil graag de verkoop van de Spheeres.com software mee stimuleren en doet bij deze een aankoop van software en diensten”. In de offerte zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing verklaard. Onder de offerte staat boven de voorgedrukte naam van erflater een handtekening.

2.8.

Op 26, 27 en 30 juli en 1 augustus 2018 heeft gedaagde via online bankieren opgeteld € 50.000,00 overgeboekt van de bankrekening van erflater naar de bankrekening van Stolk Beheer B.V. (hierna: Stolk Beheer), een vennootschap van gedaagde. Op dezelfde data heeft gedaagde opgeteld ook € 50.000,00 overgeboekt naar de bankrekening van CyberThing, eveneens een bedrijf van gedaagde.

2.9.

Op 8 september 2018 is erflater overleden.

2.10.

Gedaagde heeft zijn benoeming als executeur aanvaard.

2.11.

Op 10 oktober 2019 heeft eiseres een brief van gedaagde ontvangen met onder andere de mededeling dat gedaagde inschat dat eiseres na afhandeling een netto erfenis van ongeveer € 100.600,00 ontvangt. In de brief is een berekening opgenomen van het erfdeel van eiseres.

2.12.

Op 6 april 2020 heeft eiseres van gedaagde een spreadsheet ontvangen met een berekening van het saldo van de nalatenschap. In de spreadsheet is als vordering van de nalatenschap opgenomen “lening [gedaagde] € 40.000,00”.

2.13.

Bij brief van 2 juli 2020 heeft de door eiseres ingeschakelde notaris een aantal vragen gesteld aan gedaagde over de op 6 april 2020 toegestuurde spreadsheet. De notaris heeft onder meer het volgende aan gedaagde geschreven:

“(…)

- Tijdens uw beheer als gevolmachtigde heeft uw oom naar ik begreep bedrijfssoftware gekocht voor een bedrag rond de € 50.000,- bij een bedrijf van u. Gezien zijn leeftijd en fysieke en mentale staat roept dit, zoals u wellicht kunt begrijpen, vragen op.

Vriendelijk verzoek ik u op grond van de verplichte rekening en verantwoording deze aankoop toe te lichten.

 • -

  In 2018 zijn er, naast genoemde aanschaf van bedrijfssoftware, overboekingen gedaan van uw oom en tante naar een bedrijfsrekening van u, samen ongeveer groot € 50.000,-. Hiervan ontvang ik graag een nadere toelichting en papieren bewijzen op grond waarvan deze overboekingen hebben plaatsgevonden.

 • -

  In het eindoverzicht door u toegestuurd aan uw zuster is opgenomen dat u een lening had bij uw oom van € 40.000,-. Ik ga ervanuit dat deze lening juist is opgegeven bij de inkomstenbelastingaangifte(n) van uw oom? Vriendelijk verzoek ik u om kopieën aan te leveren va de aangiften inkomstenbelasting over de laatste drie jaren (of in ieder geval de jaren dat u als gevolmachtigde heeft gehandeld en de laatste aangifte die u heeft gedaan in uw functie van executeur)

 • -

  Graag ontvang ik kopieën van de bankafschriften van uw oom en tante vanaf *oktober 2017 tot en met heden danwel het moment van opheffing van de rekening(en) indien dit reeds is gedaan. Op grond van de rekening en verantwoording van u als gevolmachtigde alsmede als executeur zijn dit van belang zijnde gegevens.

 • -

  In de reeds ontvangen bankafschriften door uw zuster viel het haar op dat er meerdere overboekingen zijn geweest van grote bedragen tussen de rekeningen van uw oom. Kunt u toelichten waarom...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT